Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Dialóg o politike s konkrétnymi regiónmi a krajinami z celého sveta

Ako spolupracuje Komisia s ostatnými krajinami v tejto oblasti? 

EÚ zriadila viaceré fóra pre dialóg o politike vysokoškolského vzdelávania s krajinami a regiónmi mimo EÚ. 

Tieto diskusie spájajú riadiacich pracovníkov a odborníkov z EÚ a zo špecifických krajín alebo regiónov a ich súčasťou sú často konferencie, semináre a štúdie týkajúce sa osobitných tém. 

Dialóg o politike by mal vytvoriť podmienky na intenzívnejšiu spoluprácu a mobilitu medzi EÚ a partnerskými krajinami alebo regiónmi. V prehľadoch o krajinách a regiónoch sa nachádzajú informácie o tom, ako sa v rámci programu Erasmus+ financuje mobilita a spolupráca medzi Európou a inými časťami sveta.

Politický kontext

Východné partnerstvo je spoločnou politickou iniciatívou, ktorej cieľom je prehĺbiť a posilniť vzťahy medzi Európskou úniou (EÚ), jej členskými štátmi a šiestimi krajinami Východného partnerstva: Arménskom, Azerbajdžanom, Bieloruskom, Gruzínskom, Moldavskom a Ukrajinou. 

O politických otázkach sa diskutuje v rámci štyroch tematických platforiem: 

 • Posilnenie inštitúcií a dobrá správa vecí verejných
 • Hospodársky rozvoj a trhové príležitosti
 • Konektivita, energetická efektívnosť, životné prostredie a opatrenia v oblasti klímy
 • Mobilita a medziľudské kontakty

Dialóg o politike

Vzdelávanie, mládež a kultúra sa riešia v rámci platformy 4, ktorá zahŕňa aj politické dialógy o migrácii, mobilite, integrovanom riadení hraníc a výskume a inováciách. 

Na samite Východného partnerstva v roku 2017 bolo schválené vytvorenie panelu pre vzdelávanie, kultúru a mládež. Panel sa zameriava na vykonávanie cieľov č. 18 a 19 v rámci balíka opatrení v oblasti mládeže a vzdelávania prostredníctvom diskusií o vzdelávacom, kultúrnom a kreatívnom odvetví, zručnostiach mladých ľudí, podnikavosti a zamestnateľnosti. 

Panel podporuje modernizáciu, internacionalizáciu a digitalizáciu (elektronické učenie sa) systémov vzdelávania a odbornej prípravy. Takisto sa zameriava na zvýšenie uznávania neformálneho vzdelávania a podporuje rozvoj kultúrneho a kreatívneho priemyslu v krajinách Východného partnerstva. 

Jednoznačná priorita sa kladie na: 

 • podporu a posilnenie postavenia mladej generácie vytvorením inkluzívnej a na dôkazoch založenej politiky v oblasti mládeže a 
 • dialóg v rámci partnerského vzdelávania o politikách a inštitúciách na podporu vzdelávania a odbornej prípravy mladých ľudí a ich prechodu do zamestnania.

Politický kontext

V rámci posilňovania európskej susedskej politiky, ktoré je obsiahnuté v oznámení Komisie z roku 2011 a v preskúmaní európskej susedskej politiky (ESP) v roku 2016, sa Európska komisia zaviazala: 

 • podporovať modernizáciu vysokoškolských vzdelávacích systémov,
 • zvýšiť podporu mobility vyučovania a vzdelávacej mobility pre študentov, pedagógov, zamestnancov univerzít a mladých ľudí z krajín južného Stredozemia.

Nástroje spolupráce EÚ

Komisia podporuje ciele pre vysokoškolské vzdelávanie, odborné vzdelávanie, prípravu a mládež prostredníctvom viacerých medzinárodných programov a iniciatív pre spoluprácu vrátane:

Politický kontext

Iniciatíva EÚ pre spoluprácu v oblasti vzdelávania s Albánskom, Bosnou a Hercegovinou, so Severným Macedónskom, s Kosovom*, Čiernou Horou a so Srbskom bola spustená v roku 2012. 

Každoročne sa organizujú ministerské stretnutia, na ktorých sa určujú spoločné priority, diskutuje sa o najnovších politických a reformných opatreniach a rozhoduje sa o témach regionálnej spolupráce a pomoci zo strany EÚ. 

Deviate stretnutie ministrov v rámci platformy pre západný Balkán v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy sa bude konať online spolu so schôdzou platformy pre výskum a inovácie 2. decembra 2020. Hlavným cieľom tohto stretnutia spoločnej ministerskej platformy je prediskutovať a dohodnúť sa na obsahu novej agendy pre západný Balkán v oblasti inovácie, výskumu, vzdelávania, kultúry, mládeže a športu

Ministerská platforma podporuje regionálnu spoluprácu a komunikáciu vrátane združovania zdrojov a zdieľania najlepších postupov s inými štátmi západného Balkánu, inštitúciami EÚ a členskými štátmi. Takisto poskytuje následné opatrenia vo forme spoločných projektov, štúdií a podujatí. 

Dlhodobým cieľom tohto dialógu je pomáhať krajinám západného Balkánu v reformnom úsilí a pripraviť ich na zodpovednosti, ktoré budú mať ako budúce členské štáty EÚ vrátane plnej účasti na vzdelávacích programoch EÚ.

* Týmto označením nie sú dotknuté pozície k štatútu a označenie je v súlade s rezolúciou Bezpečnostnej rady OSN č. 1244 a so stanoviskom Medzinárodného súdneho dvora k vyhláseniu o nezávislosti Kosova.

Politický kontext

Hlavnou témou samitu EÚ-Afrika, ktorý sa konal v roku 2017 bolo „Investovanie do mládeže s cieľom zvýšiť inkluzívny rast a udržateľný rozvoj“. Stredobodom diskusií bol demografický rast, migrácia, mládež, zamestnanie a zručnosti. 

Hlavy štátov z oboch kontinentov potvrdili svoj záväzok investovať do mladých ľudí, vzdelávania a zručností. EÚ svoj záväzok už plní, a to prijatím celoafrického programu na obdobie 2018 – 2020 v objeme 400 miliónov EUR. 

Strategické partnerstvo Afriky a EÚ je úžasným príkladom vzťahu, ktorý je založený na spolupráci medzi EÚ a Africkou úniou, do ktorej je zapojených 107 univerzít v 41 krajinách Afriky, ako aj regionálne orgány a študenti. Výsledkom tohto dialógu sú tieto iniciatívy:

 • Tuning Africa – proces založený na spolupráci, ktorým sa preskúmavajú schopnosti a zručnosti požadované na danú disciplínu. Týmto procesom sa preskúmavajú študijné programy, aby študenti získali schopnosti, vďaka ktorým budú úspešní na trhu práce.
 • Harmonizácia vysokoškolského vzdelávania, zabezpečovania kvality a akreditácie v Afrike (HAQAA) podporuje celoafrický rámec pre zabezpečovanie kvality a akreditáciu. HAQAA sa zameriava najmä na rozvoj afrických noriem a usmernení na zabezpečovanie kvality vysokoškolského vzdelávania, vytváranie kapacít vo vnútroštátnych a regionálnych organizáciách vysokoškolského vzdelávania a zlepšenie inštitucionálneho hodnotenia.

Tieto dve iniciatívy boli v rámci súčasného rámca obnovené dvoma hlavnými iniciatívami a majú byť spustené v roku 2019. EÚ bude podporovať Združenie afrických študentov a absolventov s cieľom zabezpečiť, aby sa názory mladých ľudí zohľadňovali vo vzdelávacích procesoch, v politikách a inovačných postupoch. Ďalšie finančné prostriedky EÚ boli pridelené pilotnej iniciatíve mobility medzi africkými a európskymi poskytovateľmi a inštitútmi OVP. Cieľmi iniciatívy je posilniť profesionálny rozvoj pedagógov a manažérov OVP, a tým rozšíriť zručnosti študentov.

Afrika sa takisto aktívne zúčastňuje na programe Erasmus+ a africkým výskumníkom sa poskytuje podpora prostredníctvom akcie Marie Curie-Skłodowskej. Program akademickej mobility v rámci Afriky je zameraný na financovanie partnerstiev a mobility medzi univerzitami v rámci Afriky.

Dialóg o politike

EÚ a Brazília uzavreli Spoločné vyhlásenie o spolupráci vo vzdelávaní a odbornej príprave. Medzi Komisiou a brazílskymi orgánmi v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy sa uskutočnili dva dialógy o politike na úrovni vlád, ako aj jedno sympózium.

Politický kontext

Dohoda o strategickom partnerstve medzi EÚ a Japonskom zahŕňa niekoľko politických dialógov prehlbujúcich blízke väzby medzi EÚ a Japonskom. Jedným z nich je politický dialóg medzi EÚ a Japonskom o vzdelávaní, kultúre a športe.

Prvý ročník tohto politického dialógu sa uskutočnil v júli 2018 v Budapešti a jeho výsledkom bola dohoda o spustení spolufinancovanej výzvy na spoločné magisterské študijné programy EÚ a Japonska na základe modelu Erasmus Mundus. V lete 2019 boli vybrané tri spoločné programy.

Japonské ministerstvo školstva, kultúry, športu, vedy a techniky (MEXT) zorganizovalo 10. mája 2021 druhé zasadnutie v rámci politického dialógu medzi EÚ a Japonskom o vzdelávaní, kultúre a športe v online formáte (online). 

Na stretnutí sa zúčastnila európska komisárka pre inováciu, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež Mariya Gabrielová a japonský minister školstva, kultúry, športu, vedy a techniky Koichi Hagiuda (MEXT). 

Zástupcovia EÚ na stretnutí načrtli súčasné politické priority a iniciatívy v oblasti vzdelávania, kultúry a športu a vzali na vedomie priority Japonska. 

Osobitná pozornosť bola venovaná opatreniam pre COVID-19 zameraným na odolnosť a obnovu v týchto troch ťažko postihnutých odvetviach. 

Spolupráca s Japonskom v rámci doterajších programov EÚ, najmä programu Erasmus+, bola ocenená a obe strany dosiahli dohodu o začatí novej spolupráce v oblasti mobility výskumných pracovníkov.

Spoločné tlačové vyhlásenie:
 

Politický kontext

EÚ a Čína v poslednom desaťročí úzko spolupracujú v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy, kultúry, viacjazyčnosti a mládeže. 

Spolupráca pozostáva z pravidelných dialógov o politike na úrovni vlád, ako aj konkrétnych výsledkov vo forme spoločných projektov a podujatí.

Od roku 2012 sú všetky tieto aktivity začlenené do dialógu na vysokej úrovni medzi národmi EÚ a Číny, ktorý je tretím pilierom vzťahov medzi EÚ a Čínou

a dopĺňa druhé dva piliere: hospodársky a obchodný dialóg na vysokej úrovni a strategický dialóg na vysokej úrovni. 

Zasadnutia HPPD sa konajú približne každé dva roky a striedavo ich organizujú EÚ a Čína. GR EAC zorganizovalo 9. – 10. novembra 2020 piate stretnutie v rámci dialógu na vysokej úrovni medzi národmi EÚ a Číny. Predchádzajúce stretnutie sa konalo v Šanghaji v roku 2017.

Dialóg na vysokej úrovni medzi národmi je všeobecným mechanizmom, ktorý zastrešuje všetky spoločné iniciatívy EÚ a Číny v oblasti medziľudských výmen. Tieto iniciatívy sú výsledkom záverov dialógov a stretnutí vedúcich predstaviteľov a vysokých úradníkov, v rámci ktorých sa stanovujú dlhodobé ciele, vymieňajú sa najlepšie postupy a skúmajú sa oblasti budúcej spolupráce.

Dialóg na vysokej úrovni medzi národmi má za cieľ pomôcť vybudovať vzájomnú dôveru a konsolidovať medzikultúrne porozumenie medzi EÚ a Čínou.

Spoločné tlačové vyhlásenie:

Politický kontext

EÚ a India spolupracujú v rozličných otázkach vzdelávania, ako sú: 

 • modernizácia vysokoškolského vzdelávania
 • špičková akademická úroveň
 • mobilita pedagógov a študentov
 • odborné vzdelávanie a príprava
 • celoživotné vzdelávanie
 • transparentnosť
 • kvalita vzdelávania a rovnosť vo vzdelávaní 
 • uznávanie kvalifikácií

Na samite EÚ – India v roku 2008 EÚ a India oznámili svoj zámer podporovať dialóg a spoluprácu v oblasti vzdelávania a kultúry. Tieto oblasti zahŕňajú: odborné vzdelávanie, technické vzdelávanie, uznávanie kvalifikácii, modernizáciu vysokoškolského vzdelávania, (s dôrazom na kvalitu, transparentnosť a partnerstvo), a podporu jazykov.

Politický kontext

Od roku 2010 sa medzi Európskou komisiou a príslušnými mexickými orgánmi v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy uskutočnili dva dialógy o politike na úrovni vlád.

Účelom týchto dialógov bola diskusia o témach spoločného záujmu na vysokej úrovni, a teda aj o výmene najlepších postupov a identifikácii konkrétnych cieľov budúcej spolupráce. Z dlhodobejšieho hľadiska je cieľom dialógu podnietiť spoluprácu v oblasti vysokoškolského vzdelávania a mobilitu medzi EÚ a Mexikom.

Politický kontext

EÚ a Juhoafrická republika vo svojom spoločnom vyhlásení z mája 2012 uznali zásadný význam vzdelávania a odbornej prípravy pri rozvoji vedomostnej spoločnosti a hospodárstva, ako aj kľúčovú úlohu, ktorú vzdelávanie a odborná príprava zohrávajú pri podpore rastu a vzniku pracovných miest.

Od tohto momentu sa štyri stretnutia vyšších úradníkov EÚ a Juhoafrickej republiky sústredili na zdieľanie najlepších postupov týkajúcich sa tém internacionalizácie vysokoškolského vzdelávania, inovácií a modernizácie vzdelávania a výskumu (v rámci vysokoškolského vzdelávania). 

Strategický dialóg je príležitosťou diskutovať o témach spoločného záujmu, vymieňať si najlepšie postupy, preskúmať spoluprácu v rámci programov, ako aj identifikovať konkrétne oblasti vzájomného záujmu pre ďalšie obdobie.

Politický kontext

EÚ a Kórejská republika rozvíjajú spoluprácu v oblasti vysokoškolského vzdelávania, uvedomujúc si jeho význam pri rozvoji globálnej konkurencieschopnej a vedomostnej ekonomiky, a podporujúc hospodársky rast a zamestnanosť. 

V súčasnosti je úspešná spolupráca, ako aj programy pre výmenné pobyty študentov a pracovníkov. Bol však identifikovaný ďalší priestor na interakciu. EÚ a Kórejská republika preto na samite EÚ a Kórejskej republiky v roku 2013 oznámili svoj zámer posilniť spoluprácu podporovaním dialógu o politike a spoločných projektov spolupráce v rámci vysokoškolského vzdelávania. 

V prvom dialógu o politike sa diskutovalo o praktických metódach na posilnenie spolupráce v rámci vysokoškolského vzdelávania prostredníctvom výmeny najlepších postupov, preskúmavania politiky a budovania znalostí. Druhý dialóg sa uskutočnil v Južnej Kórei v poslednom štvrťroku 2018.

Politický kontext

Spolupráca so Spojenými štátmi americkými sa podporuje prostredníctvom programov akademickej spolupráce EÚ, ktoré sú prístupné po celom svete a sú podporované doplnkovými iniciatívami vrátane bilaterálnej časti Fulbrightovho programu pre spoluprácu s EÚ. 

Program Fulbright-Schuman

Program Fulbright-Schuman, ktorý spravuje Komisia pre vzdelávacie výmeny medzi Spojenými štátmi a Belgickom, spolufinancuje ministerstvo finančných vecí USA a generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre vzdelávanie, mládež, šport a kultúru (DG EAC). Od roku 1991 sa prostredníctvom tohto spoločného programu financuje vysokoškolské a postgraduálne štúdium, výskum a návrhy prednášok v oblasti vzťahov medzi EÚ a USA, politiky EÚ alebo inštitúcií EÚ pre záujemcov z radov amerických občanov a občanov EÚ.

Seminár mladých lídrov z EÚ a USA

Seminár mladých lídrov z EÚ a USA je platformou na podporu medziľudských kontaktov medzi EÚ a Spojenými štátmi a je výsledkom spolupráce medzi Komisiou a ministerstvo finančných vecí USA. Prvý seminár tohto druhu spojil päťdesiat mladých lídrov zo Spojených štátov amerických a Európy a bol zameraný na výzvy a príležitosti, ktoré vyplynuli z hospodárskej, vzdelávacej a kultúrnej integrácie migrantov a utečencov. Na druhom seminári sa zúčastnila podobná skupina a diskutovala o budúcnosti pracovného trhu so zameraním na úlohu technológie, zručnosti budúcej pracovnej sily a sociálne vplyvy meniaceho sa pracovného prostredia.

Modernizácia vysokoškolského vzdelávania: porovnávacia zlaďovacia štúdia pre EÚ a USA

V rámci bolonského procesu zameraného na reformu vysokoškolského vzdelávania sa európski ministri dohodli, že inštitúcie vysokoškolského vzdelávania by mali predefinovať orientáciu svojich študijných programov a zamerať ich viac na študentov, aby boli absolventi čo najlepšie pripravení na svoju budúcu úlohu v spoločnosti. Projekt „Zlaďovanie vzdelávacích štruktúr v Európe“ bol založený s cieľom vyvinúť nástroje, ktoré by umožnili študentom byť lepšie pripravení na vstup na trh práce za použitia podobnej metodiky, ktorá sa vo zvýšenej miere používa na celom svete.