Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Utbildning och migranter

Bättre integrering av migranter i utbildningssystemet

Elever och studenter med invandrarbakgrund har ofta svårt att anpassa sig till sin nya inlärningsmiljö. Lärarna kan ta hjälp av vägledning och god praxis för att tillgodose elevernas behov i klasser med allt större mångfald och flerspråkighet. 

Sedan 2016 har kommissionen hjälpt EU-länderna att integrera migranter i utbildningssystemen – från barnomsorg till högre utbildning. I sin handlingsplan för integrering av personer från länder utanför EU ringar kommissionen in tre prioriteringar för utbildning:

  • Integrera nyanlända migranter i det allmänna utbildningssystemet så fort som möjligt.
  • Förebygga dåliga skolresultat bland migranter.
  • Förebygga socialt utanförskap och främja interkulturell dialog.

Konkreta åtgärder kan vara allt från verktyg för att bedöma migranters kompetens och kvalifikationer till samarbetsplattformar för att främja utbyte av information mellan utbildningsinstitutioner och personal. 

Hur bidrar EU till migranters integration?

Kommissionen underlättar medlemsländernas utbyte av bästa praxis om hur man bäst hjälper migranter att komma in i samhället. Man främjar också nätverksarbete mellan beslutsfattarna och hjälper dem att bättre hantera nuvarande och framtida utmaningar. Mellan 2016 och 2018 diskuterades följande ämnen under särskilda peer learning-aktiviteter: 

  • Språkbedömning och integrering av ensamkommande barn genom utbildning 
  • Mottagande av nyanlända migranter och bedömning av tidigare skolgång
  • Erkännande av flyktingars kvalifikationer
  • Interkulturell dialog som ett verktyg för att hantera migration, flyktingar och asylsökande i utbildningssammanhang
  • Språklig och kulturell mångfald
  • Integrationspolitik: principer, utmaningar och praxis

Dessutom erbjuder kommissionen riktade expertråd genom inbördes rådgivning för att stödja politiska reformer i medlemsländerna, till exempel när det gäller att integrera nyanlända migranter i skolan. Sådan här rådgivning anordnas på ett lands begäran och involverar beslutsfattare från andra länder och oberoende experter, som träffas i en workshop för att hitta lösningar på nationella utmaningar.

Genom programmet Erasmus+ stöder kommissionen projekt och andra insatser för att integrera migranter i utbildningssystemet. Strategiska partnerskap ska ta fram och sprida innovativa metoder och främja internationellt samarbete. Erasmus+ stöder också kapacitetsuppbyggnad inom den högre utbildningen i de partnerländer som påverkas mest av migrationen. 

Kommissionen är också med och finansierar Siriusnätverket för migranters utbildning. Nätverket stöder utbildning av barn och unga med invandrarbakgrund genom strategiska insatser på nationell och internationell nivå, och sammanför forskare, beslutsfattare, yrkesverksamma inom utbildning för migranter samt migranterna och flyktingarna själva. 

School Education Gateway stöds av Erasmus+ och är en plattform för skolutbildning där yrkesverksamma kan utbyta information, dela material (t.ex. artiklar och lektionsplanering) och få tillgång till kurser och andra resurser om inkludering, kulturell mångfald och integrering av nyanlända elever. Genom skolnätverket eTwinning kan skolledare och annan skolpersonal i hela Europa dela med sig av sina erfarenheter och hjälpa varandra. 

Kommissionen har erbjudit över 100 000 flyktingar och nyanlända migranter språkstöd på nätet. Initiativet hjälper dem att lära sig landets språk och på så vis lättare komma in i samhället.