Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Den europæiske platform for digital uddannelse

Under udarbejdelsen af handlingsplanen for digital uddannelse (2021-2027) viste de omfattende interessenthøringer et behov for styrket samarbejde og dialog inden for digital uddannelse. 

Et andet vigtigt problem, der blev fremhævet, og som hindrer fremskridt på området, er, at både uddannelsespolitik, forskning og praksis i gennemførelsen på det digitale område er fragmenteret på europæisk plan. Flere af de strukturelle problemer inden for digital uddannelse rækker ud over kontekst og sektor.

For at løse disse problemer har den europæiske platform for digital uddannelse skabt et fællesskab, som arbejder med digital uddannelse, og som giver mulighed for deling af information og samarbejde.

Formål  

Som annonceret i meddelelsen fra 2020 om handlingsplanen for digital uddannelse skal platformen for digital uddannelse:

 • støtte EU-landene ved at etablere et netværk af nationale rådgivningscentre inden for digital uddannelse for at kunne udveksle erfaringer og god praksis vedrørende digital uddannelse
 • skabe sammenhæng mellem nationale og regionale digitale uddannelsesinitiativer og -strategier og mellem nationale myndigheder, den private sektor, eksperter, uddannelsesudbydere og civilsamfundet gennem forskellige aktiviteter
 • overvåge gennemførelsen af handlingsplanen og udviklingen af digital uddannelse i Europa, bl.a. gennem resultater fra EU-støttede projekter
 • udveksle bedste praksis ved at bidrage til forskningsforsøg og systematisk indsamling og analyse af empirisk dokumentation, bl.a. gennem peerlæring 
 • støtte tværsektorielt samarbejde og nye modeller for en problemfri udveksling af digitalt læringsindhold, der tager fat på emner som interoperabilitet, kvalitetssikring, miljømæssig bæredygtighed, tilgængelighed og inklusion og fælles EU-standarder for digital uddannelse
 • støtte den agile udvikling af politik og praksis ved at være en tænke-og-handle-tank for digital uddannelse og ved at inddrage interessenter i brugerdreven innovation gennem Digital Education Hackathon.

Hvordan bliver målsætningerne opfyldt?

For at nå målsætningerne tilbyder den europæiske platform for digital uddannelse:

 • et fællesskab for samarbejde om digital uddannelse
 • et netværk af nationale rådgivningscentre for samarbejdet om gennemførelsen af politikker for digital uddannelse
 • et nyt ressourcecenter for støtte, avanceret læring og uddannelsesmuligheder (SALTO) for digital uddannelse
 • mulighed for at komme med løsninger på problemerne i digital uddannelse gennem Digital Education Hackathon.

Platformens fællesskab

 • tilbyder et tværsektorielt rum, som er et fællesskab, der udveksler ekspertise, bedste praksis og løsninger for digital uddannelse på tværs af uddannelsessektorer, og som fremmer debat, medskabelse og handling
 • fører til vidensdeling og kortlægning, fordi den tilskynder til samarbejde og udveksling af idéer
 • giver hurtigere implementering af praksisser og løsninger, så udbredelsen af digital innovation inden for uddannelse fremskyndes. 

Netværket af nationale rådgivningscentre

 • skaber en sammenhæng mellem top-down- og bottom-up-tilgange til løse problemer vedrørende digital uddannelse ved at fremme dialogen mellem medlemslandene og på tværs af de forskellige uddannelsesniveauer
 • fremmer peerstøtte til digital uddannelse.

SALTO for digital uddannelse

 • tilbyder vejledning og uddannelse af ansatte i de nationale agenturer
 • finder, indsamler og udveksler eksempler på bedste praksis – enten på projektniveau eller hos de institutioner, der gennemfører uddannelserne – og udgiver publikationer med praktisk vejledning
 • tilbyder vejledning og værktøjer til støttemodtagere og ansøgere.

De vigtigste aktiviteter

Høringer af interessenter (2021)

Kommissionen har i vid udstrækning anvendt tilbagemeldingerne fra den åbne offentlige høring om den nye handlingsplan for digital uddannelse (2021-2027) i udarbejdelsen af forslaget om den europæiske platform for digital uddannelse. 

Kommissionen har også i overensstemmelse med den tilgang, der er valgt til udvikling af handlingsplanen for digital uddannelse, hørt en lang række interessenter om deres idéer om platformen for digital uddannelse. Dette blev gjort gennem tre onlinehøringer, som henvendte sig til følgende grupper:

 • ET 2020-arbejdsgruppen om digital uddannelse: læring, undervisning og vurdering (WG DELTA) – 25. februar 2021
 • interessenter, der deltog i den åbne offentlige høring om handlingsplanen for digital uddannelse – 1. marts 2021
 • interessenter med interesse for platformen for digital uddannelse – 5. marts 2021.

Høringerne bestod af åbne dialoger om platformens primære funktion, interessenternes behov for støtte til digital uddannelse og afdækning af deres forskellige muligheder for at bidrage til at indfri centrets målsætninger. 

Udvikling af et praksisfællesskab (2021-2022)

I 2021 begyndte arbejdet med at udvikle praksisfællesskabet med åbningen af en indkaldelse af forslag til levering af støttetjenester til moderation og organisering af fællesskabet.

Arbejdet med at etablere praksisfællesskabet begyndte i februar 2022. Efter en kort pilot- og testfase er tilmelding til fællesskabet for den europæiske platform for digital uddannelse nu mulig gennem EEA-portalen.

Hvis du ønsker at samarbejde, udveksle bedste praksis og udvikle løsninger sammen med interessenter fra alle uddannelsessektorer, kan du tilmelde dig fællesskabet for det europæiske digitale uddannelsescentrum.

Netværket af nationale rådgivningscentre

Fra oktober 2021 har Kommissionen støttet en dialog om oprettelsen af et netværk af nationale rådgivningscentre, som er nationale eller regionale organer, der primært arbejder med gennemførelsen af politikker for digital uddannelse.

Det kan f.eks. være forvaltningsorganer, departementer i ministerier, der har et klart mandat til gennemførelse af digital uddannelse, eller nationale og regionale organer, der gennemfører politikker for digital uddannelse. 

Netværket fremmer udvekslingen af erfaringer med digital uddannelse og sikrer samarbejde mellem landene. 

SALTO

Kommissionen startede i 2022 det forberedende arbejde med et nyt digitalt SALTO-ressourcecenter (støtte, avanceret læring og uddannelsesmuligheder), som vil udvikle sig til et ressourcecenter for de nationale Erasmus-agenturer i den digitale dimension af programmet. Det nationale kontor i Finland blev udpeget til at starte dette nye SALTO-netværk op, og det har været i drift fra august 2022. 

Tidslinje 

 • marts 2020 - marts 2021: interessenthøringer, bl.a. en åben offentlig høring  
 • oktober 2021: første møde i de nationale rådgivningstjenester 
 • februar 2022: oprettelsen af den europæiske platform for digital uddannelses praksisfællesskab går i gang
 • juni 2022: der åbnes for tilmelding til platformens praksisfællesskab
 • august 2022: SALTO starter sine aktiviteter.

Finansiering

Platformen finansieres af EU's Erasmus+-program.

Kontakt os 

Hvis du vil vide mere om platformen, kan du kontakte os på EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu og EACEA-DIGITAL-EDUCATION-HUB@ec.europa.eu.

Følg EUDigitalEducation på Twitter, og få de seneste nyheder om platformen og den samlede handlingsplan for digital uddannelse.

 

Se også