Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Europeisk plattform för digital utbildning

Under arbetet med att ta fram handlingsplanen för digital utbildning (2021–2027) visade samråden med intressenterna att det fanns behov av ett utökat samarbete och en bättre dialog mellan parterna inom den digitala utbildningen. 

Fragmenteringen av strategier, forskning och genomförandemetoder för digital utbildning på EU-nivå lyftes också fram som en faktor som förhindrar snabba resultat. Dessutom finns det flera omfattande strukturella problem som rör digital utbildning.

Plattformen för digital utbildning ska bidra till att lösa problemen genom att erbjuda ett forum där de som arbetar med digital utbildning kan samarbeta och utbyta information.

Mål  

I enlighet med meddelandet om handlingsplanen för digital utbildning från 2020 ska plattformen

 • stödja EU-länderna genom att inrätta ett nätverk av nationella rådgivningstjänster om digital utbildning för att utbyta erfarenheter och god praxis om faktorer som möjliggör digital utbildning
 • koppla samman nationella och regionala initiativ och strategier för digital utbildning och sammanföra nationella myndigheter, den privata sektorn, experter, utbildningsanordnare och civilsamhället genom olika aktiviteter
 • övervaka genomförandet av handlingsplanen och den digitala utbildningens utveckling i EU, bland annat genom resultat från EU-stödda projekt
 • utbyta bästa praxis genom att bidra till forskningsexperiment och systematisk insamling och analys av empiriska bevis, delvis genom ömsesidigt lärande (”peer learning”) 
 • stödja sektorsövergripande samarbete och nya modeller för ett smidigt utbyte av digitalt utbildningsinnehåll som tar upp frågor som interoperabilitet, kvalitetssäkring, miljöhållbarhet, tillgänglighet och delaktighet samt gemensamma EU-standarder för digital utbildning
 • stödja en smidig utveckling av policy och praxis genom att fungera som en tankesmedja för digital utbildning och involvera intressenter i användarstyrd innovation genom hackatontävlingen om digital utbildning.

Hur ska målen nås?

För att nå målen ska plattformen bidra med

 • ett forum för samarbete om digital utbildning
 • ett nätverk av nationella rådgivningstjänster som ska samarbeta om genomförandet av strategier för digital utbildning
 • ett nytt resurscentrum för stöd och utbildning (Salto) inriktat på digital utbildning
 • möjligheter att föreslå lösningar på frågor om digital utbildning genom hackatontävlingen om digital utbildning.

Plattformsforumet ska erbjuda

 • en sektorsövergripande plats – en gemenskap som delar sin expertis, bästa praxis och lösningar för digital utbildning mellan olika utbildningssektorer och som främjar diskurs, medskapande och åtgärder
 • kunskapsdelning och kartläggning – man ska uppmuntra utbyte och samarbete, informationsdelning och kartläggning
 • snabbare praxis och lösningar för digital utbildning – man ska påskynda användningen av digital innovation i utbildningen. 

Nätverket av nationella rådgivningstjänster ska

 • förena arbetssätt som verkar ”uppifrån och ner” och ”nerifrån och upp” när det gäller digital utbildning för att stimulera till dialog mellan EU-länderna och olika utbildningsnivåer
 • främja ömsesidigt stöd för digital utbildning.

Salto för digital utbildning ska

 • bidra med vägledning och utbildning för personal vid nationella programkontor
 • identifiera, utbyta och samla in exempel på god praxis – antingen på projektnivå eller hos genomförandeorganen – och ta fram praktiska publikationer
 • tillhandahålla rådgivning och verktyg för stödmottagare och sökande.

Insatser

Samråd med berörda parter (2021)

Synpunkterna i det offentliga samrådet om den nya handlingsplanen för digital utbildning 2021–2027 låg i stor utsträckning till grund för kommissionens förslag om en digital utbildningsplattform. 

I enlighet med det arbetssätt som användes för att ta fram handlingsplanen för digital utbildning samrådde kommissionen också med ett stort antal berörda parter om utformningen av plattformen. Tre webbsamråd riktades till följande grupper:

 • Utbildning 2020-arbetsgruppen för digital utbildning: inlärning, utbildning och utvärdering (WG DELTA) – 25 februari 2021
 • Intressenter som deltagit i det offentliga samrådet om en handlingsplan för digital utbildning – 1 mars 2021
 • Intressenter med intresse för plattformen för digital utbildning – 5 mars 2021

Samråden bestod bland annat av öppna samtal om plattformens främsta funktioner, intressenternas behov av stöd för digital utbildning och en dialog om hur de olika intressenterna ska kunna bidra till målen för plattformen. 

Plattformsforumet (2021–2022)

År 2021 började arbetet med att inrätta och utveckla ett plattformsforum i och med upphandlingen av stödtjänster för att moderera forumet.

Arbetet med att inrätta forumet började i februari 2022. Efter en kort pilot- och testfas kan man nu ansluta sig till plattformens forum genom att registrera sig via portalen för det europeiska utbildningsområdet.

Om du vill samarbeta, utbyta bästa praxis och ta fram lösningar tillsammans med intressenter från olika utbildningssektorer kan du gå med i forumet.

Nätverket av nationella rådgivningstjänster

I oktober 2021 började kommissionen stödja en dialog om att inrätta ett nätverk av nationella rådgivningstjänster – nationella eller regionala organ som främst arbetar med att genomföra olika strategier för digital utbildning.

Nätverket omfattar genomförandeorgan, avdelningar eller strukturer inom nationella ministerier som har ett tydligt uppdrag att genomföra strategier för digital utbildning eller nationella eller regionala organ som står för genomförandet. 

Nätverket främjar ett utbyte av erfarenheter av digital utbildning och säkerställer samarbetet mellan länderna. 

Salto

År 2022 började kommissionen förbereda inrättandet av ett nytt digitalt Salto-resurscentrum som ska hjälpa Erasmusprogramkontoren med den digitala aspekten av programmet. Programkontoret i Finland har i uppdrag att leda det här nya Salto-nätverket, som är i gång sedan augusti 2022. 

Tidslinje 

 • Mars 2020–mars 2021 – samråd hålls med intressenter  
 • Oktober 2021 – nätverket av nationella rådgivningstjänster möts för första gången 
 • Februari 2022 – arbetet inleds med att inrätta plattformens forum
 • Juni 2022 – registreringen öppnar för plattformens forum
 • Augusti 2022 – Salto inleder sin verksamhet

Finansiering

Den här åtgärden finansieras av EU:s program Erasmus+.

Kontakta oss 

Vill du veta mer? Skriv till oss på EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu och EACEA-DIGITAL-EDUCATION-HUB@ec.europa.eu.

Följ EUDigitalEducation på Twitter för de senaste nyheterna om den här åtgärden och hela handlingsplanen för digital utbildning.

 

Läs mer