Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Z dokazi podprta politika

Vzpostavljanje dokazne podlage za jezikovno politiko

Komisija za pripravo ustreznih politik in učinkovitih pobud razvija trdno dokazno podlago na področju jezikovne politike. Z razpoložljivimi podatkovnimi viri spremlja napredek pri poučevanju in učenju jezikov.

Pri zbiranju in analiziranju podatkov o poučevanju jezikov v Evropi Komisija sodeluje z Eurostatom, Organizacijo Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo (Unesco) ter Organizacijo za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD). Na tej podlagi se pripravljajo kazalniki in standardi jezikovnih kompetenc na evropski ravni.

Redno poročilo Pomembni podatki o poučevanju jezikov v šoli v Evropi, ki ga pripravlja mreža Eurydice, prav tako prispeva pomembne informacije o razvoju v državah.

Kako EU spodbuja z dokazi podprto oblikovanje politik

Komisija krepi svojo dokazno podlago na področju jezikovne politike, zlasti z rednim spremljanjem. Spremljanje je bistvenega pomena za zbiranje podatkov o ravneh znanja drugega jezika in za podpiranje ukrepov, namenjenih izboljšanju rezultatov politik in pobud, ki spodbujajo učenje jezikov.

Z rednim spremljanjem se pridobijo tudi informacije o tem, kako demografske, socialne, ekonomske in izobraževalne spremenljivke vplivajo na znanje jezikov v posameznih in vseh državah članicah EU.

Prvi večji korak k vzpostavitvi trdne dokazne podlage v podporo oblikovanju politik na področju učenja jezikov je bil evropski kazalnik jezikovnih kompetenc. V njem so bili zbrani podatki o jezikovnih programih in politikah za pomoč državam članicam pri izboljšanju nacionalnih standardov.

Raziskava EU o znanju jezikov 2011–2012 (izvedena v 14 državah EU) je pokazala, da:

  • 42 % testiranih petnajstletnih dijakov dosega raven „samostojnega uporabnika“ (raven B1/B2 skupnega evropskega referenčnega okvira za jezike) pri prvem tujem jeziku
  • 25 % to raven dosega pri drugem tujem jeziku
  • 14 % dijakov nima niti osnovnega znanja enega tujega jezika

Komisija zdaj na podlagi dogovorjenih kazalnikov in meril vsako leto objavi Pregled izobraževanja in usposabljanja, tj. poročilo, namenjeno spodbujanju z dokazi podprtega oblikovanja politik na področju učenja jezikov. Namen poročila je prikazati razvoj sistemov izobraževanja in usposabljanja po Evropi, ocenjuje pa tudi najrazličnejša merila, kazalnike, nedavne študije in spremembe v politiki. 

Poročilo naj bi bilo tudi podlaga za razprave med državami članicami in evropskimi institucijami v okviru evropskega sodelovanja na področju izobraževanja in usposabljanja (ET2020).