Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

A zöld átállást és a fenntartható fejlődést szolgáló tanulás

Az európaiak szerint az éghajlatváltozást korunk egyik legsúlyosabb globális problémája. Az oktatásnak és képzésnek az összes többi ágazathoz hasonlóan lépéseket kell tennie e világméretű válság megoldásáért.

Az Európai Bizottság támogatja az uniós tagállamok arra irányuló erőfeszítéseit, hogy:

 • felvértezzék a tanulókat és az oktatókat a környezetkímélőbb és fenntarthatóbb gazdasági és társadalmi berendezkedés kialakításához szükséges tudással, készségekkel és mentalitással,
 • segítsék az oktatási és képzési intézményeket abban, hogy a fenntarthatóságot beemeljék a tananyagba és tevékenységeik minden vetületébe,
 • közös egyetértés alakuljon ki azzal kapcsolatban, hogy mélyreható és gyökeres változásokra van szükség az oktatás és képzés terén a fenntarthatóság és a zöld átállás érdekében.

Uniós fellépés

Tanácsi ajánlás a zöld átállást és a fenntartható fejlődést szolgáló tanulásról

Az Európai Unió (EU) Tanácsa 2022 júniusában elfogadta a zöld átállást és a fenntartható fejlődést szolgáló tanulásról szóló ajánlást.

Ez a szakpolitikai nyilatkozat kifejti, hogyan lehet beépíteni a fenntarthatóság szempontrendszerét az oktatás és képzés minden elemébe. Ajánlásában a Tanács felkéri a tagállamokat, hogy:

 • a zöld átállást és a fenntartható fejlődést szolgáló tanulást kezeljék kiemelt területként az oktatási és képzési politikákban és programokban,
 • minden tanulónak biztosítsanak lehetőséget arra, hogy az iskolarendszerű oktatás (például iskolai- és felsőoktatás) és az iskolarendszeren kívüli oktatás (például tanórán kívüli tevékenység, ifjúsági munka) során ismereteket szerezzen az éghajlati vészhelyzetről és a fenntarthatóságról,
 • mozgósítsanak nemzeti és uniós forrásokat zöld és fenntartható berendezésekbe, erőforrásokba és infrastruktúrába történő beruházásokra,
 • támogassák az oktatókat az éghajlati vészhelyzettel és a fenntarthatósággal kapcsolatos tudnivalók oktatásához szükséges ismereteik és készségeik fejlesztésében, a diákok ökológiai szorongásának kezelését is ideértve,
 • alakítsanak ki az oktatási intézmény valamennyi tevékenységére és eljárására kiterjedően olyan támogató tanulási környezetet, amely lehetővé teszi a gyakorlatorientált, interdiszciplináris és helyi körülmények szempontjából releváns oktatást és tanulást a fenntarthatóság témájában
 • aktívan vonják be fenntarthatóságot szolgáló tanulásba a diákokat és az oktatásban dolgozó szakembereket, a helyhatóságokat, az ifjúsági szervezeteket, valamint a kutatói és innovációs közösséget.

A tanácsi ajánlást bizottsági szolgálati munkadokumentum egészíti ki, amely részletes adatokat és bizonyítékokat szolgáltat az ajánláshoz, ideértve a nyilvános konzultáció eredményeit, valamint az Európa-szerte alkalmazott, bevált gyakorlatok példáit.

A fenntarthatóságot szolgáló tanulással foglalkozó munkacsoport

Az ajánlás végrehajtásának támogatása érdekében az Európai Bizottság külön munkacsoportot hozott létre, mely a fenntarthatóság oktatásba történő beépítésével foglalkozik. A csoport több mint 40 tagból áll, akik többek között (uniós és partnerországokban működő) oktatási minisztériumokat, szociális partnereket, nem kormányzati szervezeteket és nemzetközi szerveket képviselnek.

A csoport egy sor vitaindító dokumentumot és kulcsfontosságú szakpolitikai üzenetet tett közzé olyan témákban, mint az egész iskolára kiterjedő fenntarthatóság, a tanmenet és a kompetenciák, a szakpolitikák hatékony kialakítása és a tanárképzés.

Az európai fenntarthatósági kompetenciakeret

Az európai fenntarthatósági kompetenciakeretet („GreenComp”) 2022 januárjában tették közzé. Az EU valamennyi hivatalos nyelvére lefordított keret felhasználható a formális, nem formális vagy informális tanulás során alkalmazott oktatási és képzési programokhoz és szakpolitikákhoz.

A keret négy olyan, fenntarthatósággal kapcsolatos kompetenciacsoportot határoz meg, amelyeket a tanulóknak életkortól függetlenül el kell sajátítaniuk. Minden kompetencia három alterületre oszlik.

A fenntarthatósági értékek megtestesítése

 • a fenntarthatóság értékelése
 • a méltányosság támogatása
 • a természet népszerűsítése

A fenntarthatóság összetettségének figyelembevétele

 • rendszerben való gondolkodás
 • kritikai gondolkodás
 • a problémák felvázolása

Fellépés a fenntarthatóság érdekében

 • politikai önrendelkezés
 • kollektív fellépés
 • egyéni kezdeményezőkészség

Fenntartható jövőképek felvázolása

 • jövőműveltség
 • alkalmazkodóképesség
 • feltáró gondolkodás

A Bizottság 2023-ban gyakorlatközösséget hoz létre, hogy összekapcsolja az új kompetenciakeretet használó iskolákat, kutatókat, hatóságokat és más szerveket.

Finanszírozás

A 2021–2027-es időszakra szóló Erasmus+ program nagy hangsúlyt fektet arra, hogy az oktatásban és a képzésben is megtörténjen a szemléletváltás a zöld átállás és a fenntarthatóság jegyében. Emellett az Európai Szolidaritási Testület is prioritásként kezeli a környezetvédelmet, a fenntartható fejlődést és az éghajlat-politikai fellépést.

Az Erasmus+ 2023. évi munkaprogramja elsőbbséget biztosít a fenntarthatóság iskolai oktatásba történő beépítésével foglalkozó projekteknek, ideértve a fenntarthatósági kompetenciák és készségek fejlesztésére, a fenntarthatóságra vonatkozó pozitív fellépés előmozdítására és az ökoszorongás kezelésére, valamint az oktatói kapacitásépítés támogatására és a fenntarthatóság egész iskolára kiterjedő, közösségi megközelítésének meghonosítására irányulnak.

Kutatás

A Bizottság emellett több témában is tanulmányokat készít a zöld oktatásról, beleértve a következőket:

 • a tanárok szakmai fejlődése,
 • az iskolai oktatás során a fenntarthatóságot szolgáló tanulásra vonatkozó megközelítések feltérképezése,
 • a zöld és a digitális témák közötti szinergiák az iskolai oktatásban,
 • környezetbarát és fenntartható tanulási környezet és infrastruktúra.

Erasmus+ tanárképző akadémiák

Az Erasmus+ tanárképző akadémiák létrehozása a jelenlegi Erasmus+ program kiemelt fellépése. A cél tanárképzési szolgáltatók európai partnerségeinek kialakítása, valamint az európai tanárképzés európai és nemzetközi dimenzióinak erősítése.

A 2022-ben indult és három évig tartó három akadémiai képzés kifejezetten a fenntarthatóságra összpontosít.

Az EduSTA olyan tanulási pályákat alakít ki, amelyek segítségével a tanárok fejleszthetik fenntarthatósággal kapcsolatos oktatási kompetenciáikat, és a készségek megszerzését digitális kitűzőkkel igazolhatják.

A TAP-TS projekt fenntarthatósággal kapcsolatos segédanyagokat dolgoz ki, tesztel és validál iskolai és tanárképzésben történő felhasználás céljára.

A CLIMADEMY elsődlegesen a tanárokat segíti az éghajlatváltozást kiváltó tényezők, az éghajlatváltozás okozta hatások és az éghajlatváltozás mérséklésével kapcsolatos lehetőségek jobb megértésében, és hálózatba kapcsolja az éghajlatváltozás oktatásával foglalkozó tanárokat.