Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

L-apprendiment favur it-tranżizzjoni ekoloġika u l-iżvilupp sostenibbli

L-Ewropej iqisu t-tibdil fil-klima bħala l-aktar problema serja li qed tiffaċċja d-dinja llum. L-edukazzjoni u t-taħriġ, bħas-setturi kollha, għandhom jieħdu azzjoni biex iwieġbu għal din il-kriżi planetarja.

Il-Kummissjoni Ewropea tappoġġja lill-Istati Membri tal-UE fl-isforzi tagħhom biex

 • jgħammru lill-istudenti u lill-edukaturi bl-għarfien, il-ħiliet u l-attitudnijiet meħtieġa għal ekonomija u soċjetà aktar ekoloġiċi u sostenibbli
 • jgħinu lill-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni u t-taħriġ jintegraw is-sostenibbiltà fit-tagħlim u l-apprendiment u fl-aspetti kollha tal-operazzjonijiet tagħhom
 • joħolqu fehim kondiviż dwar il-bidliet profondi u trasformattivi meħtieġa fl-edukazzjoni u t-taħriġ għas-sostenibbiltà u t-tranżizzjoni ekoloġika

Azzjonijiet tal-UE

Rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar l-apprendiment favur it-tranżizzjoni ekoloġika u l-iżvilupp sostenibbli

F'Ġunju 2022, il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea (UE) adotta Rakkomandazzjoni dwar l-apprendiment favur it-tranżizzjoni ekoloġika u l-iżvilupp sostenibbli.

Din id-dikjarazzjoni ta' politika tistabbilixxi l-mod kif is-sostenibbiltà tista’ tiġi integrata fl-aspetti kollha tal-edukazzjoni u t-taħriġ. Hi tappella lill-Istati Membri biex

 • jagħmlu l-apprendiment favur it-tranżizzjoni ekoloġika u l-iżvilupp sostenibbli prijorità fil-politiki u l-programmi tal-edukazzjoni u t-taħriġ
 • jipprovdu lill-istudenti kollha b’opportunitajiet ta’ tagħlim dwar il-kriżi klimatika u s-sostenibbiltà fl-edukazzjoni formali (pereżempju, l-iskejjel u l-edukazzjoni għolja) u l-edukazzjoni mhux formali (pereżempju, l-attivitajiet ekstrakurrikulari, ix-xogħol taż-żgħażagħ)
 • jimmobilizzaw fondi nazzjonali u tal-UE biex isir investiment f’tagħmir, riżorsi u infrastrutturi ekoloġiċi u sostenibbli
 • jappoġġjaw lill-edukaturi fl-iżvilupp tal-għarfien u l-ħiliet tagħhom biex jgħallmu dwar il-kriżi klimatika u s-sostenibbiltà, inkluż kif jindirizzaw l-ekoansjetà fost l-istudenti tagħhom.
 • joħolqu ambjenti li jappoġġjaw l-apprendiment favur is-sostenibbiltà li jkopru l-attivitajiet u l-operazzjonijiet kollha minn istituzzjoni edukattiva u jippermettu tagħlim u apprendiment prattiku, interdixxiplinarju u rilevanti għall-kuntesti lokali
 • jinvolvu b’mod attiv lill-istudenti u l-istaff, l-awtoritajiet lokali, l-organizzazzjoni taż-żgħażagħ u l-komunità tar-riċerka u l-innovazzjoni fl-apprendiment favur is-sostenibbiltà

Ir-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill hi ssupplimentata b’Dokument ta' Ħidma tal-Persunal, li jipprovdi dettalji u evidenza għar-Rakkomandazzjoni, inklużi r-riżultati mill-konsultazzjoni pubblika u l-eżempji ta’ prattika tajba mill-Ewropa kollha.

Grupp ta’ ħidma dwar l-apprendiment għas-sostenibbiltà

Il-Kummissjoni Ewropea tappoġġja l-implimentazzjoni tar-Rakkomandazzjoni permezz ta’ grupp ta’ ħidma dwar is-sostenibbiltà fl-edukazzjoni. Dan jikkonsisti f’aktar minn 40 membru, inklużi r-rappreżentanti tal-ministeri tal-edukazzjoni (il-pajjiżi tal-UE u l-pajjiżi sħab), is-sħab soċjali, l-NGOs u l-korpi internazzjonali.

Il-grupp ippubblika serje ta’ dokumenti ta’ input u messaġġi ta’ politika ewlenin dwar suġġetti inklużi s-sostenibbiltà tal-iskola kollha kemm hi, il-kurrikulku u l-kompetenzi, it-tfassil ta’ politika effettiva u l-edukazzjoni tal-għalliema.

Qafas ta’ kompetenza Ewropew dwar is-sostenibbiltà

Il-qafas ta’ kompetenza Ewropew dwar is-sostenibbiltà (“GreenComp”) kien ippubblikat f’Jannar 2022. Dan il-qafas, li ġie tradott fil-lingwi uffiċjali kollha tal-UE, jista’ jintuża fil-programmi u l-politiki ta’ edukazzjoni u taħriġ f’ambjenti formali, mhux formali u informali.

Il-qafas jiddefinixxi l-erba’ gruppi ta’ kompetenza relatati mas-sostenibbiltà li għandhom jiġu akkwistati mill-istudenti ta’ kull età. Kull kompetenza għandha tliet sottopartijiet.

L-inkorporazzjoni tal-valuri tas-sostenibbiltà

 • il-valutazzjoni tas-sostenibbiltà
 • l-appoġġ għall-ġustizzja
 • il-promozzjoni tan-natura

It-tħaddin tal-kumplessità fis-sostenibbiltà

 • ir-riflessjoni dwar is-sistemi
 • il-ħsieb kritiku
 • id-definizzjoni tal-problemi

L-azzjoni għas-sostenibbiltà

 • l-aġenzija politika
 • l-azzjoni kollettiva
 • l-inizjattiva individwali

Il-previżjoni ta’ futuri sostenibbli

 • il-litteriżmu għall-futur
 • l-adattabilità
 • il-ħsieb esploratorju

Fl-2023, il-Kummissjoni qed tistabbilixxi Komunità ta’ Prattika biex tikkonnettja l-iskejjel, ir-riċerkaturi, l-awtoritajiet pubbliċi u korpi oħra, bl-użu tal-qafas ta’ kompetenza l-ġdid.

Finanzjament

Il-programm Erasmus+ 2021-2027 jiffoka b’mod qawwi fuq it-tranżizzjoni ekoloġika fl-edukazzjoni u t-taħriġ. Barra minn hekk, il-protezzjoni ambjentali, l-iżvilupp sostenibbli u l-azzjoni klimatika huma prijoritajiet għall-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà

Fil-programm ta’ ħidma annwali tal-Erasmus+ tal-2023, qed tingħata prijorità lis-sostenibbiltà fl-edukazzjoni skolastika, inklużi l-iżvilupp ta’ kompetenzi u ħiliet ta’ sostenibbiltà, il-promozzjoni ta’ azzjoni pożittiva fuq is-sostenibbiltà u l-indirizzar tal-ekoansjetà, l-appoġġ lill-bini tal-kapaċitajiet tal-għalliema u approċċi għas-sostenibbiltà tal-iskola kollha kemm hi.

Riċerka

Il-Kummissjoni għaddejja wkoll b’serje ta’ studji dwar l-edukazzjoni ekoloġika, inklużi

 • l-iżvilupp professjonali tal-għalliema
 • l-immappjar ta’ approċċi għall-apprendiment favur is-sostenibbiltà fl-edukazzjoni skolastika
 • is-sinerġiji bejn l-aġenda ekoloġika u dik diġitali fl-edukazzjoni skolastika
 • ambjenti u infrastrutturi ta’ apprendiment ekoloġiċi u sostenibbli

Akkademji tal-għalliema tal-Erasmus+

L-Akkademji tal-għalliema tal-Erasmus+ huma azzjoni ewlenija tal-programm Erasmus+ attwali. L-għan hu li jinħolqu sħubijiet Ewropej ta’ fornituri ta’ edukazzjoni u taħriġ tal-għalliema u li tingħata spinta lid-dimensjonijiet Ewropej u internazzjonali tal-edukazzjoni tal-għalliema fl-Ewropa.

Tlieta mill-Akkademji, li bdew fl-2022 u li se jaħdmu għal tliet snin, qed jiffukaw b’mod speċifiku fuq is-sostenibbiltà.

EduSTA se joħloq direzzjonijiet ta’ apprendiment fejn l-għalliema jistgħu jiżviluppaw u juru l-kompetenzi tal-edukazzjoni dwar is-sostenibbiltà b’badges diġitali.

Il-proġett TAP-TS se jipproduċi, jittestja u jivvalida pakketti ta’ riżorsi relatati mas-sostenibbiltà għall-iskejjel u l-edukazzjoni tal-għalliema.

CLIMADEMY qed jiffoka biex jgħin lill-għalliema jifhmu aħjar il-fatturi ewlenin tat-tibdil fil-klima, l-impatti tiegħu u l-għażliet ta’ mitigazzjoni u se joħloq network ta’ għalliema għall-edukazzjoni dwar it-tibdil fil-klima.