Skip to main content
European Education Area home page European Education Area home page

European Education Area

Quality education and training for all

Materiały edukacyjne na czas pandemii: projekty finansowane przez UE.

Projekty finansowane przez UE*

EduHack

EduHack to program budowania zdolności dla nauczycieli akademickich, którzy chcą dowiedzieć się, w jaki sposób można tworzyć materiały edukacyjne przy pomocy technologii cyfrowej, eksperymentując z innowacyjnymi podejściami i narzędziami. 
EduHack

Penji protects the planet

Materiały dydaktyczne w formie gry dla uczniów szkół podstawowych i średnich na temat znaczenia zrównoważenia środowiskowego.
Penji protects the planet (konieczne jest pobranie aplikacji)

Bio talent

W ramach projektu Bio talent opracowano innowacyjny program szkolenia w zakresie różnorodności biologicznej z wykorzystaniem e-uczenia się, zgodnie z celami strategii „Europa 2020” na rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu.

BINGO

Obejrzyj dwa edukacyjne filmy wideo objaśniające metody kontroli biologicznej za pomocą animacji rysunkowej zawierającej spektakularne zbliżenia maleńkich owadów. Projekt ten został sfinansowany w ramach unijnego działania „Maria Skłodowska-Curie” (MSCA).
BINGO

Yummy Physics

Kolekcja krótkich filmów wyjaśniających zjawiska fizyki w kontekście produktów spożywczych. Projekt ten został sfinansowany w ramach unijnego działania „Maria Skłodowska-Curie” (MSCA).
Yummy Physics (filmy wideo)

Sundial

Odkryj pięć internetowych lekcji astronomii dla nauczycieli szkół podstawowych w języku angielskim i niderlandzkim. Każdej lekcja zawiera proponowane cele dydaktyczne i materiały do druku. Sundial został sfinansowany w ramach unijnego działania „Maria Skłodowska-Curie” (MSCA).

Open Mind

Projekt Open Mind ma na celu promowanie przedsiębiorczości społecznej wśród uczennic i studentek nieposiadających wykształcenia w dziedzinie biznesu za pomocą innowacyjnego, otwartego kursu internetowego w formie gry.
Open Mind

Moby Click

Materiały do e-uczenia się wspierające rozwój uczenia się wspomaganego technologią.
Moby Click (może być wymagana rejestracja)

Code n’Social

Interaktywna platforma dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Platforma udostępnia wysokiej jakości narzędzia do nabywania umiejętności cyfrowych, w tym nauki programowania i podstawowych umiejętności technicznych.
Code n’ Social (wymagana rejestracja)

Projekt CREATIONS

Finansowany przez UE projekt ma na celu rozbudzić wśród młodych ludzi zainteresowanie naukami przyrodniczymi i pomóc im podchodzić do nich w twórczy sposób za pomocą sztuk pięknych. 
projekt CREATIONS (może być wymagana rejestracja)

Inicjatywa Go-Lab

Inicjatywa Go-Lab ułatwia korzystanie z internetowych laboratoriów i aplikacji do uczenia się opartego na samodzielnych poszukiwaniach w zakresie nauk ścisłych w szkołach. Projekt ten otrzymał dofinansowanie z unijnego programu „Horyzont 2020”.
Inicjatywa Go-Lab

Scientifix

Scientix promuje i wspiera ogólnoeuropejską współpracę nauczycieli STEM (nauki przyrodnicze, technologia, inżynieria i matematyka), badaczy edukacji, decydentów i innych specjalistów zajmujących się edukacją STEM. Projekt ten otrzymał dofinansowanie z unijnego programu „Horyzont 2020”.

Up2U

Projekt Up2U ma na celu poprawę e-uczenia się w szkołach średnich poprzez oferowanie środowiska edukacyjnego i narzędzi do tworzenia kursów, przechowywania treści oraz zdalnego uczestnictwa w zajęciach. „OpenUp2U” to inicjatywa realizowana w ramach projektu Up2U. Projekt ten otrzymał dofinansowanie z unijnego programu „Horyzont 2020”. 
Inicjatywa OpenUp2U

Zasoby do nauki języków obcych**

Komisja Europejska współpracuje z Europejskim Centrum Języków Nowożytnych Rady Europy (ECML), aby promować wielojęzyczność i dostęp do wysokiej jakości nauczania języków dla wszystkich uczących się, w tym osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji. Wybrane materiały dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

Projekt Toy

Kurs internetowy „Starsi i młodsi razem: podejście międzypokoleniowe” ma na celu wymianę wiedzy, umiejętności i wartości w formie zabawy między starszymi dorosłymi i małymi dziećmi (od 4 do 8 lat).
Projekt Toy

Mutual Open and Online Skills (MOOS)

Celem tego projektu jest zwiększenie wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz zasobów edukacji otwartej w programie nauczania europejskich szkół średnich, aby stymulować nowe podejście do nauki.
Platforma MOOS na rzecz uczenia się (wymagana rejestracja)

Europejska sieć nauczania na odległość i e-uczenia się (EDEN)

Celem europejskiej sieci nauczania na odległość i e-uczenia się (ang. European Distance and e-Learning Network – EDEN) jest dzielenie się wiedzą i jej szerzenie wśród specjalistów ds. kształcenia na odległość i e-uczenia się. Jej zadaniem jest promowanie polityki i praktyki edukacyjnej w Europie i na świecie.
EDEN

Europejskie Stowarzyszenie Uniwersytetów Nauczających na Odległość

Europejskie Stowarzyszenie Uniwersytetów Nauczających na Odległość (EADTU) zrzesza europejskie czołowe instytucje szkolnictwa wyższego prowadzące otwarte i elastyczne nauczanie w internecie. Jest centralnym elementem programu unowocześniania europejskich uniwersytetów.


* O ile nie wskazano inaczej, projekty otrzymały dofinansowanie w ramach unijnego programu Erasmus+. 
** Technologie ICT jako pomoc w uczeniu się i nauczaniu języków obcych (ICT-REV) oraz inicjatywa na rzecz wspierania klas wielojęzycznych są współfinansowane przez Komisję Europejską w ramach programu Erasmus+.

Więcej informacji

Program Erasmus+: wpływ koronawirusa

Sprawdź, jak koronawirus wpływa na działania w ramach programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności, jakie zachodzą zmiany i jakie wsparcie jest oferowane.
Często zadawane pytania przez uczestników i beneficjentów

Działanie „Maria Skłodowska-Curie” (MSCA): wpływ koronawirusa

Komisja Europejska dokłada wszelkich starań, aby dostarczać aktualnych informacji na temat skutków pandemii koronawirusa dla stypendystów MSCA i projektów realizowanych w ramach MSCA.
Koronawirus: informacje dla społeczności „Maria Skłodowska-Curie”

Platforma rezultatów programu Erasmus+

Zasoby i narzędzia promujące innowacyjne i ogólnodostępne nauczanie na odległość, stworzone w ramach projektów finansowanych ze środków programu Erasmus+
Platforma rezultatów programu Erasmus+