Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Hello, a quick survey is waiting for you.

Help us improve this site by taking our quick survey. It won't take more than a few minutes.

Rådets rekommendation om nyckelkompetenser för livslångt lärande

Nyckelkompetenser

EU-kommissionen och medlemsländerna strävar efter att alla ska kunna utveckla och stärka sina nyckelkompetenser och grundläggande färdigheter, från tidig ålder och genom hela livet. Nyckelkompetenser gäller den kunskap, de färdigheter och den inställning som alla behöver för att utvecklas och må bra, få ett jobb, ingå i ett socialt sammanhang och delta aktivt i samhället. 

Strategin går ut på att främja nyckelkompetenserna genom att 

  • erbjuda bra utbildning, fortbildning och livslångt lärande för alla
  • stödja lärare och annan utbildningspersonal som ska införa metoder för kompetensbaserad undervisning och inlärning 
  • uppmuntra många olika inlärningsmetoder och sammanhang för lärande
  • utforska olika metoder för bedömning och validering av nyckelkompetenser.

Vad har man gjort hittills? 

Rådet har antagit rekommendationen om nyckelkompetenser för livslångt lärande på förslag från kommissionen. Rekommendationen gäller åtta nyckelkompetenser som krävs för personlig utveckling och självförverkligande, en hälsosam och hållbar livsstil, anställbarhet, aktivt medborgarskap och social delaktighet: 

• Läs- och skrivkunnighet 
• Flerspråkighet
• Kompetens inom matematik, naturvetenskap, teknik och ingenjörsvetenskap 
• Digital kompetens
• Personlig och social kompetens samt kompetens att lära sig att lära 
• Medborgarskapskompetens 
• Entreprenörskompetens 
• Kulturell medvetenhet och kulturyttringar 

Rådsrekommendationen innehåller en gemensam referensram för nyckelkompetenserna som riktar sig till beslutsfattare, utbildningsanordnare, arbetsmarknadens parter och de studerande själva. Den lyfter också fram bra sätt att främja kompetensutveckling med hjälp av innovativa metoder för lärande och utvärdering och stöd till lärare och annan utbildningspersonal.