Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Platforma za digitalno obrazovanje

Opsežna savjetovanja s dionicima provedena tijekom oblikovanja Akcijskog plana za digitalno obrazovanje (2021. – 2027.) pokazala su da je potrebno ojačati suradnju i dijalog dionika u području digitalnog obrazovanja. 

Kao jednu od prepreka napretku dionici su naveli i rascjepkanost digitalne obrazovne politike, istraživanja i provedbe na europskoj razini. 

U održavanju nastave na daljinu izašao je na vidjelo niz strukturnih problema povezanih s digitalnim obrazovanjem, a u sustavima obrazovanja i osposobljavanja otkriveni su nedostaci širi od kontekstualnih i sektorskih.

Radi rješavanja tih pitanja uspostavit će se platforma za digitalno obrazovanje u okviru Portala europskog prostora obrazovanja, koji bi trebao biti pokrenut do kraja 2021. 

Ta platforma osigurat će vidljivost rezultata u području digitalnog obrazovanja i služiti kao prostor za razmjenu informacija i stvaranje sinergija s inicijativom za europski prostor obrazovanja. Razvoj platforme vodit će zajednica dionika koju platforma predstavlja.

Ciljevi

Kako je najavljeno u Komunikaciji o akcijskom planu za digitalno obrazovanje iz 2020., platforma za digitalno obrazovanje služit će za:

 • potporu državama članicama EU-a uspostavom mreže nacionalnih savjetodavnih službi za digitalno obrazovanje radi razmjene iskustava i dobre prakse u pogledu čimbenika koji omogućuju digitalno obrazovanje
 • povezivanje nacionalnih i regionalnih inicijativa i strategija u području digitalnog obrazovanja, kao i povezivanje nacionalnih tijela, privatnog sektora, stručnjaka, pružatelja usluga obrazovanja i osposobljavanja te civilnog društva u okviru različitih aktivnosti
 • praćenje provedbe akcijskog plana i razvoja digitalnog obrazovanja u Europi, među ostalim na temelju rezultata projekata koje podupire EU
 • razmjenu primjera najbolje prakse sudjelovanjem u istraživanjima, eksperimentima i sustavnom prikupljanju i analizi empirijskih podataka, djelomično putem uzajamnog učenja 
 • podupiranje međusektorske suradnje i novih modela za neometanu razmjenu digitalnih obrazovnih sadržaja, pri čemu se uzimaju u obzir aspekti kao što su interoperabilnost, osiguravanje kvalitete, okolišna održivost, pristupačnost i uključivost te zajednički standardi EU-a za digitalno obrazovanje
 • potporu fleksibilnom razvoju politike i prakse u ulozi skupine za strateško promišljanje i djelovanje u digitalnom obrazovanju te uključivanjem dionika u korisničke inovacije putem digitalnog obrazovnog hakatona.

Kako će se navedeni ciljevi ostvariti?

Kako bi se ti ciljevi ostvarili, platforma za digitalno obrazovanje bit će zadužena, među ostalim, za sljedeće aktivnosti:

 • uspostavu i razvoj zajednice prakse za suradnju 
 • uspostavu mreže nacionalnih savjetodavnih službi kako bi potaknula dijalog privatnog i javnog sektora te posredovala između politike, istraživanja i prakse u prikupljanju informacija i podataka te donošenju odluka 
 • prikupljanje primjera najbolje prakse u okviru rada novog resursnog centra za potporu mogućnostima za napredno učenje i osposobljavanje (SALTO) u području digitalnog obrazovanja.

Zajednica prakse za suradnju osigurat će:

 • međusektorski prostor – služit će kao zajednica koja dijeli svoje stručno znanje, primjere najbolje prakse i rješenja za digitalno obrazovanje u sektorima obrazovanja i osposobljavanja te promiče razmjene, zajedničko stvaranje i djelovanje
 • razmjenu i mapiranje znanja – poticat će razmjenu informacija, suradnju i mapiranje
 • ubrzavanje širenja praksi i rješenja za digitalno obrazovanje – ubrzat će uvođenje digitalnih inovacija u obrazovanje. 

Nacionalne savjetodavne službe osigurat će:

 • povezivanje pristupa „odozgo prema dolje” i „odozdo prema gore” kad je riječ o poteškoćama u vezi s digitalnim obrazovanjem potičući dijalog svih relevantnih dionika 
 • priljev informacija za općenitu zajednicu platforme, kao i za strateški dijalog o čimbenicima koji omogućuju uspješno digitalno obrazovanje.

Resursni centar SALTO u području digitalnog obrazovanja osigurat će:

 • smjernice i osposobljavanje za osoblje nacionalnih agencija
 • prepoznavanje, razmjenu i prikupljanje primjera najbolje prakse – bilo na razini projekta bilo u provedbenim tijelima – te izdavanje publikacija s tim primjerima
 • smjernice i alate za korisnike i podnositelje prijava.

Glavne aktivnosti 2021.

Angažman zajednice 

Savjetovanja s dionicima

Komisija je višestruko upotrijebila informacije dobivene u okviru otvorenog javnog savjetovanja o novom Akcijskom planu za digitalno obrazovanje 2021. – 2027. za izradu prijedloga o platformi za digitalno obrazovanje. 

Osim toga, u skladu s pristupom primijenjenim na razvoj Akcijskog plana za digitalno obrazovanje Komisija se savjetovala i sa širokim rasponom dionika o konceptualizaciji platforme, uključujući:

 • radnu skupinu za digitalno obrazovanje u strateškom okviru ET 2020.: učenje, poučavanje i vrednovanje (WG DELTA) – 25. veljače 2021.
 • dionike koji su sudjelovali u otvorenom javnom savjetovanju o Akcijskom planu za digitalno obrazovanje – 1. ožujka 2021.
 • sve dionike zainteresirane za platformu za digitalno obrazovanje – 5. ožujka 2021.

Savjetovanja s dionicima uključivala su otvoreni dijalog o glavnim značajkama platforme, potrebama dionika kad je riječ o potpori digitalnom obrazovanju i načinima na koje bi različiti dionici mogli pridonijeti ciljevima platforme. 

Zajednica prakse

Osnivanje i razvoj zajednice prakse započet će 2021. Poticanje razvoja zajednice prakse bit će jedan od glavnih ciljeva platforme. 

Budući portal europskog prostora obrazovanja osigurat će vidljivost rezultata te velike zajednice prakse u okviru platforme, kao i namjenski prostor za potrebe razmjene informacija u svrhu platforme. 

Nacionalne savjetodavne službe

Komisija će 2021. podupirati dijalog u kontekstu stvaranja mreže nacionalnih savjetodavnih službi – nacionalnih struktura, ustanova ili odjela koji pružaju digitalno obrazovanje i savjetovanje o digitalnom obrazovanju u državama članicama EU-a. 

Ta će mreža promicati razmjenu iskustava u području digitalnog obrazovanja i osiguravati transnacionalnu suradnju. 

Mreža nacionalnih savjetodavnih službi mogla bi podupirati rad na drugim inicijativama u okviru Akcijskog plana za digitalno obrazovanje, kao što je strateški dijalog o čimbenicima koji omogućuju uspješno digitalno obrazovanje.

Radionica za promišljanje dizajnerskom metodologijom

U studenome 2021. održat će se radionica za promišljanje dizajnerskom metodologijom na kojoj će se zajednica za digitalno obrazovanje okupiti kako bi se pronašli odgovori na postojeća pitanja u tom području. 

Vremenski okvir 

Početak u 2021., provedba do 2027.

 • od ožujka 2020. do ožujka 2021. – savjetovanja s dionicima, uključujući otvoreno javno savjetovanje
 • rujan 2021. – prvi sastanak nacionalnih savjetodavnih službi 
 • studeni 2021. – radionica za promišljanje dizajnerskom metodologijom 
 • siječanj 2022. – pokretanje platforme za digitalno obrazovanje.

Financiranje

Ova mjera financira se iz programa EU-a Erasmus+.

Pišite nam 

Ako želite saznati više o ovoj mjeri, možete nam se javiti putem e-pošte na: EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu.

Pratite @EUDigitalEdu za najnovije vijesti o ovoj i drugim mjerama Akcijskog plana za digitalno obrazovanje.


Slika u zaglavlju: © Europska unija, 2021.