Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Plan działania w dziedzinie edukacji cyfrowej – działanie 2

Pandemia COVID-19 spowodowała nagły wzrost wykorzystania na ogromną skalę praktyk cyfrowego uczenia się. Aby zapewnić ciągłość kształcenia i szkolenia, wprowadzono szeroki wachlarz rozwiązań obejmujących praktyki wykorzystujące zarówno tradycyjne, jak i nowoczesne technologie, różniących się znacznie w zależności od regionu i państwa członkowskiego Unii Europejskiej (UE). 

Wyższy poziom zdolności cyfrowych oraz bogatsze doświadczenie w zakresie alternatywnych i elastycznych form nauczania umożliwiły szybszą i skuteczniejszą odpowiedź. 

Dowody wskazują na różnice między poszczególnymi poziomami i sektorami kształcenia i szkolenia. W większości przypadków instytucje szkolnictwa wyższego kontynuowały nauczanie za pomocą wirtualnych metod, podczas gdy wiele szkół na poziomie podstawowym i średnim miało niewystarczającą wiedzę specjalistyczną i borykało się z problemami z zapewnieniem wszystkim swoim uczniom możliwości nauki na odległość i e-uczenia się. 

W tym kontekście w proponowanym zaleceniu Rady nakreślono sposoby skutecznego łączenia różnych środowisk i narzędzi edukacyjnych w celu zwiększenia włączenia społecznego i elastyczności, jeśli chodzi o naukę na odległość i e-uczenie się w szkołach podstawowych i średnich.

Cele:

Na podstawie wniosków wyciągniętych z pandemii COVID-19 Komisja Europejska przedłożyła wniosek dotyczący zalecenia Rady w celu wypracowania na poziomie UE wspólnego zrozumienia w kwestii skutecznych, sprzyjających włączeniu społecznemu i angażujących podejść do e-uczenia się, nauki na odległość oraz kształcenia mieszanego. 

Zalecenie ma na celu wsparcie państw członkowskich w dostosowywaniu ich systemów kształcenia szkolnego w taki sposób, aby były one bardziej elastyczne i w większym stopniu uwzględniały szeroki zakres metod pedagogicznych, narzędzi technologicznych, potrzeb osób uczących się i zmieniających się okoliczności.

Skontaktuj się z nami

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego działania, możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres e-mail:
EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu.

Obserwuj @EUDigitalEdu na Twitterze, aby poznać najnowsze informacje na temat tego działania i całego Planu działania w dziedzinie edukacji cyfrowej.


Obraz w nagłówku: © Unia Europejska, 2021 r.