Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Språklig mångfald

Översikt

Språken ger oss inte bara vår identitet utan är också en del av ett gemensamt arv. De bygger broar mellan människor, ökar vår förståelse för andra kulturer och främjar känslan av en gemensam europeisk identitet.

Effektiva politiska strategier och initiativ för flerspråkighet förbättrar människors möjligheter. Språkkunskaper kan göra det lättare att få jobb, underlättar nyttjandet av olika tjänster och rättigheter samt bidrar till solidaritet genom fördjupad dialog mellan kulturer och ökad social sammanhållning.

EU har idag tre alfabet och 24 officiella språk. Dessutom talas ytterligare runt 60 språk i särskilda regioner och av minoriteter. Genom invandring har också flera andra språk kommit till EU. Här bor människor från minst 175 olika länder.

Den språkliga mångfalden slås fast i artikel 22 i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna. Respekten för rättigheterna för personer som tillhör minoriteter är en av stadgans grundprinciper. Att diskriminera personer som tillhör en minoritetsgrupp är förbjudet och stadgan kräver att kulturell, religiös och språklig mångfald respekteras i EU. Det är EU-kommissionen som ser till att de grundläggande rättigheterna och särskilt rätten till icke-diskriminering respekteras när EU-lagstiftningen tillämpas.

Medlemsländerna har dock ensamrätt när det gäller att definiera och erkänna nationella minoriteter inom sina gränser samt att besluta om minoriteternas rätt till självbestämmande (i enlighet med den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk och ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter). Länderna beslutar också om nationella och regionala minoritetsspråk.

Alla medlemsländer har olika grader av språklig mångfald och hanterar mångfalden på olika sätt. Runtom i Europas tvåspråkiga regioner och flerspråkiga klassrum kan man hitta många intressanta pedagogiska metoder. I 2017 års utgåva av rapporten "Key Data on teaching languages at school in Europe" från Eurydice – EU:s nätverk för utbildningsinformation som finns i alla länder som deltar i Erasmus+ – beskrivs stödåtgärder för undervisning i regionala språk och minoritetsspråk. En mer specifik överblick över vad utbildningsmyndigheterna har gjort för att stödja undervisningen av regional- och minoritetsspråk i skolorna finns i en nyare Eurydice-rapport.

EU främjar språklig mångfald

Den 26 september firas varje år Europeiska språkdagen av EU-kommissionen, Europarådet och Europeiska centrumet för moderna språk tillsammans med språkinstitut och människor i hela Europa. Med olika evenemang vill man fira och främja språklig mångfald och språkinlärning.

EU:s utbildnings- och kulturprogram, till exempel Erasmus+ och Kreativa Europa, kommer att fortsätta att stödja projekt för språkinlärning och språklig mångfald genom bidrag till bland annat utbytesprogram, samarbetsprojekt och initiativet med europeiska kulturhuvudstäder. Tack vare dessa program är det fler som lär sig regionala språk och minoritetsspråk och språken uppmärksammas också. Exempel på lyckade projekt finns i Eurydice-rapporten om regional- och minoritetsspråkundervisning i Europa.

EU:s kulturprogram Kreativa Europa stöder även översättning av skönlitteratur för att ge fler människor tillgång till viktiga litterära verk och för att bevara den språkliga mångfalden i EU.