Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Bližší pohľad na európsky vzdelávací priestor

Iniciatíva týkajúca sa európskeho vzdelávacieho priestoru pomáha členským štátom Európskej únie spolupracovať na budovaní odolnejších a inkluzívnejších systémov vzdelávania a odbornej prípravy.

Prečo tvoríme európsky vzdelávací priestor?

Vzdelávanie predstavuje základný predpoklad osobného naplnenia a zamestnateľnosti, ako aj aktívneho zodpovedného občianstva. Má zásadný význam pre životaschopnosť európskej spoločnosti a hospodárstva. Prístup ku kvalitnému a inkluzívnemu vzdelávaniu, odbornej príprave a celoživotnému vzdelávaniu je právom všetkých občanov, ktoré je zakotvené v Európskom pilieri sociálnych práv.

Pandémia ochorenia COVID-19 ďalej zvýraznila skutočnosť, že je nevyhnutné zabrániť tomu, aby štrukturálne prekážky brániace vzdelávaniu a rozvoju zručností ovplyvňovali vyhliadky občanov na zamestnanie a ich účasť na živote spoločnosti.

Európsky vzdelávací priestor bude fungovať v súčinnosti s Európskym programom v oblasti zručností a európskym výskumným priestorom s cieľom využiť príslušné znalosti, vďaka čomu sa stane základom pre oživenie a prosperitu Európy.

Prioritné oblasti pre spoluprácu

Európska komisia a členské štáty Európskej únie (EÚ) sa usilujú o dosiahnutie spoločnej vízie európskeho vzdelávacieho priestoru tým, že svoje úsilie zameriavajú na

Zistite, čo EÚ robí v jednotlivých oblastiach vzdelávania

Posilnený prístup k realizácii EVP

Myšlienku vytvoriť európsky vzdelávací priestor prvýkrát schválili európski lídri na sociálnom samite v Göteborgu vo Švédsku v roku 2017. Prvé balíky opatrení boli prijaté v rokoch 2018 a 2019.

Vďaka desaťročiam úzkej spolupráce sa už dosiahol významný pokrok:

  • takmer 95 % detí absolvuje vzdelávanie v ranom detstve od veku 4 rokov,
  • viac ako 40 % mladých dospelých má vysokoškolské vzdelanie,
  • takmer 90 % mladých ľudí ukončuje školskú dochádzku s vyšším sekundárnym diplomom alebo sa následne zapíše do odbornej prípravy,
  • 80 % čerstvých absolventov programu Erasmus+ získa zamestnanie počas menej ako troch mesiacov od ukončenia štúdia.

Tieto výsledky predstavujú výrazný pokrok, ale stále je potrebné vyvíjať ďalšie úsilie, najmä pokiaľ ide o:

  • podiel 15-ročných so slabými výsledkami v čítaní, matematike, prírodných vedách,
  • účasť dospelých na vzdelávaní.

Ďalšie kroky

V septembri 2020 Komisia načrtla vo svojom oznámení svoju obnovenú víziu európskeho vzdelávacieho priestoru a konkrétne opatrenia na jej dosiahnutie.

Rada EÚ reagovala uznesením z februára 2021 o strategickom rámci pre európsku spoluprácu vo vzdelávaní a odbornej príprave na obdobie 2021 – 2030.

Strategický rámec

Strategický rámec pre európsku spoluprácu vo vzdelávaní a odbornej príprave prispeje k vytvoreniu európskeho vzdelávacieho priestoru tým, že:

  • bude podporovať členské štáty EÚ pri ich reformách systémov vzdelávania a odbornej prípravy,
  • posilní synergie s inými oblasťami politiky, ako sú výskum a inovácie, sociálna politika, zamestnanosť a mládež, ako aj s finančnými nástrojmi EÚ v záujme lepšej podpory vnútroštátnych reforiem,
  • určí ciele a ukazovatele na usmernenie práce a monitorovanie pokroku.

Strategický rámec poskytuje základnú štruktúru spolupráce medzi členskými štátmi a kľúčovými zainteresovanými stranami v záujme naplnenia ich kolektívnej vízie.

Obsah a štruktúra systémov vzdelávania a odbornej prípravy členských štátov zostávajú v právomoci príslušných vnútroštátnych a/alebo regionálnych orgánov.