Skip to main content
European Education Area home page European Education Area home page

European Education Area

Quality education and training for all

Κορονοϊός και πόροι μάθησης: έργα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ

Έργα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ*

«EduHack»

Το EduHack είναι ένα πρόγραμμα ανάπτυξης ικανοτήτων για πανεπιστημιακούς εκπαιδευτές που επιθυμούν να μάθουν πώς να παράγουν ψηφιακά υποστηριζόμενες εμπειρίες μάθησης, πειραματιζόμενοι με καινοτόμες προσεγγίσεις και εργαλεία. 
EduHack

«Penji protects the planet»

Ανακαλύψτε αυτό το παιχνίδι, μέσα από το οποίο οι μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μαθαίνουν τη σημασία της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας.
Penji protects the planet (απαιτείται τηλεφόρτωση εφαρμογής)

«Bio talent»

Σύμφωνα με τους στόχους της στρατηγικής ΕΕ 2020 για τη δημιουργία έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης, το έργο Bio talent ανέπτυξε ένα καινοτόμο, συνδυαστικό διαδικτυακό πρόγραμμα κατάρτισης σε θέματα βιοποικιλότητας.

«BINGO»

Εξερευνήστε δύο εκπαιδευτικά βίντεο που εξηγούν τις μεθόδους βιοελέγχου με τη χρήση βίντεο κινουμένων σχεδίων και θεαματικά κοντινά πλάνα μικροσκοπικών εντόμων. Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε από τις δράσεις της ΕΕ Marie Skłodowska-Curie (MSCA).
BINGO

«Yummy Physics»

Δείτε αυτή τη σειρά βίντεο σχετικά με τη φυσική των τροφίμων. Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε από τις δράσεις της ΕΕ Marie Skłodowska-Curie (MSCA).
Yummy Physics (σειρά βίντεο)

«Sundial»

Ανακαλύψτε πέντε διαδικτυακά μαθήματα αστρονομίας για τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, διαθέσιμα στα αγγλικά και στα ολλανδικά. Κάθε μάθημα συνοδεύεται από προτεινόμενους στόχους διδασκαλίας και εκτυπώσιμο υλικό. Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε από τις δράσεις της ΕΕ Marie Skłodowska-Curie (MSCA).

«Open Mind»

Το έργο αυτό έχει ως στόχο να προωθήσει την κοινωνική επιχειρηματικότητα γυναικών σπουδαστριών και φοιτητριών που δεν έχουν ακολουθήσει επιχειρηματικές σπουδές, μέσω ενός καινοτόμου, ανοικτού διαδικτυακού μαθήματος με τη μορφή παιχνιδιού.
Open Mind

«Moby Click»

Εξερευνήστε διαδικτυακό υλικό μάθησης που στηρίζει την ανάπτυξη μιας τεχνολογικά αναβαθμισμένης μάθησης.
Moby Click (ενδεχομένως απαιτείται εγγραφή)

«Code n’ Social»

Εξερευνήστε την διαδραστική πλατφόρμα μάθησης που παρέχει πρόσβαση σε ποιοτική μάθηση στον τομέα των ΤΠΕ, όπως γνώσεις προγραμματισμού και βασικές τεχνολογικές δεξιότητες, σε άτομα που κινδυνεύουν να βρεθούν σε κατάσταση φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού (AROPE).
Code n’ Social (απαιτείται εγγραφή)

«CREATIONS project»

Το CREATIONS project, που χρηματοδοτείται από την ΕΕ, αναπτύσσει δημιουργικές και ενδιαφέρουσες προσεγγίσεις για τη διδασκαλία των επιστημών με βάση τις τέχνες. 
CREATIONS project (ενδεχομένως απαιτείται εγγραφή)

«Πρωτοβουλία Go-Lab»

Η πρωτοβουλία Go-Lab διευκολύνει τη χρήση διαδικτυακών εργαστηρίων και εφαρμογών για τη διδασκαλία των θετικών επιστημών στα σχολεία. Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» της ΕΕ.
«Πρωτοβουλία Go-Lab»

«Scientifix»

Το Scientifix προάγει και υποστηρίζει τη συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο μεταξύ εκπαιδευτικών στους τομείς των θετικών επιστημών, της τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών (STEM), ερευνητών, υπευθύνων χάραξης πολιτικής και άλλων επαγγελματιών της εκπαίδευσης. Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» της ΕΕ.

«Up2U»

Το έργο Up2U έχει ως στόχο την ενίσχυση της διαδικτυακής μάθησης στα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Παρέχει ένα μαθησιακό περιβάλλον και εργαλεία για τη δημιουργία κύκλων μαθημάτων, την αποθήκευση περιεχομένου και την εξ αποστάσεως συμμετοχή στις τάξεις. Το «OpenUp2U» είναι μια πρωτοβουλία στο πλαίσιο του έργου Up2U. Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» της ΕΕ. 
Πρωτοβουλία OpenUp2U

Πόροι εκμάθησης γλωσσών**

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργάζεται με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Σύγχρονων Γλωσσών (ECML) του Συμβουλίου της Ευρώπης με σκοπό την προώθηση της πολυγλωσσίας και την πρόσβαση σε ποιοτική εκμάθηση γλωσσών για όλους, συμπεριλαμβανομένων των πλέον ευάλωτων ομάδων. Ανακαλύψτε μια επιλογή πόρων εκμάθησης γλωσσών, για μαθητές, γονείς και δασκάλους.

«Toy project»

Το διαδικτυακό μάθημα «Together Old and Young: An Intergenerational Approach» επιδιώκει να φέρει σε επαφή ηλικιωμένους και παιδιά (4-8 ετών) με σκοπό την ανταλλαγή γνώσεων, δεξιοτήτων και αξιών και για να διασκεδάζουν.
Toy project

«Mutual Open and Online Skills» (MOOS)

Στόχος αυτού του έργου είναι να βελτιωθεί η χρήση των ΤΠΕ και των ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων στο πλαίσιο των προγραμμάτων των ευρωπαϊκών σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ώστε να δοθεί ώθηση στη χρήση νέων τρόπων μάθησης.
MOOS πλατφόρμα μάθησης (απαιτείται εγγραφή)

Ευρωπαϊκό δίκτυο για την εξ αποστάσεων και την ηλεκτρονική μάθηση (EDEN)

Το ευρωπαϊκό δίκτυο για την εξ αποστάσεων και την ηλεκτρονική μάθηση (EDEN) εργάζεται για την ανταλλαγή γνώσεων και τη βελτίωση της κατανόησης μεταξύ των επαγγελματιών της εξ αποστάσεως και της ηλεκτρονικής μάθησης. Στόχος του είναι η προώθηση πολιτικών και πρακτικών στην Ευρώπη και αλλού.
EDEN

Ευρωπαϊκή ένωση πανεπιστημίων με εξ αποστάσεως διδασκαλία (EADTU)

Η Ευρωπαϊκή ένωση πανεπιστημίων με εξ αποστάσεως διδασκαλία (EADTU) είναι ο κορυφαίος θεσμικός φορέας της Ευρώπης στη διαδικτυακή, ανοικτή και ευέλικτη τριτοβάθμια εκπαίδευση. Βρίσκεται στον πυρήνα της ατζέντας εκσυγχρονισμού των ευρωπαϊκών πανεπιστημίων.


* Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, τα έργα έλαβαν χρηματοδότηση στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ της ΕΕ. 
** Οι ΤΠΕ που στηρίζουν τη δράση εκμάθησης και διδασκαλίας γλωσσών (ICT-REV) καθώς και την πρωτοβουλία για πολύγλωσσες τάξεις συγχρηματοδοτήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του προγράμματος Erasmus+.

Σχετικό περιεχόμενο

Erasmus+: επιπτώσεις του κορονοϊού

Ενημερωθείτε για τις επιπτώσεις του κορονοϊού στις δραστηριότητες του Erasmus+ και του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, τις συντελούμενες αλλαγές και τη διαθέσιμη στήριξη.
Συχνές ερωτήσεις από συμμετέχοντες και δικαιούχους

Δράσεις Marie Skłodowska-Curie (MSCA): επιπτώσεις του κορονοϊού

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την παροχή επικαιροποιημένων πληροφοριών σχετικά με τις επιπτώσεις της πανδημίας του κορονοϊού σε υποτρόφους και έργα των δράσεων MSCA.
Κορονοϊός: πληροφορίες για την κοινότητα MSCA

Πλατφόρμα αποτελεσμάτων έργων του Erasmus+

Ανακαλύψτε πόρους και εργαλεία που προωθούν την καινοτόμο, ανοικτή, εξ αποστάσεως μάθηση, με έργα που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+.
Πλατφόρμα αποτελεσμάτων έργων του Erasmus+