Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Språk för tillväxt och jobb

Med språk kommer du längre

Bra språkkunskaper och kommunikationsförmåga är viktigt för både vanliga människor och företag.

Många företag i EU går miste om affärsmöjligheter på grund av bristande kunskaper i språk och om andra kulturer. Det krävs därför en strategisk satsning på flerspråkig kommunikation.

Ungdomar som lär sig språk kan lättare studera eller praktisera utomlands. Då kan de samtidigt fördjupa sina språkkunskaper och sin interkulturella kompetens – något som arbetsgivarna sätter värde på.

En undersökning av Erasmusprogrammet visar att studenter med internationell erfarenhet klarar sig mycket bättre på arbetsmarknaden, som blivit alltmer internationell.

Vad gör EU för att förbättra språkkunskaperna?

För att hjälpa människor och företag att skaffa sig de färdigheter som krävs samarbetar kommissionen med både utbildningssektorn och arbetsmarknaden. Genom kompetenskartan för EU (en EU-plattform med tydlig, tillförlitlig och aktuell information om arbetsmarknaden) bidrar EU:s regeringar, arbetsgivarorganisationer och fackföreningar till prognoser om kompetensbehoven i olika sektorer, även behovet av språkkunskaper.

  • Som ett led i Europa 2020-strategin pågår projektet Esco – en europeisk klassificering av kunskaper, kvalifikationer och yrken. Syftet är att hjälpa både arbetsgivare och arbetssökande genom att beskriva och identifiera de färdigheter och kvalifikationer som krävs för olika yrken i EU. Projektet genomförs med stöd av Europeiska centrumet för utveckling av yrkesutbildning.
  • Med tanke på den ökande efterfrågan på språkvetare har det också gjorts studier om kopplingen mellan språkkunskaper, konkurrenskraft och anställbarhet. Kommission vill också knyta samman universitet och användare av språktjänster, bl.a. via forumet Translating Europe Forum.
  • Nyligen drev kommissionen en företagsplattform som bidrog till nätverket för språkstrategier för konkurrenskraft och anställbarhet (Celan). Syftet var att kartlägga företagens och arbetstagarnas språkbehov och ta fram verktyg för att tillgodose behoven.
  • Arbetsgruppen Språk för jobb har också publicerat en rapport om hur man ska tillgodose arbetsmarknadens behov av språkkunskaper.
  • De två senaste rapporterna om språk och anställbarhet – Studie om kunskaper i främmande språk och anställbarhet och Språk och anställbarhet – visar att det finns ett direkt samband mellan språkkunskaper och sannolikheten för att ha ett jobb. Goda kunskaper i främmande språk har stor betydelse för människors yrkesutveckling i EU. Rapporterna innehåller också analyser av arbetsmarknadens efterfrågan på språkkunskaper och rekommendationer om hur man kan stödja arbetsgivare och arbetstagare.
  • EU-programmet Erasmus+ stöder också språk för jobb och tillväxt.