Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Kvalitné investície do vzdelávania a odbornej prípravy

Na to, aby sa európsky vzdelávací priestor stal do roku 2025 skutočnosťou, je potrebná primeraná úroveň investícií do vzdelávania a odbornej prípravy pri súčasnom zabezpečovaní ich kvality, účinnosti a efektívnosti. 

Ako sa uvádza v oznámení o vytvorení európskeho vzdelávacieho priestoru do roku 2025, tento proces podporí skupina odborníkov na kvalitné investície do vzdelávania a odbornej prípravy, pričom prispeje k zachovaniu dôrazu na vnútroštátne a regionálne investície.

Komisia poskytne osobitnú podporu miestnym, regionálnym a vnútroštátnym orgánom na uľahčovanie vzájomného učenia, analýz a výmeny osvedčených postupov v oblasti investovania do vzdelávacej infraštruktúry.

Investície do vzdelania a odbornej prípravy prispejú k ekologickej a digitálnej transformácii a trvalému zotaveniu z krízy COVID-19. Využije sa značný objem finančných prostriedkov, ktoré sú dostupné z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, na významnú podporu reforiem a investícií do vzdelávania a odbornej prípravy – od infraštruktúry a stavieb až po odbornú prípravu, digitálne zariadenia a financovanie otvorených vzdelávacích zdrojov.

Komisia bude podporovať ekologizáciu vzdelávacích infraštruktúr s cieľom splniť súčasné energetické normy a vylepšiť zelené plochy v rámci školských priestorov. To zase pomôže podporiť interakciu a učenie sa a zároveň uspokojovať dopyt po nových kompetenciách a pedagogických postupoch. 

Novinky

Komisia 19. februára 2021 uverejnila správu s názvom „Posilnenie sociálnej a hospodárskej odolnosti v Európe prostredníctvom investícií do vzdelávania“. Predmetom tohto dokumentu ekonomického zamerania sú prínosy investovania do vzdelávania a odbornej prípravy.

Komisia uverejnila aj otvorenú výzvu na vyjadrenie záujmu o vytvorenie expertnej skupiny pre kvalitné investície do vzdelávania a odbornej prípravy. 

Expertná skupina vykoná hĺbkovú analýzu existujúcich dôkazov s cieľom identifikovať politické možnosti posilnenia výstupov vzdelávania a inklúzie pri súčasnom zvyšovaní efektívnosti výdavkov.

Európska únia (EÚ) nasmeruje v nasledujúcich siedmich rokoch viac finančných prostriedkov na vzdelávanie a odbornú prípravu než kedykoľvek predtým. 

Expertná skupina pomôže vnútroštátnym orgánom čo najlepšie využiť dostupné finančné prostriedky a podporí rozvoj tvorby politiky založenej na dôkazoch, a to vytvorením usmerňovacieho dokumentu pre členské štáty, ktorý poskytne spoľahlivé dôkazy o vplyve, nákladoch a výzvach pri vykonávaní kľúčových politických opatrení.

Expertná skupina zameria svoju analýzu na tie oblasti, ktoré zodpovedajú za najväčšiu časť výdavkov na vzdelávanie a môžu mať významný vplyv na výstupy vzdelávania, teda najmä na:

  • učiteľov a školiteľov,
  • riadenie vzdelávacej infraštruktúry a súvisiace fyzické a ľudské zdroje, ako aj 
  • digitálne vzdelávanie (rozvoj infraštruktúry a kompetencií).

Každá oblasť by mala pokrývať všetky úrovne vzdelávania a odbornej prípravy – od vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve až po vzdelávanie dospelých – a bude ju sprevádzať analýza nákladov a prínosov, ako aj preskúmanie vplyvov na rozpočet, pokiaľ ide o každú možnosť politiky.

Prvé zasadnutie expertnej skupiny sa uskutoční na jar 2021. Lehota na podávanie prihlášok je 20. marca 2021