Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Ċentru tal-Edukazzjoni Diġitali

Matul it-tħejjija tal-Pjan ta’ Azzjoni għall-Edukazzjoni Diġitali (2021-2027), il-konsultazzjonijiet estensivi mal-partijiet ikkonċernati enfasizzaw il-ħtieġa għal kooperazzjoni u djalogu msaħħa bejn il-partijiet ikkonċernati fil-qasam tal-edukazzjoni diġitali. 

Il-frammentazzjoni tal-politika tal-edukazzjoni diġitali, ir-riċerka u l-prattiki ta’ implimentazzjoni fil-livell Ewropew tqajmet ukoll bħala kwistjoni importanti li ddgħajjef il-progress. 

Il-miżuri tal-edukazzjoni mill-bogħod għamluna konxji ta’ diversi kwistjonijiet strutturali relatati mal-edukazzjoni diġitali, li kixfu punti dgħajfa fis-sistemi tal-edukazzjoni u t-taħriġ li jmorru lil hinn minn kwistjonijiet kuntestwali u relatati mas-settur.

Biex jiġu indirizzati dawn il-kwistjonijiet, se jinħoloq Ċentru tal-Edukazzjoni Diġitali bħala parti mill-portal taż-Żona Ewropea tal-Edukazzjoni, li huwa mistenni li jitnieda sa tmiem l-2021. 

Iċ-Ċentru se jipprovdi viżibbiltà għar-riżultati tal-komunità ta’ prattika tiegħu, spazju ddedikat għall-ħtiġijiet tiegħu ta’ kondiviżjoni ta’ informazzjoni u se jiżgura sinerġiji mal-inizjattiva taż-Żona Ewropea tal-Edukazzjoni. L-iżvilupp tiegħu se jkun iggwidat mill-komunità tal-partijiet ikkonċernati li tirrappreżenta.

Objettivi

Kif imħabbar fil-Komunikazzjoni tal-2020 dwar il-Pjan ta’ Azzjoni għall-Edukazzjoni Diġitali, iċ-Ċentru tal-Edukazzjoni Diġitali se

 • jappoġġja lill-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea (UE) billi jistabbilixxi network ta’ servizzi nazzjonali ta’ konsulenza rigward l-edukazzjoni diġitali għall-iskambju tal-esperjenza u l-prattika tajba dwar il-fatturi abilitanti tal-edukazzjoni diġitali
 • jillinkja inizjattivi u strateġiji nazzjonali u reġjonali tal-edukazzjoni diġitali u jgħaqqad l-awtoritajiet nazzjonali, is-settur privat, l-esperti, il-fornituri tal-edukazzjoni u t-taħriġ u s-soċjetà ċivili permezz ta’ diversi attivitajiet
 • jissorvelja l-implimentazzjoni tal-Pjan ta’ Azzjoni u l-iżvilupp tal-edukazzjoni diġitali fl-Ewropa, inkluż permezz ta’ riżultati minn proġetti appoġġjati mill-UE
 • jaqsam l-aħjar prattiki billi jikkontribwixxi għall-esperimentazzjoni tar-riċerka u l-ġbir u l-analiżi sistematiċi tal-evidenza empirika, parzjalment permezz tat-tagħlim bejn il-pari 
 • jappoġġja l-kollaborazzjoni transsettorjali u mudelli ġodda għal skambju mingħajr xkiel ta’ kontenut ta’ tagħlim diġitali, filwaqt li jindirizza kwistjonijiet bħall-interoperabbiltà, il-garanzija tal-kwalità, is-sostenibbiltà ambjentali, l-aċċessibbiltà u l-inklużjoni u standards komuni għall-edukazzjoni diġitali
 • jappoġġja l-iżvilupp rapidu ta’ politika u ta’ prattika billi jservi ta’ “grupp ta’ riflessjoni u ta’ azzjoni” għall-edukazzjoni diġitali u billi jinvolvi lill-partijiet ikkonċernati fl-innovazzjoni xprunata mill-utent permezz tal-Hackathon tal-Edukazzjoni Diġitali.

Kif se jintlaħqu dawn l-objettivi?

Biex jintlaħqu dawn l-objettivi, iċ-Ċentru tal-Edukazzjoni Diġitali (fost attivitajiet oħra)

 • se jwaqqaf u jiżviluppa komunità ta’ prattika għall-kooperazzjoni (CoP) 
 • se jwaqqaf network ta’ Servizzi Nazzjonali ta’ Konsulenza (NAS) biex jiġi stimulat id-djalogu bejn is-setturi privati u pubbliċi u l-informazzjoni, id-data u l-għażliet tal-intermedjarji bejn l-oqsma tal-politika, ir-riċerka u l-prattika. 
 • se jiġbor eżempji tal-aħjar prattiki permezz tal-ħidma taċ-ċentru ta’ riżorsi ġdid ta’ Appoġġ, Tagħlim Avvanzat u Opportunitajiet ta’ Taħriġ (SALTO) għall-edukazzjoni diġitali

Is-CoP se toffri

 • spazju transettorjali – komunità li tikkondividi l-għarfien espert, l-aħjar prattiki u s-soluzzjonijiet tagħha għall-edukazzjoni diġitali fis-setturi tal-edukazzjoni u t-taħriġ; tippromwovi l-komunikazzjoni, il-kokreazzjoni u l-azzjoni
 • kondiviżjoni tal-għarfien u l-immappjar – se tħeġġeġ l-iskambju u l-kooperazzjoni, il-kondiviżjoni tal-informazzjoni u l-immappjar
 • l-aċċellerazzjoni tal-prattiki u s-soluzzjonijiet tal-edukazzjoni diġitali – l-aċċellerazzjoni tal-adozzjoni tal-innovazzjoni diġitali fl-edukazzjoni 

In-NAS se

 • jillinkjaw l-approċċi “minn fuq għal isfel” u “minn isfel għal fuq” ma’ kwistjonijiet ta’ edukazzjoni diġitali billi jistimulaw id-djalogu bejn il-partijiet ikkonċernati rilevanti kollha 
 • jikkontribwixxu għall-komunità ġenerali taċ-Ċentru, kif ukoll għad-“Djalogu Strateġiku dwar il-Fatturi Abilitanti fl-Edukazzjoni Diġitali”

Is-SALTO għall-edukazzjoni diġitali se jipprovdi

 • gwida u taħriġ għall-istaff tal-Aġenzija Nazzjonali
 • identifikazzjoni, skambju u ġbir ta’ eżempji tal-aħjar prattiki – fil-livell tal-proġett jew fil-korpi ta’ implimentazzjoni u ħruġ ta’ pubblikazzjonijiet prattiċi
 • gwida u għodod għall-benefiċjarji u l-applikanti

Attivitajiet ewlenin fl-2021

Impenn tal-Komunità 

Konsultazzjonijiet mal-partijiet ikkonċernati

Il-Kummissjoni użat b’mod estensiv il-feedback li rċeviet permezz tal-konsultazzjoni pubblika miftuħa dwar il-Pjan ta’ Azzjoni għall-Edukazzjoni Diġitali 2021-2027 il-ġdid għall-proposta ta’ Ċentru tal-Edukazzjoni Diġitali. 

Barra minn hekk, f’konformità mal-approċċ adottat għall-iżvilupp tal-Pjan ta’ Azzjoni għall-Edukazzjoni Diġitali, il-Kummissjoni Ewropea kkonsultat ukoll għadd kbir ta’ partijiet ikkonċernati dwar il-kunċettwalizzazzjoni taċ-Ċentru, inkluż

 • il-Grupp ta’ Ħidma tal-ET 2020 dwar l-Edukazzjoni Diġitali: Tagħlim, Apprendiment u Valutazzjoni (WG DELTA) – 25 ta’ Frar 2021
 • il-partijiet ikkonċernati li pparteċipaw fil-konsultazzjoni pubblika miftuħa dwar il-Pjan ta’ Azzjoni għall-Edukazzjoni Diġitali – 1 ta’ Marzu 2021
 • il-partijiet ikkonċernati kollha interessati fiċ-Ċentru tal-Edukazzjoni Diġitali – 5 ta’ Marzu 2021

Il-konsultazzjonijiet mal-partijiet ikkonċernati kienu jinkludu djalogu miftuħ dwar il-karatteristiċi ewlenin taċ-Ċentru, il-ħtiġijiet tal-partijiet ikkonċernati rigward l-appoġġ għall-edukazzjoni diġitali u li jfittxu li jifhmu kif partijiet ikkonċernati differenti jistgħu jikkontribwixxu għall-objettivi taċ-Ċentru. 

Komunità ta’ Prattika

Fl-2021, se tibda l-ħidma biex tiġi stabbilita u żviluppata l-komunità ta’ prattika. It-trawwim tal-iżvilupp tal-komunità ta' prattika se jkun objettiv ċentrali taċ-Ċentru. 

Il-portal futur tal-EEA se jipprovdi viżibbiltà għar-riżultati ta’ din il-Komunità ta’ Prattika kbira li se tkun megħjuna miċ-Ċentru u spazju ddedikat għall-ħtiġijiet tal-kondiviżjoni tal-informazzjoni taċ-Ċentru. 

Servizzi ta' Konsulenza Nazzjonali

Matul l-2021, il-Kummissjoni se tappoġġja djalogu fi ħdan il-ħolqien ta’ network ta’ Servizzi Nazzjonali ta’ Konsulenza (NAS) – strutturi, istituzzjonijiet jew dipartimenti nazzjonali li jagħtu pariri dwar kwistjonijiet ta’ edukazzjoni diġitali u jimplimentaw l-edukazzjoni diġitali fl-Istati Membri tal-UE. 

In-network se jippromwovi l-iskambju ta’ esperjenzi dwar l-edukazzjoni diġitali u se jiżgura kooperazzjoni transnazzjonali. 

In-network tan-NAS jista’ jappoġġja l-ħidma fuq inizjattivi oħra taħt il-Pjan ta’ Azzjoni għall-Edukazzjoni Diġitali, pereżempju d-“Djalogu Strateġiku dwar il-Fatturi Abilitanti fl-Edukazzjoni Diġitali”.

Sessjoni ta’ ħidma dwar il-“Ħsieb proġettwali”

F’Novembru 2021 se ssir sessjoni ta' ħidma dwar il-ħsieb proġettwali biex tiġbor il-komunità tal-edukazzjoni diġitali madwar soluzzjonijiet possibbli għall-isfidi tal-edukazzjoni diġitali. 

Kronoloġija 

Tibda fl-2021, tibqa’ għaddejja sal-2027

 • Marzu 2020 - Marzu 2021 – konsultazzjonijiet mal-partijiet ikkonċernati inkluża konsultazzjoni pubblika miftuħa
 • Settembru 2021 – l-ewwel laqgħa tas-Servizzi Nazzjonali ta’ Konsulenza 
 • Novembru 2021 – sessjoni ta’ ħidma dwar il-ħsieb proġettwali 
 • Jannar 2022 – tnedija taċ-Ċentru tal-Edukazzjoni Diġitali

Finanzjament

Din l-azzjoni hija ffinanzjata mill-programm Erasmus+ tal-UE.

Ikkuntattjana 

Biex issir taf aktar dwar din l-azzjoni, ikkuntattjana permezz tal-email EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu.

Segwi lil @EUDigitalEdu fuq Twitter għall-aħħar aħbarijiet u żviluppi dwar din l-azzjoni u l-Pjan ta’ Azzjoni għall-Edukazzjoni Diġitali kollu.


Immaġni tal-header: © L-Unjoni Ewropea, 2021.