Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Polityka oparta na dowodach

Baza danych na potrzeby polityki językowej

Aby móc kształtować odpowiednią politykę i podejmować skuteczne inicjatywy, Komisja przygotowuje bazę rzetelnych danych w dziedzinie polityki językowej. Komisja korzysta z dostępnych źródeł danych, aby obserwować postępy w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych.

Komisja współpracuje z Eurostatem, Organizacją Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO) oraz Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), aby gromadzić i analizować dane na temat nauczania języków obcych w Europie. Na tej podstawie opracowywane są na poziomie europejskim miarodajne wskaźniki kompetencji językowych oraz normy.

Udostępniane regularnie przez sieć Eurydice kluczowe dane na temat nauczania języków w szkole dostarczają ważnych informacji na temat zmian na poziomie krajowym.

Jak UE wspiera kształtowanie polityki opartej na wiarygodnych danych?

Komisja wzmacnia bazę dowodową w dziedzinie polityki językowej przede wszystkim poprzez regularne monitorowanie. Monitorowanie ma zasadnicze znaczenie dla gromadzenia danych na temat obecnego poziomu znajomości drugiego języka i wspierania środków mających na celu poprawę wyników polityk i inicjatyw promujących naukę języków.

Regularne monitorowanie sytuacji dostarcza informacji na temat zmiennych demograficznych, społecznych, gospodarczych i edukacyjnych, które mają wpływ na biegłą znajomość języków we wszystkich krajach UE.

Europejski wskaźnik kompetencji językowych stanowił pierwszy ważny krok w kierunku stworzenia solidnej bazy faktograficznej służącej wspieraniu procesu kształtowania polityki w dziedzinie nauki języków obcych. Dzięki niemu zgromadzono dane na temat programów i polityk językowych, aby pomóc państwom członkowskim w ulepszeniu norm krajowych.

Badanie umiejętności językowych przeprowadzone w latach 2011-2012 w 14 krajach UE wykazało, że:

  • 42 proc. 15-latków, którzy wzięli udział w badaniu, osiągnęło poziom samodzielności w posługiwaniu się pierwszym językiem obcym (poziom B1/B2 europejskiego systemu opisu kształcenia językowego)
  • 25 proc. osiągnęło ten poziom w drugim języku obcym
  • 14 proc. uczniów nie miało nawet podstawowej znajomości jednego języka obcego.

W oparciu o zestaw uzgodnionych wskaźników i punktów odniesienia Komisja publikuje obecnie „Monitor kształcenia i szkolenia” (ang. Education and Training Monitor ). Celem tego sprawozdania rocznego jest kształtowanie polityki opartej na faktach w dziedzinie nauki języków. Celem monitora jest zobrazowanie ewolucji systemów kształcenia i szkolenia w Europie oraz ocena różnych wskaźników, poziomów referencyjnych, najnowszych badań i rozwoju polityki. 

Celem sprawozdania jest stworzenie ram dla dyskusji między państwami członkowskimi a instytucjami europejskimi w ramach strategicznych ram europejskiej polityki współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia („ET 2020”).