Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Europese hub voor digitaal onderwijs

Tijdens de voorbereiding van het actieplan voor digitaal onderwijs (2021-2027) is uit uitgebreide raadplegingen met belanghebbenden gebleken dat er behoefte is aan intensievere samenwerking en dialoog tussen de betrokken partijen op het gebied van digitaal onderwijs. 

De versnippering van beleid, onderzoek en uitvoeringspraktijken in het digitaal onderwijs op Europees niveau werd ook aangehaald als belangrijk probleem dat de vooruitgang vertraagt. Verschillende structurele kwesties in verband met digitaal onderwijs reiken verder dan de context en de sector.

Om deze kwesties aan te pakken, brengt de Europese hub voor digitaal onderwijs de gemeenschap die zich bezighoudt met digitaal onderwijs samen en biedt zij haar een specifieke ruimte voor haar behoeften op het gebied van informatie-uitwisseling en samenwerking.

Doelstellingen  

Zoals aangekondigd in de mededeling van 2020 over het actieplan voor digitaal onderwijs zal de Europese hub voor digitaal onderwijs:

 • de lidstaten van de Europese Unie (EU) ondersteunen door een netwerk van nationale adviesdiensten voor digitaal onderwijs op te zetten om ervaringen en goede praktijken met betrekking tot de faciliterende factoren voor digitaal onderwijs uit te wisselen;
 • nationale en regionale initiatieven en strategieën op het gebied van digitaal onderwijs met elkaar verbinden en nationale autoriteiten, de particuliere sector, deskundigen, onderwijs- en opleidingsverstrekkers en het maatschappelijk middenveld via diverse activiteiten met elkaar in contact brengen;
 • de uitvoering van het actieplan en de ontwikkeling van digitaal onderwijs in Europa monitoren, onder meer aan de hand van de resultaten van door de EU gesteunde projecten;
 • beste praktijken delen door bij te dragen aan onderzoeksexperimenten en het systematisch verzamelen en analyseren van empirisch bewijsmateriaal, onder meer via intercollegiaal leren; 
 • sectoroverschrijdende samenwerking en nieuwe modellen voor de naadloze uitwisseling van digitale leerinhoud ondersteunen, waarbij kwesties als interoperabiliteit, kwaliteitsborging, milieuduurzaamheid, toegankelijkheid en inclusie, en gemeenschappelijke EU-normen voor digitaal onderwijs aan bod komen;
 • de flexibele ontwikkeling van beleid en praktijk ondersteunen door dienst te doen als een denk- en doetank voor digitaal onderwijs en belanghebbenden te betrekken bij gebruikersgestuurde innovatie via de Digital Education Hackathon.

Hoe zullen deze doelstellingen worden bereikt?

Om deze doelstellingen te verwezenlijken, voorziet de Europese hub voor digitaal onderwijs in:

 • een gemeenschap voor samenwerking op het gebied van digitaal onderwijs;
 • een netwerk van nationale adviesdiensten (NAS) voor samenwerking bij de uitvoering van beleid inzake digitaal onderwijs;
 • een nieuw SALTO-kenniscentrum (Support, Advanced Learning and Training Opportunities) voor digitaal onderwijs;
 • mogelijkheden om oplossingen voor te stellen voor problemen op het gebied van digitaal onderwijs via de Digital Education Hackathon.

De gemeenschap van de hub zorgt voor:

 • een sectoroverschrijdende ruimte: een gemeenschap die haar deskundigheid, beste praktijken en oplossingen voor digitaal onderwijs in alle onderwijs- en opleidingssectoren deelt, en dialoog, cocreatie en actie bevordert
 • het delen en in kaart brengen van kennis: uitwisseling, samenwerking en het delen en in kaart brengen van informatie aanmoedigen
 • het versnellen van de digitale onderwijspraktijken en -oplossingen: om de invoering van digitale innovatie in het onderwijs op te drijven 

Het NAS-netwerk

 • koppelt “top-down” en “bottom-up” -benaderingen aan kwesties in verband met digitaal onderwijs door de dialoog tussen de lidstaten en tussen alle onderwijs- en opleidingsniveaus te stimuleren
 • bevordert intercollegiale ondersteuning voor digitaal onderwijs

Het SALTO voor digitaal onderwijs voorziet in:

 • begeleiding en opleiding voor het personeel van de nationale agentschappen
 • het identificeren, uitwisselen en verzamelen van voorbeelden van beste praktijken — of op projectniveau of binnen de uitvoerende organen — en de verspreiding van praktische publicaties
 • richtsnoeren en tools voor begunstigden en aanvragers

Belangrijkste activiteiten

Raadplegingen van belanghebbenden (2021)

De Commissie heeft de feedback die zij tijdens de openbare raadpleging over het nieuwe actieplan voor digitaal onderwijs (2021-2027) heeft ontvangen, intensief gebruikt voor het voorstel van een hub voor digitaal onderwijs. 

Bovendien heeft de Commissie, in lijn met de aanpak voor de ontwikkeling van het actieplan voor digitaal onderwijs, een groot aantal belanghebbenden geraadpleegd over de conceptualisering van de hub. Dit gebeurde via drie specifieke onlineraadplegingen die gericht waren op de volgende groepen:

 • de ET 2020-werkgroep Digitaal onderwijs: leren, onderwijzen en beoordelen (WG DELTA) – 25 februari 2021
 • de belanghebbenden die deelnamen aan de openbare raadpleging over het actieplan voor digitaal onderwijs — 1 maart 2021
 • belanghebbenden die geïnteresseerd zijn in de hub voor digitaal onderwijs — 5 maart 2021

Tijdens het overleg met de belanghebbenden werden er open gesprekken gevoerd over de belangrijkste kenmerken van de hub en over de steun die de belanghebbenden nodig hebben op het gebied van digitaal onderwijs. Bovendien werd er nagedacht over de bijdrage die verschillende belanghebbenden kunnen leveren om de doelstellingen van de hub te verwezenlijken. 

De ontwikkeling van een gemeenschap (2021-2022)

In 2021 zijn de werkzaamheden om de praktijkgemeenschap tot stand te brengen en te ontwikkelen begonnen met de lancering van een aanbesteding om ondersteunende diensten aan te schaffen voor het modereren en onderhouden van de gemeenschap.

De werkzaamheden om de praktijkgemeenschap tot stand te brengen zijn in februari 2022 van start gegaan. Na een korte fase met een proefproject en testen is aanmelding bij de gemeenschap van de Europese hub voor digitaal onderwijs nu mogelijk via het EEA-portaal.

Als u wilt samenwerken, beste praktijken wilt uitwisselen en samen met belanghebbenden uit alle onderwijs- en opleidingssectoren oplossingen wilt bedenken, kunt u zich aanmelden bij de gemeenschap van de Europese hub voor digitaal onderwijs.

Netwerk van nationale adviesdiensten

Sinds oktober 2021 ondersteunt de Commissie de gesprekken in het kader van de oprichting van het netwerk van nationale adviesdiensten. Dit zijn nationale en regionale organisaties die voornamelijk werken aan de uitvoering van beleid voor digitaal onderwijs.

Het gaat onder meer om uitvoerende agentschappen, afdelingen/structuren binnen een nationaal ministerie die een duidelijk mandaat hebben voor de uitvoering van het beleid omtrent digitaal onderwijs, of nationale en regionale instanties die het beleid inzake digitaal onderwijs uitvoeren. 

Het netwerk bevordert de uitwisseling van ervaringen op het gebied van digitaal onderwijs en zorgt voor grensoverschrijdende samenwerking. 

SALTO

In 2022 heeft de Commissie de werkzaamheden gestart voor een nieuw digitaal SALTO-kenniscentrum (Support, Advanced Learning and Training Opportunities) voor digitaal onderwijs. Het zal zich ontwikkelen tot een kenniscentrum dat de nationale Erasmus+-agentschappen ondersteunt bij het digitale aspect van het programma. Het nationaal agentschap van Finland is aangesteld voor de uitvoering van dit nieuwe SALTO-netwerk, dat operationeel zal zijn vanaf augustus 2022. 

Tijdlijn 

 • maart 2020 - maart 2021 – raadplegingen van belanghebbenden, waaronder een openbare raadpleging  
 • oktober 2021 – eerste vergadering van het netwerk van nationale adviesdiensten 
 • februari 2022 – start van de werkzaamheden om de praktijkgemeenschap van de Europese hub voor digitaal onderwijs op te richten
 • juni 2022 – lancering van de registratie voor de praktijkgemeenschap van de hub
 • augustus 2022 – start van de activiteiten van het SALTO

Financiering

Deze actie wordt gefinancierd door het Erasmus+-programma van de Europese Unie.

Contact opnemen 

Voor meer informatie over deze actie kunt u contact met ons opnemen via e-mail: EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu en EACEA-DIGITAL-EDUCATION-HUB@ec.europa.eu

Volg EUDigitalEducation op Twitter voor de laatste nieuwtjes en ontwikkelingen over deze actie en het volledige actieplan voor digitaal onderwijs.

 

Lees meer