Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Evropski pristop k mikrokvalifikacijam

Prožne in vključujoče možnosti učenja

Mikrokvalifikacije so dokazi učnih rezultatov, ki se pridobijo na podlagi kratkega, pregledno ocenjenega tečaja ali modula. Pridobijo se na kraju samem, prek spleta ali v mešani obliki. 

Prilagodljive kvalifikacije omogočajo, da so možnosti učenja na voljo tudi tistim državljanom, ki so zaposleni za polni delovni čas.

Zato so mikrokvalifikacije zelo prožna in vključujoča oblika učenja, ki omogoča ciljno usmerjeno pridobivanje spretnosti in kompetenc.

Mikrokvalifikacije zagotovljajo visokošolske ustanove in ustanove poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter zasebne organizacije.

Zlasti so lahko v pomoč posameznikom, ki:

  • želijo nadgraditi svoje znanje, ne da bi dokončali celotni visokošolski študij
  • se želijo izpopolniti ali preusposobiti ter se odzvati na potrebe trga dela ali po začetku dela nadaljevati svoj poklicni razvoj

Javno posvetovanje

Evropska komisija je 20. aprila 2021 začela 12-tedensko javno posvetovanje o evropskem pristopu k mikrokvalifikacijam za vseživljenjsko učenje in zaposljivost.

V okviru javnega posvetovanja želi zbrati mnenja za skupno opredelitev mikrokvalifikacij, standardov Evropske unije (EU) za kakovost in preglednost ter nadaljnjih ukrepov za sprejem na institucionalni in nacionalni ravni ter na ravni EU.

Javno posvetovanje bo trajalo do 13. julija 2021 do 23.59 po srednjeevropskem poletnem času.

Sodelujte v javnem posvetovanju in povejte svoje mnenje! 

Zakaj je potreben evropski pristop

V Evropi mora vse več državljanov izpopolnjevati svoje znanje, spretnosti in kompetence, da bi zapolnili vrzeli med svojo formalno izobrazbo ter potrebami trga dela in družbe, ki se hitro spreminjata. 

Da bi podprli okrevanje po pandemiji covida-19 ter pospešili ekološki in digitalni prehod, morajo biti tudi posamezniki pripravljeni k izpopolnjevanju in preusposabljanju.

Ohranjanje kompetenc in pridobivanje novih je bistveno, da se omogoči aktivna udeležba v družbi, zagotovi stalen osebni, družbeni in poklicni razvoj, poveča zaposljivost in da se spodbudijo socialno-ekonomske inovacije. 

Vendar mikrokvalifikacije brez skupnih standardov, ki bi zagotavljali kakovost, preglednost, čezmejno primerljivost, priznavanje in prenosljivost, ne morejo v celoti izkoristiti svojega potenciala.

Komisija zato želi, neodvisno od organa za podeljevanje, oblikovati skupen okvir in evropske standarde za mikrokvalifikacije, pri čemer se v največji možni meri opira na obstoječa orodja. 

Komisija je namero o oblikovanju evropskega pristopa na področju mikrokvalifikacij objavila v:

Posvetovalna skupina za mikrokvalifikacije: priporočila

Komisija je spomladi 2020 ustanovila ad hoc posvetovalno skupino, v kateri so bili strokovnjaki s področja visokega šolstva, vključno s strokovnimi delavci, člani agencij za zagotavljanje kakovosti in gostujočimi govorniki iz vse Evrope.

Skupina je med 26. majem in 17. septembrom 2020 organizirala tri spletne sestanke in predlagala skupno evropsko opredelitev, začrtala skupne značilnosti in določila časovni načrt ukrepov.

Slednji vsebuje predloge za ukrepe in časovni okvir, ki so potrebni na evropski in nacionalni ravni za razvoj in izvajanje evropskega pristopa.

Načrt se osredotoča na naslednje ukrepe:

  • razvoj skupnih evropskih standardov kakovosti in preglednosti skupaj z vsemi deležniki (skupnostjo izobraževanja in usposabljanja ter akterji na trgu dela, socialnimi partnerji, mladinskimi organizacijami, civilno družbo, gospodarskimi zbornicami in delodajalci, ki vključujejo vse države članice in države evropskega visokošolskega prostora)
  • preučitev vključitve mikrokvalifikacij v nacionalna ogrodja kvalifikacij z možnostjo sklicevanja na evropsko ogrodje kvalifikacij
  • priprava seznama ponudnikov zaupanja vrednih ponudnikov in spodbujanje postopkov zagotavljanja kakovosti
  • preučitev možnosti uporabe evropskega sistema prenašanja in zbiranja kreditnih točk (ECTS) v zvezi z mikrokvalifikacijami na drugih ravneh izobraževanja in v drugih sektorjih
  • priprava smernic za hitrejše priznavanje s prilagoditvijo obstoječih instrumentov potrjevanja in priznavanja ali razvijanjem novih instrumentov
  • omogočanje posameznikom, da prek Europassa in njegove infrastrukture za digitalna potrdila ter pobude za evropsko študentsko izkaznico lažje shranijo in predstavijo svoje mikrokvalifikacije
  • uporaba mikrokvalifikacij za izboljšanje dostopa do možnosti vseživljenjskega učenja z zagotavljanjem večje prehodnosti med sektorjem izobraževanja in sektorjem usposabljanja ter zagotavljanje ozaveščene izbire učencev z razširitvijo storitev usmerjanja, podprtih s podatki o trgu dela v realnem času
  • zagotavljanje podpore EU prek programa Erasmus+ in strukturnih skladov za visokošolsko izobraževanje, poklicno in strokovno izobraževanje ter usposabljanje in druge ustanove izobraževanja in usposabljanja ter ponudnike, da se spodbudi uporaba mikrokvalifikacij

Predlagani ukrepi se osredotočajo predvsem na področje visokošolskega izobraževanja, zajemajo pa tudi druge ravni in sektorje izobraževanja in usposabljanja.

Naslednji koraki

Ti rezultati bodo vključeni v širša posvetovanja, ki bodo zajemala vse sektorje izobraževanja in usposabljanja. Cilj je do konca leta 2021 pripraviti priporočilo Sveta o mikrokvalifikacijah za vseživljenjsko učenje in zaposljivost.


Slika: © Evropska unija, 2020.