Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Uddannelse i miljømæssig bæredygtighed

For at styrke det politiske samarbejde og dialogen mellem EU's medlemslande om uddannelse og erhvervsuddannelse særligt vedrørende den grønne omstilling vil Europa-Kommissionen i 2021:

  • fremsætte et forslag til Rådets henstilling om uddannelse i miljømæssig bæredygtighed 
  • udvikle en europæisk kompetenceramme vedrørende klimaændringer og bæredygtig udvikling
  • etablere koalitionen for klimauddannelse

Både henstillingen og den nye ramme skal støtte EU-landenes indsats for at:

  • give elever, studerende og undervisere viden, færdigheder og kompetencer, så de med deres levevis, arbejde og handlinger bidrager til miljømæssig bæredygtighed
  • støtte uddannelsesinstitutionerne i at integrere bæredygtighed i undervisning og læring på tværs af alle aspekter af deres aktiviteter 
  • integrere uddannelse i miljømæssig bæredygtighed i hele uddannelsessystemet

Henstillingen, som er et initiativ under det europæiske uddannelsesområde og EU's biodiversitetsstrategi, kan være EU-landenes referencepunkt for, hvordan uddannelse og erhvervsuddannelse kan bidrage til en grønnere fremtid. 

Europa-Kommissionens arbejde skal afstemmes med det arbejde, der foregår i De Forenede Nationers Organisation for Uddannelse, Videnskab og Kultur (UNESCO) vedrørende uddannelse i bæredygtig udvikling og 2030-målene for bæredygtig udvikling generelt.

En tidlig analyse peger på en række centrale områder, som henstillingen kan vedrøre:

  • Livslang læring er afgørende inden for den tværfaglige uddannelse i miljømæssig bæredygtighed, som er i hastig forandring, og som skal styrke og mobilisere alle borgere. Det er derfor vigtigt at udvikle en tilgang til uddannelse i miljømæssig bæredygtighed, der hviler på livslang læring, og fremme samarbejde på tværs af uddannelsessektorerne. 
  • For at elever og studerende kan udvikle de nødvendige kompetencer inden for bæredygtighed, er der behov for tværfaglig og deltagerorienteret læring og undervisning og samarbejde.
  • Ved at skabe sammenhæng mellem undervisning og læring, det fysiske (lærings)miljø, partnerskaber og lokalsamfund støtter man i praksis uddannelse i miljømæssig bæredygtighed ved at "sætte handling bag ordene". Det er allerede praksis i nogle EU-lande at se ud over klasseværelset og inddrage hele skolen, men metoden er endnu ikke så udbredt. 

Kompetenceramme

Målet med kompetencerammen for klimaændringer og bæredygtig udvikling er at skabe en fælles forståelse og en konceptuel model for de kompetencer, som elever og studerende skal udvikle. 

For de enkelte kompetenceområder skal der fastlægges niveauer — lige fra kendskab til viden og handling. 

De fælles definitioner og praktiske retningslinjer, der skal supplere rammen, kan hjælpe interessenterne på uddannelsesområdet i EU-landene til at inddrage elever og studerende og samfundet generelt i at bidrage til de ændringer, der er nødvendige for en vellykket omstilling til klimaneutralitet og bæredygtig udvikling. 

Kommissionens Fælles Forskningscenter har foretaget en gennemgang af litteraturen om bæredygtighedskompetencer som baggrund for udarbejdelsen af rammen. 

Tidsplan 

Der arbejdes nu på at udarbejde et forslag til Rådets henstilling. 

Den 18. juni 2021 iværksatte Kommissionen en offentlig høring med henblik på at indsamle input og idéer til et forslag til Rådets henstilling om uddannelse i miljømæssig bæredygtighed, der forventes vedtaget i slutningen af 2021.

Der vil også blive afholdt en række høringsarrangementer for organisationer, der er aktive inden for uddannelse og miljø. 

Når Kommissionen har vedtaget forslaget, lægges det ud til EU-landene til drøftelse, hvorefter det vedtages endeligt af EU's undervisningsministre i Rådet for Den Europæiske Union

Erasmus+ støtter grøn uddannelse 

Bæredygtighed, miljø- og klimamål er også centrale elementer i det nye Erasmus+-program, hvor det grønne aspekt integreres i alle projekter i lighed med øget støtte til udvikling af grønne færdigheder og kompetencer.