Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Handlingsplanen för digital utbildning – åtgärd 10

Rådets rekommendation om att förbättra tillhandahållandet av digitala färdigheter i utbildningen

Den tekniska utvecklingen har kraftigt ökat behovet av digitala färdigheter på alla nivåer i ekonomin och samhället. Men färdigheterna är fortfarande otillräckliga.

De ambitiösa målen i den digitala kompassen 2030 och i rådets resolution om en strategisk ram för det europeiska utbildningssamarbetet är inriktade på de digitala färdigheterna i olika grupper, t.ex. arbetstagare, vuxna och unga.

Enligt initiativen måste utbildningssystemen satsa mer på utbildning i digitala färdigheter och digital kompetens för så många elever som möjligt och så tidigt som möjligt. 

Mål 

EU-länderna står inför en gemensam utmaning när det gäller invånarnas bristande digitala färdigheter och utbildningssystemens oförmåga att hjälpa elever och studenter att skaffa sig de digitala färdigheter de behöver för att leva, arbeta och lära.

Bättre utbud av digitala färdigheter

För att hjälpa EU-invånarna att skaffa sig grundläggande och mer avancerade digitala färdigheter genom utbildning ska kommissionen ta fram ett förslag till en rådsrekommendation om att förbättra tillhandahållandet av digitala färdigheter i utbildningen. 

Initiativet ska ange vilka steg som behövs för att främja digitala färdigheter från tidig ålder och på alla utbildningsnivåer. I det arbetet ska det ingå EU-verktyg för att investera i fortbildning av lärare.

Rekommendationen ska också uppmuntra till utbyte av bästa praxis om undervisningsmetoder, bland annat med inriktning på att använda it av hög kvalitet på alla utbildningsnivåer, främja en dialog med civilsamhället och näringslivet om att ta fram god praxis och tillgodose nya och kommande kompetensbehov.

Insatser

 • Rapport från gemensamma forskningscentrumet (JRC) om att se över det datalogiska tänkandet i den obligatoriska skolgången (mars 2022)
 • Eurydice-studie om it i skolundervisningen (september 2022)
 • Förslag till en rådsrekommendation om att förbättra tillhandahållandet av digitala färdigheter i utbildningen (första kvartalet 2023)

Förväntade resultat

 • Föreslå vägar för samstämmig undervisning i digitala färdigheter.
 • Skapa riktlinjer för it som ämne, bland annat om principer, begrepp och praxis i undervisning och lärande.
 • Komma överens om en enhetlig vision och en gemensam terminologi när det gäller it-undervisning till alla elever och studenter i EU.
 • Bidra till att nå målen för digitala färdigheter i den digitala kompassen och i det europeiska utbildningsområdet genom att förbättra EU-invånarnas digitala färdigheter och få fler studenter att överväga en karriär i it-branschen.

Tidslinje

 • Oktober 2021–mars 2022 – uppdatering av JRC:s rapport om datalogiskt tänkande
 • Mars–september 2022 – riktade samråd med berörda parter
 • September 2022 – publicering av en Eurydice-rapport om it i skolundervisningen
 • Januari–mars 2023 – förslag till en rådsrekommendation om att förbättra tillhandahållandet av digitala färdigheter i utbildningen 

Finansiering

Den här åtgärden finansieras av EU:s program Erasmus+.

Kontakta oss

Vill du veta mer? Skriv till oss på EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu.

Följ EUDigitalEducation på Twitter för de senaste nyheterna om den här åtgärden och hela handlingsplanen för digital utbildning.

 

Läs mer