Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Europeisk högre utbildning i världen

Varför är det viktigt med internationellt samarbete om högre utbildning? 

Lärosätena måste nå ut till omvärlden för att kunna ge morgondagens arbetskraft och beslutsfattare de färdigheter de behöver. 

EU-länderna har länge samarbetat om den högre utbildningen, men nu deltar också allt fler partnerländer utanför Europa i det här akademiska nätverket. Den internationella dimensionen främjas genom stöd till samarbete och dialog.

Samarbetet gynnar alla parter. Att ge EU:s insatser en internationell dimension bidrar till att uppfylla EU:s interna utbildningsmål. Samarbetet mellan lärosäten inom och utanför EU medverkar till att locka duktiga studenter och lärare till EU och underlätta lärande av varandra och internationella jämförelser. Det främjar i sin tur utmärkt undervisning och framstående forskning.

Det internationella samarbetet kan också bidra till innovation och nya jobb i EU genom att kompetensen sprids mellan länderna. Alla är överens om att en studie- eller undervisningsperiod utomlands ökar chanserna att hitta ett bra jobb. Dessutom uppmuntrar det framtida generationer att tänka bortom de nationella gränserna och få ett internationellt perspektiv.

Det internationella samarbetet om högre utbildning är dessutom ett effektivt verktyg för att stärka EU:s diplomatiska arbete i världen. Det kan öka stödet för EU:s politik utanför EU:s gränser, t.ex. när det gäller utvidgning och grannskapspolitik, internationell utveckling, migration och interkulturell dialog. Samarbetet utvecklar och stärker också personliga kontakter mellan akademiker och högskoleutbildade som försöker hantera gemensamma utmaningar. 

För partnerländerna i världen är stödet till samarbete inom den högre utbildningen viktigt för att bygga upp ett starkt humankapital och driva på utvecklingen enligt FN:s hållbarhetsmål, särskilt mål 4 om god utbildning för alla. Många samarbetsprojekt bidrar också till att utveckla färdigheter som krävs för att nå andra mål, t.ex. bättre energieffektivitet, skydd av havsmiljön och tryggad livsmedelsförsörjning.

Sedan 2014 har alla länder i världen tillgång till programmet Erasmus+. Programmet är nu en viktig del av EU:s regionala samarbete i världen som ska bidra till minskad fattigdom och tillväxt för alla. 

Erasmus+ hjälper till att modernisera kursplaner, höja kvaliteten på undervisning och lärande, öka insynen i styrelseformer och främja samarbete mellan lärosätena och näringslivet. 

Läs mer om det internationella samarbetet inom Erasmus+