Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Zalecenie Rady w sprawie kompleksowego podejścia do nauczania i uczenia się języków

Umiejętności językowe są kluczowym elementem ambitnej wizji utworzenia europejskiego obszaru edukacji. Znajomość języków obcych jest nie tylko potrzebna, aby móc studiować za granicą, ale także daje więcej możliwości na międzynarodowych rynkach pracy. Nauka języków umożliwia odkrywanie obcych kultur i poszerza perspektywy.

Z badań wynika jednak, że kraje UE nie czynią wystarczająco szybkich postępów w realizacji celu, zgodnie z którym każdy Europejczyk od najmłodszych lat powinien być w stanie uczyć się dwóch języków obcych. Cel ten jest określony w ramach wizji stworzenia europejskiego obszaru edukacji.

Poziom biegłości językowej wśród uczniów kończących kształcenie obowiązkowe jest średnio niski w całej UE, przy czym między państwami członkowskimi występują znaczne różnice. 

Ze względu na rosnącą mobilność w Europie i przybywanie wielu młodych ludzi z państw trzecich w celu nauki do UE niezbędne jest zapewnienie, by wielojęzyczność miała zasadnicze znaczenie w projekcie europejskim.

Komisja przedstawiła wniosek dotyczący kompleksowego podejścia do nauczania i uczenia się języków. Celem wniosku jest:

  • intensyfikacja nauki języków obcych do końca okresu obowiązkowego kształcenia z naciskiem na osiągnięcie konkretnych poziomów kompetencji w oparciu o opracowany przez Radę Europy europejski system opisu kształcenia językowego
  • wprowadzenie do kształcenia i szkolenia koncepcji świadomości językowej, która stanowi integracyjne ramy nauczania języków, z uwzględnieniem umiejętności językowych osób uczących się
  • zapewnienie coraz większej liczbie nauczycieli języków obcych możliwości uczenia się i studiowania za granicą
  • określenie i promowanie innowacyjnych, integracyjnych i wielojęzycznych metod nauczania przy użyciu unijnych narzędzi i platform, takich jak europejska platforma internetowa dla szkół School Education Gateway czy eTwinning.

Po negocjacjach Komisji z państwami członkowskimi ministrowie edukacji przyjęli na posiedzeniu Rady w Brukseli 22 maja 2019 r. zalecenie Rady w sprawie kompleksowego podejścia do nauczania i uczenia się języków.