Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Centrul pentru educație digitală

În timpul elaborării Planului de acțiune pentru educația digitală (2021-2027), consultarea amplă a părților interesate a evidențiat necesitatea consolidării cooperării și a dialogului între părțile interesate din domeniul educației digitale. 

Fragmentarea politicilor în domeniul educației digitale, a cercetării și a practicilor de punere în aplicare la nivel european a fost, de asemenea, menționată ca fiind o problemă importantă care subminează progresul. 

Măsurile de educație la distanță ne-au făcut să devenim conștienți de anumite probleme structurale legate de educația digitală și au scos la iveală punctele slabe ale sistemelor de educație și formare, care se extind dincolo de aspectele contextuale și sectoriale.

Pentru abordarea acestor probleme, se va crea un Centru pentru educație digitală în cadrul portalului Spațiul european al educației, care se preconizează că va fi lansat până la sfârșitul anului 2021. 

Centrul va oferi vizibilitate rezultatelor obținute de comunitatea sa de practică, un spațiu dedicat nevoii sale de schimb de informații, și va asigura coordonarea cu inițiativa Spațiul european al educației. Dezvoltarea centrului va fi îndrumată de comunitatea părților interesate pe care le reprezintă.

Obiective

Astfel cum s-a anunțat în Comunicarea din 2020 privind Planul de acțiune pentru educația digitală, Centrul pentru educație digitală:

 • va sprijini statele membre ale Uniunii Europene (UE) prin instituirea unei rețele de servicii naționale de consiliere privind educația digitală, pentru a face schimb de experiență și de bune practici cu privire la factorii care favorizează educația digitală;
 • va face legătura între inițiativele și strategiile naționale și regionale privind educația digitală și va pune în legătură autoritățile naționale, sectorul privat, experții, furnizorii de educație și formare și societatea civilă prin diverse activități;
 • va monitoriza punerea în aplicare a planului de acțiune și dezvoltarea educației digitale în Europa, inclusiv prin intermediul rezultatelor obținute în urma proiectelor sprijinite de UE;
 • va împărtăși cele mai bune practici, contribuind la experimentarea în domeniul cercetării și la colectarea și analizarea sistematică a dovezilor empirice, parțial prin învățarea reciprocă; 
 • va sprijini colaborarea transsectorială și noi modele de schimb neîntrerupt de conținut pentru învățarea digitală, abordând aspecte precum interoperabilitatea, asigurarea calității, durabilitatea mediului, accesibilitatea și incluziunea, precum și standardele comune ale UE pentru educația digitală;
 • va susține dezvoltarea flexibilă a politicilor și a practicilor, comportându-se ca un instrument de tipul „gândește și acționează” pentru educația digitală și implicând părțile interesate în inovarea axată pe utilizatori prin Hackathonul educației digitale.

Cum vor fi atinse aceste obiective?

Pentru a atinge aceste obiective, printre alte activități, Centrul pentru educație digitală:

 • va înființa și va dezvolta o comunitate de practică pentru cooperare; 
 • va înființa o rețea de servicii naționale de consiliere pentru a stimula dialogul între sectorul public și cel privat și pentru a intermedia informații, date și opțiuni între domeniul politicii, al cercetării și al practicii; 
 • va colecta exemple de bune practici prin intermediul activității noului centru de resurse SALTO („Support, Advanced Learning and Training Opportunities” – oportunități de sprijin, de învățare avansată și de formare) pentru educația digitală.

Comunitatea de practică pentru cooperare va oferi:

 • un spațiu intersectorial – o comunitate care își împărtășește expertiza, cele mai bune practici și soluțiile pentru educația digitală în toate sectoarele educației și formării; promovează discursul, colaborarea în vederea creării și acțiunea;
 • schimbul de cunoștințe și cartografierea – încurajarea schimbului și cooperării, partajării de informații și cartografierii;
 • accelerarea practicilor și soluțiilor digitale în domeniul educației – accelerarea adoptării inovării digitale în domeniul educației 

Rețeaua de servicii naționale de consiliere:

 • va face legătura între abordările "de sus în jos" și "de jos în sus" privind problemele legate de educația digitală, stimulând dialogul între toate părțile interesate relevante; 
 • va contribui la comunitatea generală a centrului, precum și la dialogul strategic privind factorii favorizanți în domeniul educației digitale.

Centrul de resurse SALTO pentru educația digitală va oferi:

 • îndrumare și formare pentru personalul agențiilor naționale
 • identificarea, schimbul și colectarea de exemple de bune practici, fie la nivel de proiect, fie în cadrul organismelor de punere în aplicare, și editarea publicațiilor practice;
 • îndrumare și instrumente pentru beneficiari și solicitanți.

Activități-cheie în 2021

Implicarea comunității 

Consultarea părților interesate

Comisia a utilizat foarte mult feedbackul primit în cadrul consultării publice cu privire la noul Plan de acțiune pentru educația digitală 2021-2027 pentru propunerea de înființare a unui Centru pentru educație digitală. 

În plus, în conformitate cu abordarea adoptată pentru elaborarea Planului de acțiune pentru educația digitală, Comisia Europeană a consultat, de asemenea, un număr mare de părți interesate în ceea ce privește conceptualizarea centrului, inclusiv

 • grupul de lucru ET 2020 pentru educația digitală: Învățare, predare și evaluare (WG DELTA) – 25 februarie 2021
 • părțile interesate care au participat la consultarea publică privind Planul de acțiune pentru educația digitală – 1 martie 2021
 • toate părțile interesate de Centrul pentru educație digitală – 5 martie 2021

Consultarea părților interesate a inclus un dialog deschis cu privire la principalele caracteristici ale centrului, la nevoile părților interesate în ceea ce privește sprijinul pentru educația digitală și la înțelegerea modului în care diferitele părți interesate ar putea contribui la obiectivele centrului. 

Comunitatea de practică

În anul 2021, va începe activitatea de înființare și de dezvoltare a comunității de practică. Promovarea dezvoltării comunității de practică va fi un obiectiv principal al centrului. 

Viitorul portal al Spațiului european al educației va oferi vizibilitate rezultatelor obținute de această mare comunitate de practică care va fi putea fi înființată datorită centrului, precum și un spațiu dedicat nevoii de schimb de informații a centrului. 

Serviciile naționale de consiliere

Pe parcursul anului 2021, Comisia va sprijini dialogul prin intermediul creării unei rețele de servicii naționale de consiliere formate din structuri, instituții sau departamente naționale care oferă consultanță în materie de educație digitală și pun în aplicare educația digitală în statele membre ale UE. 

Rețeaua va promova schimbul de experiență privind educația digitală și va asigura cooperarea transnațională. 

Rețeaua de servicii naționale de consiliere ar putea sprijini activitatea legată de alte inițiative din cadrul Planului de acțiune pentru educația digitală, de exemplu dialogul strategic privind factorii favorizanți în domeniul educației digitale.

Atelierul de gândire proiectivă

În noiembrie 2021, se va desfășura un atelier de gândire proiectivă pentru a reuni comunitatea educației digitale în jurul unor posibile soluții pentru provocările cu care se confruntă educația digitală. 

Calendar 

Din anul 2021 până în anul 2027

 • Perioada martie 2020-martie 2021 – consultarea părților interesate, inclusiv consultarea publică
 • Septembrie 2021 – prima reuniune a serviciilor naționale de consiliere 
 • Noiembrie 2021 – atelierul de gândire proiectivă 
 • Ianuarie 2022 – lansarea Centrului pentru educație digitală

Finanțare

Această acțiune este finanțată de programul Erasmus+ al UE.

Intrați în legătură cu noi 

Pentru a obține mai multe informații în legătură cu această acțiune, scrieți-ne un e-mail la adresa EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu.

Urmăriți @EUDigitalEdu pe Twitter pentru ultimele noutăți și evoluții cu privire la această acțiune și la întregul Plan de acțiune pentru educația digitală.


Imagini header: © Uniunea Europeană, 2021.