Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Vzdelávanie pre rast a zamestnanosť

Význam vzdelávania pre zamestnanosť a hospodárstvo EÚ

Zabezpečením účinného vzdelávania môžeme lepšie zosúladiť zručnosti pracovnej sily s potrebami hospodárstva EÚ.

EÚ potrebuje kvalifikovanú pracovnú silu na dosiahnutie maximálnej produktivity a pokračujúcej inovácie v dnešnom čoraz viac globalizovanom hospodárstve. Účinné politiky v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy môžu takisto skvalitniť osobný rozvoj, podporiť aktívne občianstvo a posilniť rovnosť, ako aj podporiť sociálne začlenenie a integráciu

Najnovšie dôkazy však naznačujú, že narastá nesúlad medzi zručnosťami, ktoré ľudia získavajú vďaka vzdelávaniu a odbornej príprave, a tými, ktoré sa požadujú na trhu práce. Predovšetkým, 20 percent obyvateľstva v produktívnom veku v EÚ nevie dobre čítať, písať a počítať.

To obmedzuje potenciál jednotlivca na osobný rozvoj a jeho šance na získanie zamestnania a zároveň je to faktorom, ktorý prispieva k slabšiemu hospodárskemu rastu.

Úloha EÚ v zlepšovaní vzdelávania a odbornej prípravy 

Hoci za systémy vzdelávania a odbornej prípravy sú zodpovedné členské štáty, EÚ zohráva kľúčovú úlohu v podpore a dopĺňaní úsilia o zlepšenie a modernizáciu vnútroštátnych systémov vzdelávania.

V stratégii Európa 2020 sa na úrovni EÚ stanovujú ciele do roku 2020 znížiť počet prípadov predčasného ukončenia školskej dochádzky pod 10 % a zvýšiť podiel absolventov vysokoškolského vzdelávania aspoň na 40 %.

Ciele, nástroje a dohody v oblasti spolupráce na úrovni EÚ sú uvedené v strategickom rámci pre európsku spoluprácu vo vzdelávaní a odbornej príprave (ET 2020). Tento rámec je v platnosti až do roku 2020.

Pokrok sa monitoruje pomocou ukazovateľov a na základe súboru referenčných hodnôt. V zmysle stratégie Európa 2020 a európskeho semestra:

  • EÚ vykonáva analýzy jednotlivých krajín s cieľom podporiť členské štáty v rozvoji ich politík v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy a monitorovať pokrok dosiahnutý pri uskutočňovaní reforiem. Tieto analýzy reagujú na výzvy, ktoré sú identifikované na úrovni EÚ, členských štátov a regiónov, a ich cieľom je podporiť partnerské učenie a výmenu osvedčených postupov; vrátane určenia oblastí, do ktorých je potrebné investovať.
  • Členským štátom EÚ sa každý rok môžu poskytnúť osobitné usmernenia o prioritných reformách vo forme tzv. odporúčaní pre jednotlivé krajiny.
  • EÚ takisto podporuje viaceré konzultácie a činnosti spolupráce so zapojením zainteresovaných strán, ako sú poskytovatelia vzdelávania a odbornej prípravy, občianska spoločnosť, podniky, sociálni partneri a organizácie zamestnávateľských zväzov.

Fórum pre vzdelávanie, odbornú prípravu a mládež je platforma, ktorá slúži na výmenu názorov medzi rôznymi zainteresovanými stranami z oblastí vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže.