Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Europska platforma za digitalno obrazovanje

Opsežna savjetovanja s dionicima provedena tijekom oblikovanja Akcijskog plana za digitalno obrazovanje (2021. – 2027.) pokazala su da je potrebno ojačati suradnju i dijalog dionika u području digitalnog obrazovanja. 

Kao prepreke napretku dionici su naveli i fragmentiranost politike, istraživanja i provedbe u području digitalnog obrazovanja na europskoj razini. Mnogi strukturni problemi povezani s digitalnim obrazovanjem nisu ograničeni samo na taj kontekst i sektor.

Kako bi se ti problemi riješili, u okviru europske platforme za digitalno obrazovanje osniva se zajednica za rad na digitalnom obrazovanju i osigurava joj se prostor za razmjenu informacija i suradnju.

Ciljevi  

Kako je najavljeno u Komunikaciji o akcijskom planu za digitalno obrazovanje iz 2020., europska platforma za digitalno obrazovanje služit će za:

 • potporu državama članicama EU-a uspostavom mreže nacionalnih savjetodavnih službi za digitalno obrazovanje radi razmjene iskustava i dobre prakse u pogledu čimbenika koji omogućuju digitalno obrazovanje
 • povezivanje nacionalnih i regionalnih inicijativa i strategija u području digitalnog obrazovanja, kao i povezivanje nacionalnih tijela, privatnog sektora, stručnjaka, pružatelja usluga obrazovanja i osposobljavanja te civilnog društva u okviru različitih aktivnosti
 • praćenje provedbe akcijskog plana i razvoja digitalnog obrazovanja u Europi, među ostalim na temelju rezultata projekata koje podupire EU
 • razmjenu najboljih primjera iz prakse sudjelovanjem u istraživanjima, eksperimentima i sustavnom prikupljanju i analizi empirijskih podataka, djelomično putem uzajamnog učenja 
 • podupiranje međusektorske suradnje i novih modela za neometanu razmjenu digitalnih obrazovnih sadržaja, pri čemu se uzimaju u obzir aspekti kao što su interoperabilnost, osiguravanje kvalitete, okolišna održivost, pristupačnost i uključivost te zajednički standardi EU-a za digitalno obrazovanje
 • potporu fleksibilnom razvoju politike i prakse u ulozi skupine za strateško promišljanje i djelovanje u digitalnom obrazovanju te uključivanjem dionika u korisničke inovacije putem digitalnog obrazovnog hakatona.

Kako će se navedeni ciljevi ostvariti?

Za ostvarenje tih ciljeva u okviru europske platforme za digitalno obrazovanje osigurat će se sljedeće:

 • zajednica za suradnju u području digitalnog obrazovanja
 • mreža nacionalnih savjetodavnih službi za suradnju na provedbi politika digitalnog obrazovanja
 • novi resursni centar za potporu i mogućnosti naprednog učenja i osposobljavanja (SALTO) u području digitalnog obrazovanja
 • mogućnosti za predlaganje rješenja za probleme povezane s digitalnim obrazovanjem u okviru digitalnog obrazovnog hakatona.

Zajednica platforme nudi:

 • međusektorski prostor – služit će kao zajednica koja dijeli svoje stručno znanje, najbolje primjere iz prakse i rješenja za digitalno obrazovanje u svim sektorima obrazovanja i osposobljavanja te promiče razmjenu, zajedničko stvaranje i djelovanje
 • razmjenu i mapiranje znanja – poticat će razmjenu informacija, suradnju i mapiranje
 • brže širenje pristupa i rješenja za digitalno obrazovanje – ubrzat će uvođenje digitalnih inovacija u obrazovanje. 

Mreža nacionalnih savjetodavnih službi:

 • povezuje pristupe „odozgo prema dolje” i „odozdo prema gore” u pitanjima digitalnog obrazovanja poticanjem dijaloga među državama članicama i na svim razinama obrazovanja i osposobljavanja
 • promiče uzajamnu potporu u digitalnom obrazovanju.

Resursni centar SALTO za digitalno obrazovanje:

 • pruža smjernice i osposobljavanje za osoblje nacionalnih agencija
 • identificira, dijeli i prikuplja najbolje primjere iz prakse – bilo na razini projekta bilo u provedbenim tijelima – te izdaje praktične publikacije
 • nudi smjernice i alate za korisnike i prijavitelje.

Glavne aktivnosti

Savjetovanja s dionicima (2021.)

Komisija je detaljno razmotrila informacije dobivene u okviru otvorenog javnog savjetovanja o novom Akcijskom planu za digitalno obrazovanje (2021. – 2027.) za izradu prijedloga platforme za digitalno obrazovanje. 

Osim toga, u skladu s pristupom primijenjenim na razvoj Akcijskog plana za digitalno obrazovanje Komisija se savjetovala s brojnim dionicima o konceptualizaciji platforme. U tu svrhu provedena su tri posebna internetska savjetovanja sa sljedećim ciljnim skupinama:

 • radna skupina za digitalno obrazovanje u strateškom okviru ET 2020.: učenje, poučavanje i vrednovanje (Radna skupina DELTA) – 25. veljače 2021.
 • dionici koji su sudjelovali u otvorenom javnom savjetovanju o Akcijskom planu za digitalno obrazovanje – 1. ožujka 2021.
 • dionici zainteresirani za platformu za digitalno obrazovanje – 5. ožujka 2021.

Savjetovanja s dionicima uključivala su otvoreni dijalog o glavnim značajkama platforme, potrebama dionika za potporom za digitalno obrazovanje i načinima na koje bi različiti dionici mogli pridonijeti ciljevima platforme. 

Stvaranje zajednice (2021. – 2022.)

Kako bi se osnovala i razvila zajednica prakse, prvo je 2021. objavljen poziv za pružanje usluga moderiranja i odabira sadržaja zajednice.

Rad na osnivanju zajednice prakse započeo je u veljači 2022. Nakon kratke pokusne faze sad se moguće prijaviti za zajednicu europske platforme za digitalno obrazovanje preko portala europskog prostora obrazovanja.

Ako želite surađivati, razmjenjivati dobre primjere iz prakse i osmišljavati rješenja s dionicima iz svih sektora obrazovanja i osposobljavanja, možete se prijaviti za sudjelovanje u zajednici europske platforme za digitalno obrazovanje.

Mreža nacionalnih savjetodavnih službi

Komisija od listopada 2021. podupire dijalog u kontekstu stvaranja mreže nacionalnih savjetodavnih službi – nacionalnih ili regionalnih tijela koja prvenstveno rade na provedbi politika digitalnog obrazovanja.

To uključuje izvršne agencije, odjele/strukture unutar nacionalnih ministarstava koje imaju jasne ovlasti za provedbu mjera povezanih s digitalnim obrazovanjem, ili nacionalna i regionalna tijela koja provode politike digitalnog obrazovanja. 

Ta mreža promiče razmjenu iskustava u području digitalnog obrazovanja i osigurava suradnju među zemljama. 

SALTO

Komisija je 2022. započela pripremni rad za novi resursni centar SALTO (Support, Advanced Learning and Training Opportunities) za digitalno obrazovanje, koji će podupirati nacionalne agencije za Erasmus u digitalnoj dimenziji programa. Finska nacionalna agencija zadužena je za izgradnju te nove mreže SALTO centara, koja će početi s radom u kolovozu 2022. 

Kronologija 

 • od ožujka 2020. do ožujka 2021. – savjetovanja s dionicima, uključujući otvoreno javno savjetovanje  
 • listopad 2021. – prvi sastanak nacionalnih savjetodavnih službi 
 • veljača 2022. – početak rada na osnivanju zajednice prakse u okviru europske platforme za digitalno obrazovanje
 • lipanj 2022. – otvaranje prijava za zajednicu prakse
 • kolovoz 2022. – početak aktivnosti centra SALTO.

Financiranje

Ova mjera financira se iz EU-ova programa Erasmus+.

Pišite nam 

Ako želite saznati više o ovoj mjeri, javite nam se e-poštom na: EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu i EACEA-DIGITAL-EDUCATION-HUB@ec.europa.eu.

Pratite EUDigitalEducation na Twitteru za najnovije vijesti o ovoj mjeri i općenito o Akcijskom planu za digitalno obrazovanje.

 

Povezani sadržaj