Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Hello, a quick survey is waiting for you.

Help us improve this site by taking our quick survey. It won't take more than a few minutes.

Læring med henblik på den grønne omstilling og bæredygtig udvikling

Europæerne anser klimaforandring for at være et af de alvorligste problemer, som verden står over for i dag. Uddannelse og erhvervsuddannelse skal i lighed med alle sektorer træffe foranstaltninger for at imødegå denne globale krise.

Europa-Kommissionen støtter EU-landene i deres bestræbelser på at

 • udstyre lærende og undervisere med den viden, de færdigheder og de holdninger, der er nødvendige for en grønnere og mere bæredygtig økonomi og et grønnere og mere bæredygtigt samfund
 • støtte uddannelsesinstitutionerne i at integrere bæredygtighed i undervisning og læring i alle aspekter af deres aktiviteter
 • skabe en fælles forståelse af de gennemgribende og transformative ændringer, der er nødvendige inden for uddannelse med henblik på bæredygtighed og den grønne omstilling.

Hvad gør EU?

Rådets henstilling om læring med henblik på den grønne omstilling og bæredygtig udvikling

I juni 2022 vedtog Rådet for Den Europæiske Union (EU) en henstilling om læring med henblik på den grønne omstilling og bæredygtig udvikling.

I denne politiske erklæring beskrives det, hvordan bæredygtighed kan integreres i alle aspekter af uddannelse. EU-landene opfordres til at

 • gøre læring med henblik på den grønne omstilling og bæredygtig udvikling til en prioritet i uddannelsespolitikker og -programmer
 • give alle lærende mulighed for at lære om klimakrisen og bæredygtighed inden for formel uddannelse (f.eks. skoler og videregående uddannelse) og ikkeformel uddannelse (f.eks. fritidsaktiviteter, ungdomsarbejde)
 • mobilisere nationale midler og EU-midler til at investere i grønt og bæredygtigt udstyr, ressourcer og infrastruktur
 • støtte undervisere i at udvikle deres viden og færdigheder til at undervise i klimakrisen og bæredygtighed, herunder håndtering af økoangst blandt deres elever og studerende
 • skabe gunstige læringsmiljøer med henblik på bæredygtighed, der spænder over alle en uddannelsesinstitutions aktiviteter og operationer og muliggøre praktisk, tværfaglig og relevant undervisning og læring i lokale sammenhænge
 • aktivt inddrage studerende og personale, lokale myndigheder, ungdomsorganisationer og forsknings- og innovationssamfundet i læring med henblik på bæredygtighed.

Rådets henstilling suppleres af et arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene, som indeholder oplysninger og dokumentation for henstillingen, herunder resultaterne af den offentlige høring og eksempler på god praksis fra hele Europa.

Arbejdsgruppen om læring med henblik på bæredygtighed

Europa-Kommissionen støtter gennemførelsen af henstillingen gennem en særlig arbejdsgruppe om bæredygtighed inden for uddannelse. De mere end 40 medlemmer omfatter repræsentanter for undervisningsministerier (EU- og partnerlande), arbejdsmarkedets parter, NGO'er og internationale organer.

Gruppen har offentliggjort en række inputdokumenter og centrale politiske budskaber om emner, herunder hele skolers bæredygtighed, læseplaner og kompetencer, effektiv politikudformning og læreruddannelse.

Den europæiske kompetenceramme for bæredygtighed

Den europæiske kompetenceramme for bæredygtighed ("GreenComp") blev offentliggjort i januar 2022. Denne ramme, som er blevet oversat til alle officielle EU-sprog, kan anvendes i uddannelsesprogrammer og -politikker i formelle, ikkeformelle og uformelle sammenhænge.

Rammen definerer de fire kompetencegrupper vedrørende bæredygtighed, som skal erhverves af lærende i alle aldre. Hver kompetence består af tre underdele.

Overensstemmelse med bæredygtighedsværdier

 • værdsætte bæredygtighed
 • støtte retfærdighed
 • fremme natur

Imødegåelse af kompleksiteten i bæredygtighed

 • systemtænkning
 • kritisk tænkning
 • problemperspektivering

Handling for bæredygtighed

 • politisk handlekraft
 • kollektive aktioner
 • individuelt initiativ

Visioner for en bæredygtig fremtid

 • fremtidsfærdigheder
 • tilpasningsevne
 • sonderende tænkning

I 2023 er Kommissionen i færd med at oprette et praksisfællesskab, der skal forbinde skoler, forskere, offentlige myndigheder og andre organer ved hjælp af den nye kompetenceramme.

Finansiering

Erasmus+-programmet for 2021-2027 sætter også stærkt fokus på den grønne omstilling og bæredygtighed inden for uddannelse. Desuden er miljøbeskyttelse, bæredygtig udvikling og klimaindsats prioriteter for Det Europæiske Solidaritetskorps.

I det årlige arbejdsprogram for Erasmus+ for 2023 gives der prioritet til projekter om bæredygtighed inden for skoleuddannelse, herunder udvikling af bæredygtighedskompetencer og -færdigheder, fremme af positive foranstaltninger vedrørende bæredygtighed og håndtering af økoangst, støtte til lærernes kapacitetsopbygning og tilgange til bæredygtighed i hele skoler.

Forskning

Kommissionen er også i færd med at gennemføre en række undersøgelser om grøn uddannelse, herunder om

 • lærernes faglige udvikling
 • kortlægning af tilgange til læring med henblik på bæredygtighed inden for skoleuddannelse
 • synergier mellem den grønne og den digitale dagsorden for skoleuddannelse
 • grønne og bæredygtige læringsmiljøer og -infrastrukturer.

Erasmus+-lærerakademier

Erasmus+-lærerakademier er en flagskibsforanstaltning under det nuværende Erasmus+-program. Målet er at skabe europæiske partnerskaber mellem udbydere af læreruddannelse og styrke den europæiske og internationale dimension af læreruddannelsen i Europa.

Tre af akademierne, der begyndte i 2022 og løber i tre år, fokuserer specifikt på bæredygtighed.

EduSTA vil skabe læringsforløb, hvor lærere kan udvikle og demonstrere deres uddannelseskompetencer for bæredygtighed med digitale badges.

TAP-TS-projektet vil producere, teste og validere pakker med ressourcer vedrørende bæredygtighed for skoler og læreruddannelser.

CLIMADEMY fokuserer på at hjælpe lærere med bedre at forstå drivkræfterne bag klimaændringer, virkninger og afbødningsmuligheder, og CLIMADEMY vil skabe et netværk af lærere inden for uddannelse i klimaændringer.