Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Digitalt uddannelsescentrum

Under udarbejdelsen af handlingsplanen for digital uddannelse (2021-2027) viste de omfattende interessenthøringer et behov for styrket samarbejde og dialog mellem interessenter inden for digital uddannelse. 

Et andet vigtigt problem, der blev fremhævet, og som hindrer fremskridt på området, er, at både uddannelsespolitik, forskning og praksis i gennemførelsen på det digitale område er fragmenteret. 

Aktiviteter vedrørende fjernundervisning har afsløret en række strukturelle problemer inden for digital uddannelse og svage punkter i uddannelsessystemerne, som er bredere end kontekstmæssige og sektorrelaterede problemstillinger.

For at løse problemerne bliver der oprettet et digitalt uddannelsescentrum som en del af portalen for det europæiske uddannelsesområde, som forventes at blive lanceret inden udgangen af 2021. 

Dette centrum skal synliggøre resultaterne af et praksisfællesskab og et særligt forum for informationsdeling og sikre synergier med initiativet vedrørende det europæiske uddannelsesområde. Udviklingen skal styres af det interessentfællesskab, som centret repræsenterer.

Formål

Som annonceret i meddelelsen fra 2020 om handlingsplanen for digital uddannelse skal det digitale uddannelsescentrum

 • støtte EU-landene ved at etablere et netværk af nationale rådgivningscentre inden for digital uddannelse for at kunne udveksle erfaringer og god praksis inden for de vigtigste aspekter af digital uddannelse
 • skabe sammenhæng mellem nationale og regionale digitale uddannelsesinitiativer og -strategier og mellem nationale myndigheder, den private sektor, eksperter, uddannelsesudbydere og civilsamfundet gennem forskellige aktiviteter
 • overvåge gennemførelsen af handlingsplanen og udviklingen af digital uddannelse i Europa, herunder gennem resultater fra EU-støttede projekter
 • udveksle bedste praksis ved at bidrage til forskningsforsøg og systematisk indsamling og analyse af empirisk dokumentation, delvist gennem peerlæring 
 • støtte tværsektorielt samarbejde og nye modeller for en problemfri udveksling af digitalt læringsindhold, der tager fat på emner som interoperabilitet, kvalitetssikring, miljømæssig bæredygtighed, tilgængelighed og inklusion og fælles EU-standarder for digital uddannelse
 • støtte den agile udvikling af politik og praksis ved at være en tænke-og-handle-tank for digital uddannelse og ved at inddrage interesserede parter i brugerdreven innovation gennem Digital Education Hackathon.

Hvordan bliver målsætningerne opfyldt?

For at nå målsætningerne skal det digitale uddannelsescentrum bl.a.

 • etablere og udvikle et praksisfællesskab for samarbejde (CoP) 
 • etablere et netværk af nationale rådgivningstjenester (NAS) for at fremme dialogen mellem den private og den offentlige sektor og formidle information, data og valg mellem politikområder, forskning og praksis 
 • indsamle eksempler på bedste praksis gennem arbejdet i det nye ressourcecenter for støtte, avancerede lærings- og uddannelsesmuligheder (SALTO) for digital uddannelse

CoP skal tilbyde

 • et tværsektorielt rum – et fællesskab, der udveksler ekspertise, bedste praksis og løsninger for digital uddannelse på tværs af uddannelsessektorer samt fremmer debat, medskabelse og handling
 • vidensdeling og kortlægning – tilskynde til udveksling og samarbejde, informationsudveksling og kortlægning
 • fremskyndelse af praksis og løsninger inden for digital uddannelse – fremskynde udbredelsen af digital innovation inden for uddannelse 

NAS skal

 • skabe sammenhæng mellem top-down- og bottom-up-tilgange til emner vedrørende digital uddannelse ved at fremme dialogen mellem alle relevante interessenter 
 • samarbejde med de andre centre og bidrage til den "strategiske dialog om faktorer til fremme af digitale uddannelser"

SALTO for digital uddannelse skal sørge for

 • vejledning og uddannelse af ansatte ved de nationale kontorer
 • identificere, udveksle og indsamle eksempler på bedste praksis – enten på projektniveau eller i gennemførelsesorganer og udgive publikationer vedrørende praksis
 • vejledning og værktøjer for støttemodtagere og ansøgere

Hovedaktiviteter i 2021

Inddragelse af samfundet 

Interessenthøringer

Kommissionen har i vid udstrækning anvendt tilbagemeldingerne fra den åbne offentlige høring om den nye handlingsplan for digital uddannelse 2021-2027 i udarbejdelsen af forslaget om et digitalt uddannelsescentrum. 

Desuden har Europa-Kommissionen i overensstemmelse med den tilgang, der er valgt til udvikling af handlingsplanen for digital uddannelse, også hørt en lang række interessenter om konceptualiseringen af det digitale uddannelsescentrum, herunder

 • ET 2020-arbejdsgruppen om digital uddannelse: læring, undervisning og vurdering (WG DELTA) – 25. februar 2021
 • interessenter, der deltog i den åbne offentlige høring om handlingsplanen for digital uddannelse – 1. marts 2021
 • alle interessenter med tilknytning til det digitale uddannelsescentrum – 5. marts 2021

Interessenthøringerne bestod af en åben dialog om centrets primære funktion, interessenternes behov for støtte til digital uddannelse og afdækning af de forskellige interessenters mulighed for at bidrage til at indfri centrets målsætninger. 

Praksisfællesskab

I 2021 indledes arbejdet med at etablere og udvikle praksisfællesskabet. En central målsætning for centret vil være at fremme af udviklingen af praksisfællesskabet. 

Resultaterne af det omfattende praksisfællesskab, som centret muliggør, bliver offentliggjort på den kommende EØS-portal, hvor der også kommer en særlig funktion til informationsudveksling internt i centret. 

Nationale rådgivningstjenester

I løbet af 2021 etablerer Kommissionen som støtte for dialogen et netværk af nationale rådgivningstjenester – nationale strukturer, institutioner eller afdelinger, der rådgiver om digitale uddannelsesspørgsmål og gennemfører digital uddannelse i EU-landene. 

Netværket skal fremme erfaringsudvekslingen om digital uddannelse og sikre tværnationalt samarbejde. 

NAS-netværket kan støtte arbejdet med andre initiativer under handlingsplanen for digital uddannelse, f.eks. den strategiske dialog om faktorer til fremme af digitale uddannelse.

"Designworkshop"

Der vil blive afholdt en designworkshop i november 2021, der skal samle interessenterne inden for digital uddannelse til drøftelse om mulige løsninger på udfordringerne inden for digital uddannelse. 

Tidsplan 

Starter i 2021 og løber frem til 2027

 • marts 2020 - marts 2021 – interessenthøringer og åbne offentlige høringer
 • september 2021 – første møde i de nationale rådgivningstjenester 
 • november 2021 – designworkshop 
 • januar 2022 – lancering af det digitale uddannelsescentrum

Finansiering

Foranstaltningen finansieres af EU's Erasmus+-program.

Kontakt os 

Hvis du vil vide mere om foranstaltningen, kan du kontakte os på e-mail EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu

Følg @EUDigitalEdu på Twitter, og få de seneste nyheder om foranstaltningen og den samlede handlingsplan for digital uddannelse.


Billede i sidehoved: © Den Europæiske Union, 2021.