Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Vihreää siirtymää ja kestävää kehitystä edistävä koulutus

Eurooppalaisten mielestä ilmastonmuutos on yksi maailman kaikkein vakavimmista uhista. Ilmastonmuutosta vastaan on taisteltava myös koulutuksen saralla.

Euroopan komissio kannustaa EU-maita

 • varmistamaan, että sekä oppijat että opettajat omaksuvat ne tiedot, taidot ja asenteet, joita vihreämpään ja kestävämpään yhteiskuntaan ja talouteen siirtyminen edellyttää
 • tukemaan oppilaitoksia kestävän kehityksen sisällyttämisessä opetukseen, oppimiseen ja toimintaan ylipäänsä
 • sopimaan yhteisesti niistä perustavanlaatuisista muutoksista, joita kestävää kehitystä ja vihreää siirtymää edistävä koulutus edellyttää.

Miten EU edistää vihreää siirtymää ja kestävää kehitystä?

Neuvoston suositus vihreää siirtymää ja kestävää kehitystä koskevasta oppimisesta

Euroopan unionin neuvosto antoi kesäkuussa 2022 suosituksen vihreää siirtymää ja kestävää kehitystä koskevasta oppimisesta.

Siinä kerrotaan, miten kestävyys voidaan nivoa osaksi kaikenlaista koulutusta. Siinä neuvosto kehottaa EU-maita

 • nostamaan vihreä siirtymää ja kestävää kehitystä koskeva oppiminen koulutuspolitiikan ja -ohjelmien keskiöön
 • tarjoamaan kaikille oppijoille mahdollisuuden omaksua tietoa ilmastokriisistä ja kestävyydestä osana sekä virallista (peruskoulu, toinen aste, korkeakoulu) että epävirallista (harrastustoiminta, nuorisotyö) oppimista
 • tekemään kansallisin ja EU-varojen turvin ympäristöystävällisiä ja kestäviä investointeja laitteisiin, resursseihin ja infrastruktuuriin
 • kehittämään opettajien ilmastonmuutos- ja kestävyysosaamista, ja tarjoamaan heille keinoja käsitellä opiskelijoiden ilmastoahdistusta
 • luomaan kannustavia oppimisympäristöjä, joissa kestävyys on otettu osaksi kaikkea oppilaitoksen toimintaa ja joissa opetus ja oppiminen on käytännönläheistä, monialaista ja paikallisiin tarpeisiin mukautettua
 • ottamaan opiskelijat ja henkilöstö, paikallishallinto, nuorisojärjestöt ja tutkimus- ja innovointiyhteisö aktiivisesti mukaan kestävyyttä edistävään koulutukseen.

Neuvoston suositusta täydennetään komission yksiköiden valmisteluasiakirjalla, joka sisältää lisätietoa sekä suositusta tukevaa näyttöä, kuten julkisen kuulemisen tulokset ja esimerkkejä hyvistä käytännöistä eri puolilta Eurooppaa.

Ympäristökestävyyttä edistävän koulutuksen työryhmä

Komissio on perustanut ympäristökestävyyttä edistävän koulutuksen työryhmän, jonka tehtävänä on tukea EU-maita suosituksen täytäntöönpanossa. Yli nelikymmenjäsenisessä työryhmässä on edustajia EU:n ja sen kumppanimaiden opetusministeriöistä sekä työmarkkinaosapuolilta, kansalaisjärjestöistä ja kansainvälistä elimistä.

Ryhmä on julkaissut useita tausta-asiakirjoja ja keskeisiä toimintalinjauksia muun muassa koulujen kokonaisvaltaisesta kestävyydestä, opetussuunnitelmista ja osaamisesta, politiikan tehokkaasta suunnittelusta ja opettajankoulutuksesta.

Kestävää kehitystä koskeva osaamiskehys

Kestävyyttä koskeva eurooppalainen osaamiskehys (GreenComp) julkaistiin tammikuussa 2022. Kaikille EU:n virallisille kielille käännettyä osaamiskehystä voidaan käyttää koulutusohjelmissa ja -politiikoissa niin virallisen, epävirallisen kuin arkioppimisenkin yhteydessä.

Kehyksessä määritellään neljä kestävyyteen liittyvää osaamisaluetta, jotka kaikenikäisten oppijoiden tulisi omaksua. Kuhunkin osaamisalueeseen kuuluu kolme kestävyystaitoa.

Kestävyysarvojen ilmentäminen

 • kestävyyden arvostaminen
 • oikeudenmukaisuuden tukeminen
 • luonnon tärkeyden tunnustaminen

Kestävyyden monitahoisuuden hallinta

 • järjestelmälähtöinen ajattelu
 • kriittinen ajattelu
 • ongelman rajaaminen

Kestävyystoiminta

 • poliittinen toimijuus
 • yhteistyö
 • yksilön aloitteellisuus

Kestävien tulevaisuuksien visiointi

 • tulevaisuuslukutaito
 • sopeutumiskyky
 • tutkiva ajattelu.

Komissio perustaa vuonna 2023 käytäntöyhteisön, joka yhdistää koulut, tutkijat, viranomaiset ja muut elimet, jotka hyödyntävät uutta osaamiskehystä.

Rahoitus

Vuosien 2021–2027 Erasmus+ -ohjelmassa painotetaan voimakkaasti koulutuksen vihreää siirtymää ja kestävyyttä. Ympäristönsuojelu, kestävä kehitys ja ilmastotoimet ovat myös Euroopan solidaarisuusjoukkojen painopisteitä.

Vuoden 2023 Erasmus+ -ohjelman vuotuisessa työohjelmassa etusijalle asetetaan hankkeet, joilla edistetään kouluopetuksen ympäristökestävyyttä, kuten esimerkiksi kestävyysosaamisen ja -taitojen kehittämistä, kestävää kehitystä koskevia positiivisia erityistoimia, ympäristöahdistuksen torjuntaa, opettajien valmiuksien kehittämistä ja koko koulun kattavia lähestymistapoja kestävään kehitykseen.

Tutkimus

Komissio toteuttaa myös useita tutkimuksia vihreään koulutukseen liittyvistä aiheista, kuten

 • opettajien täydennyskoulutus
 • kestävää kehitystä koskeva oppiminen kouluissa
 • vihreän kehityksen ohjelman ja digitaalistrategian väliset synergiat kouluopetuksessa
 • vihreät ja kestävät oppimisympäristöt ja -infrastruktuuri.

Erasmus+ Teacher Academies -toiminnot

Erasmus+ Teacher Academies on nykyisen Erasmus+ -ohjelman lippulaivatoimi. Tavoitteena on luoda eurooppalaisia kumppanuuksia opettajankoulutuksen tarjoajien välille ja vahvistaa opettajankoulutuksen eurooppalaisia ja kansainvälisiä ulottuvuuksia Euroopassa.

Kolme toimintansa vuonna 2022 aloittaneista toiminnoista keskittyy erityisesti kestävään kehitykseen. Toiminnot kestävät kolme vuotta.

EduSTA-hankkeessa opettajat voivat kehittää kestävyyskasvatustaitojaan etenemällä oppimispolulla ja osoittaa kerrytetyt taidot virtuaalisilla osaamismerkeillä.

TAP-TS-hankkeessa tuotetaan, testataan ja validoidaan koulujen ja opettajankoulutuksen kestävään kehitykseen liittyviä aineistoja.

CLIMADEMY-verkoston tarkoitus on auttaa opettajia ymmärtämään paremmin ilmastonmuutokseen vaikuttavia tekijöitä sekä ilmastonmuutoksen vaikutuksia ja hillitsemisvaihtoehtoja. Sen osana perustetaan myös ilmastonmuutoskoulutuksen opettajaverkosto.