Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Európsky prístup k mikrocertifikátom

Flexibilné a inkluzívne možnosti vzdelávania

Mikrocertifikát je kvalifikácia potvrdzujúca vzdelávacie výstupy získané po krátkom, transparentne posúdenom kurze alebo module. Mikrocertifikáty možno získať prezenčne, online alebo v zmiešanom formáte. 

Tieto kvalifikácie vďaka svojej flexibilnej povahe sprístupňujú možnosti vzdelávania občanom vrátane tých, ktorí pracujú na plný úväzok.

Vďaka tomu sú mikrocertifikáty vysoko flexibilnou, inkluzívnou formou vzdelávania, ktorá umožňuje cielené získavanie zručností a kompetencií.

Mikrocertifikáty poskytujú inštitúcie vysokoškolského a odborného vzdelávania a prípravy (OVP), ako aj súkromné organizácie.

Osobitne užitočné môžu byť pre tých, ktorí chcú:

  • stavať na svojich súčasných poznatkoch, a nie ukončiť úplný vysokoškolský vzdelávací program,
  • zvýšiť úroveň svojich zručností alebo získať nové zručnosti, ktoré sa požadujú na trhu práce, alebo sa profesionálne rozvíjať po nástupe do zamestnania.

Verejná konzultácia

Európska komisia 20. apríla 2021 spustila 12-týždňovú verejnú konzultáciu o európskom prístupe k mikrocertifikátom pre celoživotné vzdelávanie a zamestnateľnosť.

Cieľom verejnej konzultácie je zhromaždiť nápady na vypracovanie spoločnej definície pre mikrocertifikáty, noriem Európskej únie (EÚ) pre ich kvalitu a transparentnosť a ďalších krokov, ktoré sa majú prijať na inštitucionálnej a vnútroštátnej úrovni a na úrovni EÚ.

Verejná konzultácia bude otvorená do 13. júla 2021 do 23:59 hod. stredoeurópskeho letného času.

Zapojte sa do verejnej konzultácie a podeľte sa o svoje názory ešte dnes! 

Prečo je potrebný európsky prístup

Stále viac občanov v Európe si potrebuje dopĺňať znalosti, zručnosti a kompetencie, pretože ich formálne vzdelanie nepostačuje na uspokojenie potrieb rýchlo sa meniacej spoločnosti a trhu práce. 

Obnova po pandémii COVID-19 a potreba zrýchlenia zelenej a digitálnej transformácie si takisto vyžadujú zvýšenie úrovne zručností jednotlivcov, prípadne získanie nových zručností.

Udržiavanie a osvojovanie si nových kompetencií je navyše nevyhnutné na umožnenie aktívnej účasti v spoločnosti na zabezpečenie ďalšieho osobného, sociálneho a profesionálneho rozvoja a na podporu zamestnateľnosti a sociálno-ekonomickej inovácie. 

Bez spoločných noriem zabezpečujúcich kvalitu, transparentnosť, cezhraničnú porovnateľnosť, uznávanie a prenosnosť však mikrocertifikáty nemôžu dosiahnuť svoj plný potenciál.

Komisia sa preto usiluje o vytvorenie spoločnej definície a európskych noriem pre mikrocertifikáty, ktoré budú nezávislé od certifikačného orgánu, pričom v čo najväčšej možnej miere vychádza z existujúcich nástrojov. 

Zámer vypracovať európsky prístup k mikrocertifikátom bol oznámený v:

Konzultačná skupina pre mikrocertifikáty: odporúčania

Komisia na jar 2020 zriadila ad hoc konzultačnú skupinu zloženú z odborníkov v oblasti vysokoškolského vzdelávania vrátane odborníkov z praxe, členov agentúr zabezpečujúcich kvalitu a pozvaných rečníkov z celej Európy.

Táto skupina usporiadala v období od 26. mája do 17. septembra 2020 tri virtuálne zasadnutia a navrhla spoločnú európsku definíciu, spoločnú charakteristiku a plán opatrení.

V tomto pláne sa predkladajú návrhy na opatrenia, ktoré sú na európskej a vnútroštátnej úrovni potrebné na to, aby sa vypracoval a uplatnil európsky prístup, ako aj časový harmonogram týchto opatrení.

Plán sa zameriava na tieto opatrenia:

  • vypracovanie spoločných európskych noriem kvality a transparentnosti v spolupráci so všetkými zapojenými zainteresovanými stranami (komunita v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy a aktéri na trhu práce, sociálni partneri, mládežnícke organizácie, občianska spoločnosť, obchodné komory, zamestnávatelia zo všetkých členských štátov EÚ a krajín európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania),
  • preskúmanie začlenenia mikrocertifikátov do národných kvalifikačných rámcov s možným odkazom na európsky kvalifikačný rámec,
  • vypracovanie zoznamu dôveryhodných poskytovateľov a podpora procesov zabezpečovania kvality,
  • preskúmanie možností využitia Európskeho systému prenosu a zhromažďovania kreditov (ECTS) v súvislosti s mikrocertifikátmi na iných úrovniach vzdelávania a v iných odvetviach,
  • vypracovanie usmernení pre rýchlejšie uznávanie, a to prispôsobením už existujúcich nástrojov na validáciu a uznávanie alebo vypracovaním nových nástrojov,
  • umožnenie toho, aby si jednotlivci mohli ľahšie ukladať a prezentovať mikrocertifikáty prostredníctvom Europassu a jeho infraštruktúry digitálnych kreditov, ako aj iniciatívy týkajúcej sa európskej študentskej karty,
  • využitie mikrocertifikátov na zlepšenie prístupu k príležitostiam celoživotného vzdelávania, a to zabezpečením lepšej priepustnosti medzi odvetviami vzdelávania a odbornej prípravy, ako aj zabezpečenie informovaného výberu študentov rozšírením poradenských služieb, ktoré budú vychádzať z údajov o trhu práce v reálnom čase,
  • poskytovanie podpory EÚ prostredníctvom programu Erasmus+ a štrukturálnych fondov pre vysokoškolské vzdelávanie, odborné vzdelávanie a prípravu a iné inštitúcie vzdelávania a odbornej prípravy a poskytovateľov s cieľom podporiť využívanie mikrocertifikátov.

Navrhované opatrenia sa zameriavajú najmä na oblasť vysokoškolského vzdelávania, ale aj na riešenie iných úrovní a odvetví vzdelávania a odbornej prípravy.

Ďalšie kroky

Z týchto výstupov budú vychádzať širšie konzultácie týkajúce sa všetkých odvetví vzdelávania a odbornej prípravy, ktoré prispejú k príprave odporúčania Rady o mikrocertifikátoch pre celoživotné vzdelávanie a zamestnateľnosť do konca roka 2021.


Obrázok v záhlaví: © Európska únia, 2020