Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

O SELFIE

SELFIE

(Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational Technologies, t. j. sebareflexia týkajúca sa účinného vzdelávania presadzovaním inovácií prostredníctvom vzdelávacích technológií) je nástroj určený na pomoc školám pri začleňovaní digitálnych technológií do výučby, učenia sa a hodnotenia študentov. Môže upozorniť na to, čo funguje dobre, kde sú potrebné zlepšenia a aké by mali byť priority. Nástroj je v súčasnosti k dispozícii v 24 úradných jazykoch Európskej únie, pričom ďalšie jazyky budú časom pridané.

V rámci SELFIE sa anonymne zhromažďujú názory študentov, učiteľov a vedúcich pracovníkov škôl na to, ako sa používajú technológie v ich školách. Robí sa to prostredníctvom stručných tvrdení a otázok a jednoduchej stupnice súhlasu od 1 do 5. Tvrdenia sa týkajú oblastí, ako je vedenie, infraštruktúra, odborná príprava učiteľov a digitálna kompetencia študentov.

Posúdenie  trvá približne 30 minút. Otázky sú prispôsobené konkrétnej skupine. Študenti napríklad dostanú otázky týkajúce sa ich skúseností s učením sa, učitelia o odbornej príprave a vyučovacích postupoch a vedúci pracovníci školy o plánovaní a celkovej stratégii.

Na základe týchto informácií nástroj  vygeneruje správu – snímku [„SELFIE“ :-)] silných a slabých stránok školy v oblasti používania digitálnych technológií pri výučbe a učení sa. Čím viac osôb v rámci školy sa zapojí, tým presnejšia SELFIE školy bude.

Výsledky a informácie z vypracovania SELFIE sú určené len vašej škole a nikomu nebudú postúpené, pokiaľ sa tak sami nerozhodnete.

Zistenia vám môžu pomôcť určiť, ako ste na tom, a od tohto bodu začať viesť diskusiu o používaní technológií a vypracovaní akčného plánu pre vašu školu. SELFIE sa neskôr môže využiť na zhodnotenie pokroku a prispôsobenie akčného plánu.

 

Prínosy:

 

SELFIE zapája celú školskú komunitu – vedúcich pracovníkov školy, učiteľov a študentov – do 360-stupňového procesu týkajúceho sa mnohých oblastí školskej praxe.

 

Keďže každá škola je jedinečná, a preto je nástroj možné upraviť podľa vlastných potrieb. Vaša škola si môže vybrať a pridať otázky a tvrdenia, ktoré vyhovujú jej potrebám.

 

SELFIE umožňuje všetkým účastníkom odpovedať na otázky, ktoré zodpovedajú ich skúsenostiam ako študentov, učiteľov a vedúcich pracovníkov škôl.

 

Nástroj SELFIE je bezplatný. Odpovede sú anonymizované a údaje sú zabezpečené.

 

Posúdenie môžete vykonať z počítača, tabletu alebo smartfónu.

 

Po dokončení SELFIE dostane každá škola prispôsobenú interaktívnu správu, ktorá obsahuje dôkladné údaje a rýchle prehľady silných a slabých stránok.

Kto môže používať SELFIE?

SELFIE je k dispozícii pre základné, stredné a odborné školy v Európe aj mimo nej. Môže ho používať každá škola – nielen školy s rozvinutou úrovňou využívania infraštruktúry, zariadení a technológií.

Nástroj je k dispozícii vo všetkých 24 úradných jazykoch EÚ.

Navrhnutý školami pre školy

Do procesu vytvárania a testovania SELFIE boli od samého začiatku zapojení vedúci pracovníci škôl, učitelia a študenti.

  • 5 000 z nich sa podieľalo na prvotnom návrhu nástroja.
  • 67 000 osôb zo 650 škôl v celej Európe sa zúčastnilo pilotného testovania.
  • SELFIE bol testovaný na základných školách s cieľom zabezpečiť, aby mu rozumeli aj mladší študenti.

Ochrana osobných údajov

  • SELFIE je nástroj len pre školy, nezískavajú sa v rámci neho  žiadne osobné údaje .
  • Všetky odpovede poskytnuté prostredníctvom SELFIE sú  anonymné. Jednotlivých študentov, učiteľov, vedúcich pracovníkov školy alebo akýchkoľvek iných zamestnancov odpovedajúcich na otázky a tvrdenia nie je možné osobne identifikovať.
  • Každá škola je vlastníkom svojej správy SELFIE, ktorá nebude postúpená nikomu inému, pokiaľ sa tak samotná škola nerozhodne.
  • Žiadna iná organizácia, a to ani Európska komisia, nemôže odpovede  vysledovať ku konkrétnej škole.
  • SELFIE je hosťovaný na serveri, ktorý vlastní a spravuje Európska komisia, a zhromažďované údaje podliehajú pravidlám spracúvania údajov Komisie.
  • Anonymizované a súhrnné údaje môžu byť použité iba na účely tvorby politík a výskumu a nikdy nie na komerčné účely.

Základné informácie a vývoj

SELFIE vychádza z rámca Európskej komisie pre podporu vzdelávania v digitálnom veku vo vzdelávacích organizáciách.

Tím SELFIE

SELFIE je iniciatívou Európskej komisie.

Nástroj bol vyvinutý v úzkej spolupráci s tímom expertov zo škôl, ministerstiev školstva a výskumných ústavov z celej Európy. K partnerským inštitúciám patria Európska nadácia pre odborné vzdelávanie, Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (CEDEFOP) a Inštitút UNESCO pre informačné technológie vo vzdelávaní.

Benefits

Comprehensive

SELFIE involves the whole school community – school leaders, teachers and students – in a 360-degree process covering many areas of school practice.

Customisable

Because every school is unique, the tool can be customised. Your school can select and add questions and statements to suit your needs.

Matching experience

SELFIE allows all participants to answer questions that match their experience, as students, teachers or school leaders.

Free and anonymous

SELFIE is free of charge. Answers are anonymised and data is secure.

Tailor-made

On completing SELFIE, each school receives a tailor-made, interactive report which provides both in-depth data and quick insights into strengths and weaknesses.