Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Europauniversitet-initiativet

Om Europauniversitet-initiativet

Uddannelseslandskabet i Europa er under forandring. På topmødet i Göteborg i 2017 beskrev EU's ledere deres vision for uddannelse og kultur. I sine konklusioner fra december 2017 opfordrede Det Europæiske Råd EU-landene, Europa-Kommissionen og Rådet for den Europæiske Union til at tage en række initiativer, bl.a.:

"... at styrke strategiske partnerskaber i hele EU mellem videregående uddannelsesinstitutioner og tilskynde til oprettelse senest i 2024 af en snes "Europauniversiteter" bestående af bottom-up-netværk af universiteter over hele EU, hvilket vil give de studerende mulighed for at opnå en akademisk grad ved at kombinere studier i flere EU-lande og styrke europæiske universiteters internationale konkurrenceevne." 

I sine konklusioner fra maj 2021 om Europauniversiteterne gentog Rådet for den Europæiske Union sin støtte til, at Europauniversiteterne kan leve op til 

"... den ambitiøse vision om et innovativt, globalt konkurrencedygtigt og attraktivt europæisk uddannelsesområde og et europæisk forskningsrum i fuld synergi med det europæiske område for videregående uddannelse ved at bidrage til at styrke ekspertisedimensionen af videregående uddannelse, forskning og innovation, ved at fremme ligestilling mellem kønnene, inklusion og lighed, ved at muliggøre et uhindret og ambitiøst tværnationalt samarbejde mellem højere læreanstalter i Europa og ved at inspirere til omstilling af de videregående uddannelser."

Europauniversitet-initiativet er udviklet af en række videregående uddannelsesinstitutioner, studenterorganisationer og medlemslande samt Kommissionen som et svar på denne opfordring. På grundlag af de fremskridt, der er gjort i den indledende fase, er initiativet nu blevet en integreret del af Erasmus+-programmet for 2021-2027.

Europauniversiteterne indgår desuden som et højt profileret initiativ i den europæiske strategi for universiteter, der angiver ambitionen om at støtte 60 Europauniversiteter, som til sammen omfatter over 500 højere læreanstalter, i midten af 2024.

Hvad er et Europauniversitet?

European Universities are transnational alliances that will lead the way towards the universities of the future, promoting European values and identity, and revolutionising the quality and competitiveness of European higher education.

To achieve this major step forward, the initiative is offering opportunities to support diverse cooperation models for European Universities through the Erasmus+ calls for proposals.

The alliances

  • include partners from all types of higher education institution and cover a broad geographic scope across Europe
  • are based upon a co-envisioned long-term strategy focused on sustainability, excellence and European values
  • offer student-centred curricula jointly delivered across inter-university campuses, where diverse student bodies can build their own programmes and experience mobility at all levels of study
  • adopt a challenge-based approach according to which students, academics and external partners can cooperate in inter-disciplinary teams to tackle the biggest issues facing Europe today

For more information, see the factsheet on the initiative.

44 europæiske universiteter er i gang

Efter Erasmus+-indkaldelsen af forslag i 2022 er der nu udvalgt i alt 44 Europauniversiteter, som omfatter 340 videregående uddannelsesinstitutioner i både hovedstæder og fjerntliggende regioner i 31 lande, dvs. alle EU-landene plus Island, Norge, Serbien og Tyrkiet. 

Ved at indgå partnerskab med ca. 1.300 associerede partnere, bl.a. NGO'er, virksomheder, kommuner og lokale og regionale myndigheder, er Europauniversiteterne i stand til at øge kvaliteten og omfanget af de videregående uddannelser i Europa betydeligt.

En oversigt over de 44 europæiske alliancer og deres sammensætning

Alliancer, der blev udvalgt under Erasmus+-indkaldelsen i 2019, afsluttede deres indledende 3-årige finansieringsperiode i 2022. De var berettigede til at ansøge igen i forbindelse med Erasmus+-indkaldelsen af forslag i 2022.

Læs mere i faktabladene om de forskellige Europauniversiteter.

Europauniversiteter: Erasmus+-indkaldelsen af forslag for 2023 er nu åben

For at understøtte udrulningen af initiativet Europauniversiteter er der iværksat en ny indkaldelse af forslag under Erasmus+ til støtte for Europauniversiteter i hele Europa med et samlet budget på 384 mio. euro.

Læs mere om 2023-indkaldelsen af forslag vedrørende Europauniversiteter.

Indkaldelsen er bygget op om to emner:

Emne 1: En intensivering af de eksisterende dybdegående og tværnationale institutionelle samarbejder

Denne del af indkaldelsen har til formål at støtte allerede eksisterende dybdegående og tværnationale institutionelle samarbejdsalliancer, bl.a. de alliancer mellem Europauniversiteter, der blev udvalgt ved Erasmus+-indkaldelsen af forslag i 2020.

Det er hensigten at bygge videre på det institutionelle samarbejde, der allerede foregår, ved at uddybe, intensivere og effektivisere det for at virkeliggøre den langsigtede vision for Europauniversiteterne. Nye videregående uddannelsesinstitutioner har nu mulighed for at komme med i disse eksisterende alliancer som fuldgyldige partnere.

Emne 2: Nye dybdegående og tværnationale institutionelle samarbejder

Denne del af indkaldelsen har til formål at hjælpe ansøgere, der ønsker at etablere et nyt dybdegående og tværnationalt institutionelt samarbejde i en ny alliance mellem Europauniversiteter.

Sådan ansøger du

Se den åbne 2023-indkaldelse af forslag vedrørende Europauniversiteter, som bygger kvalitative kriterier.

Ansøgningsfristen er den 31. januar 2023.

Sæt kryds ved datoen for informationsmødet den 15. november 2022. Se dagsordenen og flere oplysninger om informationsmødet.

Læs mere i faktabladene om Europauniversiteterne.

Resultaterne af Erasmus+-indkaldelsen af forslag i 2022

Resultaterne af ansøgningsrunden i 2022 blev offentliggjort i juli 2022. Ud af de 52 modtagne ansøgninger blev 16 eksisterende alliancer udvalgt til bæredygtig finansiering, og der blev udvalgt 4 nye Europauniversiteter med deltagelse af 175 videregående uddannelsesinstitutioner fra en række EU-lande og andre lande, der er associeret med Erasmus+-programmet. Læs mere i pressemeddelelsen.

Resultaterne af Erasmus+-indkaldelsen af forslag i 2020

Resultaterne af ansøgningsrunden i 2020 blev offentliggjort i juli 2020. Blandt de 62 ansøgninger udvalgte vi 24 nye Europauniversiteter med deltagelse af 165 videregående uddannelsesinstitutioner fra 26 EU-lande og andre lande, der deltager i Erasmus+-programmet. Læs mere i pressemeddelelsen.

Resultaterne af Erasmus+-indkaldelsen af forslag i 2019

Resultaterne af ansøgningsrunden i 2019 blev offentliggjort i juni 2019. Blandt de 54 ansøgninger udvalgte vi 17 Europauniversiteter med deltagelse af 114 videregående uddannelsesinstitutioner fra 24 EU-lande. Læs mere i pressemeddelelsen.

Europauniversiteter forklaret af studerende

Publications

The call is structured around two topics:

Topic 1: intensification of prior deep institutional transnational cooperation

This call topic will provide support for already existing deep institutional transnational cooperation alliances including, but not limited to, the European Universities alliances selected under the 2020 Erasmus+ call for proposals.

The aim is to build upon the institutional cooperation achieved so far and to further deepen, intensify and expand the effectiveness of this existing cooperation in order to progress towards the long-term vision of the ‘European Universities’. New higher education institutions have the opportunity to join these existing alliances as full partners.

Topic 2: development of new deep institutional transnational cooperation

This call topic will provide support for applicants wishing to establish new deep institutional transnational cooperation in a new ‘European Universities’ alliance.

How to apply

See the open competitive call for proposals for the 2023 Erasmus+ European Universities, based on qualitative criteria.

The deadline to apply is 31 January 2023.

Save the date for the upcoming information session on 15 November 2022. See the agenda and more details about the information session.

See the Commission factsheet on the European Universities for more information on the initiative.

Results of the 2022 Erasmus+ call

The results of the 2022 Erasmus+ call were published in July 2022. Out of 52 applications received, 16 existing alliances were selected for sustainable funding and 4 new European Universities were selected involving 175 higher education institutions from Member States and other countries associated to the Erasmus+ programme. For more information, see the full press release.

Results of the 2020 Erasmus+ call

The results of the 2020 Erasmus+ call were published in July 2020. Out of 62 applications received, 24 new European Universities alliances were selected involving 165 higher education institutions from 26 Member States and other countries participating in the Erasmus+ programme. For more information, see the full press release.

Results of the 2019 Erasmus+ call

The results of the 2019 call were published in June 2019. Out of 54 applications received, the first 17 European University alliances involving 114 higher education institutions from 24 Member States were selected. For more information, see the full press release.

European Universities - explained by students