Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Odporúčanie Rady o komplexnom prístupe k výučbe a učeniu sa jazykov

Jazykové schopnosti sú ústredným prvkom ambicióznej vízie vytvoriť európsky vzdelávací priestor. Schopnosť hovoriť cudzími jazykmi je nevyhnutnou zručnosťou potrebnou nielen pre štúdium v zahraničí, ale aj na trhu práce, ktorý sa čoraz viac otvára uchádzačom z rôznych krajín. Učenie sa jazykov umožňuje ľuďom objavovať cudzie kultúry a rozširovať si obzory.

Štúdie však poukazujú na to, že na ceste k dosiahnutiu cieľa, aby každý Európan ovládal už od útleho veku dva cudzie jazyky, čo je súčasťou vízie vytvorenia európskeho vzdelávacieho priestoru, nenapredujú členské štáty EÚ dostatočne rýchlo.

Úroveň znalosti cudzích jazykov je v radoch študentov končiacich povinnú školskú dochádzku v rámci EÚ vo všeobecnosti nízka, pričom medzi členskými štátmi existujú veľmi veľké rozdiely. 

Vzhľadom na zvyšujúcu sa mobilitu v rámci Európy a na veľký počet mladých ľudí, ktorí prichádzajú študovať do EÚ z tretích krajín, je nevyhnutné postarať sa o to, aby bola viacjazyčnosť ústrednou témou európskeho projektu.

Komisia predložila návrh komplexného prístupu k výučbe a učeniu sa cudzích jazykov. Cieľom tohto návrhu je:

  • podporiť učenie sa jazykov až do ukončenia povinnej školskej dochádzky, a to zameraním sa na dosiahnutie konkrétnych jazykových úrovní podľa spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky Rady Európy;
  • zaviesť do vzdelávania a odbornej prípravy koncepciu jazykového povedomia, ktorá poskytuje inkluzívny rámec pre učenie sa jazykov, pri zohľadnení jazykových zručností jednotlivcov;
  • zabezpečiť, aby malo viac učiteľov jazykov možnosť absolvovať štúdium v zahraničí;
  • identifikovať a propagovať inovatívne, inkluzívne a viacjazyčné učebné metódy, pri ktorých sa využijú celoeurópske nástroje a platformy, ako napríklad portály School Education Gateway či eTwinning.

Po rokovaniach medzi Komisiou a členskými štátmi EÚ prijali ministri školstva na zasadnutí Rady v Bruseli 22. mája 2019 odporúčanie Rady o komplexnom prístupe k výučbe a učeniu sa jazykov.