Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT)

Vad är Europeiska institutet för innovation och teknik? 

Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) har sitt säte i Budapest i Ungern och är ett EU-initiativ för att stödja innovation på systemnivå – från utbildning till marknad. 

EIT sammanför organisationer som arbetar med utbildning, forskning och innovation (den så kallade kunskapstriangeln) till dynamiska partnerskap över gränserna och innovationsfrämjande miljöer.

Institutet främjar och stöder en ny generation entreprenörer och stimulerar skapandet av innovativa företag, särskilt små och medelstora företag.

EIT:s uppdrag är att

 • främja och integrera högre utbildning, forskning, innovation och företag för att skapa innovationsekosystem
 • främja samarbete och samverkan mellan högre utbildning, forskning och innovation
 • bidra till hållbar ekonomisk tillväxt, konkurrenskraft och entreprenörskap genom att stärka EU-ländernas innovationsförmåga 
 • hitta lösningar på viktiga samhällsproblem.

EIT är en del av Horisont Europa, EU:s program för investeringar i forskning och innovation. 

Institutet ingår i programmets tredje pelare – ”Innovativa Europa” – som syftar till att stimulera tekniska genombrott och innovationsekosystem.

EIT samverkar också med andra EU-initiativ och EU-finansieringsprogram.

Vad gör EIT? 

EIT har åtta kunskaps- och innovationsgrupper (KI-grupper) som var och en hanterar en specifik global och/eller samhällelig utmaning. 

KI-grupperna stöder innovation och entreprenörskap och skapar genombrott genom att främja samarbete mellan högre utbildning, forskning och näringsliv. 

För närvarande finns det åtta KI-grupper:

 • EIT Climate KIC – för en snabbare övergång till en koldioxidneutral ekonomi
 • EIT InnoEnergy – för hållbara energilösningar för framtiden i EU
 • EIT Digital – för den digitala omställningen i EU
 • EIT Health – för bättre möjligheter att leva ett friskt liv
 • EIT Raw Materials – för utveckling av råvaror som en viktig resurs
 • EIT Food – för en global revolution inom livsmedel och produktion
 • EIT Urban Mobility – för utveckling av smarta, miljövänliga och integrerade stadstransporter
 • EIT Manufacturing – för ökad konkurrenskraft för EU:s tillverkningsindustri

EIT-förordningen och det strategiska innovationsprogrammet för 2021–2027 trädde i kraft den 28 maj 2021. I innovationsprogrammet betonas följande:

 • En ökning av KI-gruppernas genomslagskraft, öppenhet och insyn genom att låta ett bredare spektrum av intressenter delta. Detta kommer att öka spridningen av kunskap och innovation i hela EU.
 • Ökad entreprenörs- och innovationskapacitet inom den högre utbildningen i hela EU genom stöd till institutionella förändringar vid lärosäten och deras integrering i innovationsekosystem. För att nå detta politiska mål driver EIT ett treårigt pilotinitiativ — initiativet HEInnovate: Uppbyggnad av innovationskapacitet för högre utbildning.
 • Förstärkning av EIT:s regionala innovationssystem som stimulerar innovation i länder med svaga eller begränsade innovationsresultat. Syftet är att dela med sig av bästa praxis, erfarenheter och kunnande från EIT:s KI-grupper till lokala innovationsekosystem och erbjuda skräddarsydda tjänster för att överbrygga identifierade innovationsklyftor.
 • Lansering av två nya KI-grupper inom kulturella och kreativa sektorer och näringar (2022) och vatten-, havs- och sjöfartssektorer och marina ekosystem (2026).

Fakta och siffror

EIT är verksamt i alla EU-länder och har över 2 000 nära anknutna partner inom forskning, utbildning och näringsliv. 

Det har över 60 samlokaliseringscentrum inom och utanför EU. EIT-stödda innovationsekosystem omfattar 310 forskningscentrum, 269 högskolor och 1 284 företag samt 193 andra enheter som städer, regioner och icke-statliga organisationer.

Över 3 000 studenter har tagit examen från EIT-märkta master- och doktorandutbildningar. 

EIT och dess KI-grupper har skapat ett stort nätverk av EIT-alumner. Tillsammans bildar de en tvärvetenskaplig och mångkulturell gemenskap av förändringsaktörer som kan skapa de innovationer som behövs för ett grönt och hållbart Europa. 

Under 2020 sammanförde dessa alumnigrupper över 14 000 personer både i och utanför EU.

Med en öronmärkt budget på 2,965 miljarder euro kommer det strategiska innovationsprogrammet 2021–2027 att öka effekterna av EIT och dess KI-grupper för kunskapstriangelns alla tre sidor. 

I det strategiska innovationsprogrammet planeras lanseringen av 4 000 innovativa produkter och tjänster på marknaden och stöd till 700 nystartade företag senast 2027. 

EIT har också som mål att involvera 680 lärosäten och nå ut till mer än 25 000 studenter genom sina utbildningsprogram senast 2027.