Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Európsky prístup k mikrocertifikátom

Flexibilné a inkluzívne možnosti vzdelávania

Rada Európskej únie (EÚ) prijala 16. júna 2022 odporúčanie týkajúce sa európskeho prístupu k mikrocertifikátom pre celoživotné vzdelávanie a zamestnateľnosť. Cieľom odporúčania je podporiť rozvoj, zavádzanie a uznávanie mikrocertifikátov naprieč inštitúciami, podnikmi, sektormi a hranicami.

Kľúčom k tomu, aby mal každý vedomosti, zručnosti a kompetencie, ktoré potrebuje na to, aby sa mu darilo v osobnom a pracovnom živote, je účinná kultúra celoživotného vzdelávania.

Mikrocertifikátmi sa osvedčujú vzdelávacie výstupy krátkodobých formátov vzdelávania, napríklad krátkeho kurzu alebo odbornej prípravy. Ľuďom ponúkajú flexibilný a cielený spôsob, ako si rozvíjať vedomosti, zručnosti a kompetencie potrebné na osobný a profesijný rozvoj.

V Európe a na celom svete sa rýchlo rozvíjajú kratšie formy vzdelávacích príležitostí než tradičné kvalifikácie, akými sú napríklad mikrocertifikáty. Tieto príležitosti ponúka široká škála verejných a súkromných poskytovateľov v reakcii na dopyt po flexibilnejších formách vzdelávania a odbornej prípravy s dôrazom na vzdelávajúcu sa osobu. Zároveň majú potenciál ponúkať príležitosti na vzdelávanie a odbornú prípravu širšiemu okruhu vzdelávajúcich sa osôb vrátane znevýhodnených a zraniteľných skupín.

Bez spoločných noriem zabezpečujúcich ich kvalitu, transparentnosť, cezhraničnú porovnateľnosť, uznávanie a prenosnosť však mikrocertifikáty nemôžu dosiahnuť svoj plný potenciál.

Budovanie dôvery a flexibility

Cieľom odporúčania Rady je

  • umožniť jednotlivcom získavať, dopĺňať a zlepšovať si vedomosti, zručnosti a kompetencie, ktoré potrebujú na to, aby sa im darilo na vyvíjajúcom sa trhu práce a v spoločnosti, aby mali v plnej miere úžitok zo sociálne spravodlivej obnovy, ako aj zo spravodlivej transformácie na zelené a digitálne hospodárstvo, a aby boli lepšie pripravení na riešenie súčasných a budúcich výziev,
  • podporovať pripravenosť poskytovateľov mikrocertifikátov v záujme zvýšenia kvality, transparentnosti a flexibility ich ponuky vzdelávania, aby si ľudia mohli vytvárať prispôsobené vzdelávacie a kariérne dráhy,
  • podporovať inkluzívnosť, prístup a rovnosť príležitostí a zároveň prispievať k dosiahnutiu odolnosti, sociálnej spravodlivosti a prosperity pre všetkých v kontexte demografickej zmeny a vo všetkých fázach hospodárskych cyklov.

Odporúčanie poskytuje základné prvky vrátane definície, štandardných prvkov na opis mikrocertifikátov a zásad navrhovania a vydávania mikrocertifikátov.

Výsledkom je, že jednotlivé členské štáty, zainteresované strany a rôzni poskytovatelia (od inštitúcií vzdelávania a odbornej prípravy až po súkromné spoločnosti) v rôznych sektoroch, oblastiach a naprieč hranicami môžu vytvárať, využívať a porovnávať mikrocertifikáty uceleným spôsobom. Bude sa ním podporovať budovanie dôvery v mikrocertifikáty v celej Európe.

Odporúčanie podporí rozvoj a prijímanie vysokokvalitných a transparentných mikrocertifikátov a uvádzajú sa v ňom kľúčové oblasti činnosti v tejto sfére v politikách vzdelávania a odbornej prípravy a trhu práce. Ľudia získajú možnosť naučiť sa nové zručnosti prispôsobeným a inkluzívnym spôsobom pre všetkých.

Európsky prístup k mikrocertifikátom je kľúčovým prvkom vízie Komisie vytvoriť európsky vzdelávací priestor do roku 2025.

Podpora Komisie pre ekosystémy mikrocertifikátov

Komisia podporí vykonávanie odporúčania

  • iniciovaním dialógu o tom, ako používať a prispôsobovať existujúce nástroje a služby EÚ na podporu rozvoja mikrocertifikátov všetkými typmi poskytovateľov,
  • stimuláciou výmeny informácií a presadzovaním najlepších postupov,
  • preskúmaním toho, ako by platforma Europass mohla podporiť technické vykonávanie odporúčania,
  • poskytnutím finančnej podpory prostredníctvom programu Erasmus+.

Súvislosti

Odporúčanie je založené na návrhu, ktorý predložila Komisia 10. decembra 2021, a vychádza z rozsiahlych konzultácií a veľkého množstva zhromaždených dôkazov. Odporúčanie týkajúce sa európskeho prístupu k mikrocertifikátom bolo prijaté spolu s ďalším návrhom o individuálnych vzdelávacích účtoch 16. júna 2022.

Oba návrhy boli súčasťou dvanástich hlavných opatrení oznámených v Európskom programe v oblasti zručností (júl 2020).

Mikrocertifikáty sa uvádzajú aj v akčnom pláne na realizáciu Európskeho piliera sociálnych práv (marec 2021) a v oznámení Komisie o vytvorení európskeho vzdelávacieho priestoru do roku 2025 (september 2020).

 

Súvisiaci obsah