Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

O SELFIE

SELFIE

(autorefleksja nad efektywnym uczeniem się przez wspieranie innowacji za pomocą technologii edukacyjnych, ang. Self-reflection on Effective Learning by Fostering Innovation through Educational technologies) jest narzędziem zaprojektowanym, aby pomóc szkołom włączyć technologie cyfrowe w proces nauczania, uczenia się i oceny uczniów. Narzędzie to może pokazać, co dobrze funkcjonuje, gdzie potrzebne są ulepszenia i jakie powinny być priorytety. Narzędzie jest obecnie dostępne w 24 językach urzędowych Unii Europejskiej, a z czasem będą dodawane kolejne języki.

SELFIE gromadzi – anonimowo – opinie uczniów, nauczycieli i członków kadry kierowniczej szkoły na temat wykorzystania technologii w ich szkole. Odbywa się to za pomocą krótkich stwierdzeń i pytań oraz prostej skali od 1 do 5. Stwierdzenia obejmują takie obszary, jak przywództwo, infrastruktura, szkolenie nauczycieli i kompetencje informatyczne uczniów.

Ocena  zajmuje około 30 minut. Pytania są dostosowane do każdej grupy. Na przykład uczniowie otrzymują pytania związane z ich doświadczeniem w uczeniu się, nauczyciele zastanawiają się nad praktykami w zakresie szkolenia i nauczania, a członkowie kadry kierowniczej szkoły odnoszą się do planowania i ogólnej strategii.

Na podstawie otrzymanych danych narzędzie  generuje  raport dający obraz („SELFIE” :-)) mocnych i słabych stron szkoły w korzystaniu przez nią z technologii cyfrowych do celów nauczania i uczenia się. Im więcej osób w szkole weźmie udział, tym dokładniejsze będzie SELFIE ich szkoły.

Wyniki i spostrzeżenia z ćwiczenia SELFIE są przeznaczone tylko dla Twojej szkoły i nie są udostępniane, chyba że szkoła sama tak zdecyduje.

Ustalenia te mogą pomóc szkole w ustaleniu, na jakim etapie się znajduje, a następnie w rozpoczęciu dyskusji na temat wykorzystania technologii i opracowaniu planu działania dla szkoły. SELFIE można wykorzystać na późniejszym etapie do pomiaru postępów i dostosowania planu działania.

 

Korzyści:

 

SELFIE angażuje całą społeczność szkolną – członków kadry kierowniczej szkoły, nauczycieli i uczniów – w kompleksowy proces obejmujący wiele obszarów praktyki szkolnej.

 

Ponieważ każda szkoła jest wyjątkowa, narzędzie można dostosowywać. Szkoła może wybierać i dodawać pytania i stwierdzenia, aby dostosować je do swoich potrzeb.

 

SELFIE umożliwia wszystkim uczestnikom udzielenie odpowiedzi na pytania, które odpowiadają ich doświadczeniu jako uczniów, nauczycieli lub członków kadry kierowniczej szkoły.

 

SELFIE jest bezpłatne. Odpowiedzi są anonimizowane, a dane są bezpieczne.

 

Można wziąć udział w ocenie na komputerze, tablecie lub smartfonie.

 

Po ukończeniu SELFIE każda szkoła otrzymuje indywidualny, interaktywny raport, który zapewnia zarówno szczegółowe dane, jak i zestawienie mocnych i słabych stron.


Bądź częścią rosnącej społeczności szkół w całej Europie, które korzystają z SELFIE jako wsparcia we włączaniu technologii cyfrowych do procesu nauczania i uczenia się.

Opracowane przez szkoły i dla szkół

Od samego początku członkowie kadry kierowniczej szkół, nauczyciele i uczniowie byli zaangażowani w tworzenie i testowanie SELFIE:

  • 5 000 z nich wniosło wkład na wczesnym etapie opracowywania narzędzia;
  • 67 000 osób z 650 szkół w całej Europie uczestniczyło w teście pilotażowym.
  • SELFIE było testowane w szkołach podstawowych, aby zapewnić jego zrozumienie przez młodszych uczniów.

Ochrona danych

  • SELFIE jest narzędziem przeznaczonym wyłącznie dla szkoły; nie są zbierane  żadne dane osobowe .
  • Wszystkie odpowiedzi udzielone za pośrednictwem SELFIE są  anonimowe. Nie można ustalić tożsamości poszczególnych uczniów, nauczycieli, członków kadry kierowniczej szkoły ani innych pracowników udzielających odpowiedzi na pytania i stwierdzenia.
  • Każda szkoła jest właścicielem swojego raportu SELFIE, który nie jest udostępniany innym szkołom, chyba że szkoła sama tak postanowi.
  • Żadna inna organizacja, nawet Komisja Europejska, nie może  śledzić odpowiedzi dotyczących konkretnej szkoły.
  • SELFIE jest utrzymywane na serwerze należącym do Komisji Europejskiej i zarządzanym przez nią, a zebrane dane podlegają stosowanym przez Komisję zasadom przetwarzania danych.
  • Zanonimizowane i zagregowane dane mogą być wykorzystywane wyłącznie do celów związanych z polityką i badaniami, a nigdy do celów komercyjnych.

Kontekst i rozwój

SELFIE opiera się na modelu Komisji Europejskiej promującym uczenie się w placówkach oświatowych z wykorzystaniem osiągnięć ery cyfrowej.

Zespół SELFIE

SELFIE jest inicjatywą Komisji Europejskiej.

Narzędzie to opracowano w bliskiej współpracy z zespołem ekspertów ze szkół, ministerstw edukacji i instytutów badawczych z całej Europy. Instytucje partnerskie obejmują Europejską Fundację Kształcenia, Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) i Instytut Technologii Informacyjnych w Edukacji UNESCO.

Benefits

Comprehensive

SELFIE involves the whole school community – school leaders, teachers and students – in a 360-degree process covering many areas of school practice.

Customisable

Because every school is unique, the tool can be customised. Your school can select and add questions and statements to suit your needs.

Matching experience

SELFIE allows all participants to answer questions that match their experience, as students, teachers or school leaders.

Free and anonymous

SELFIE is free of charge. Answers are anonymised and data is secure.

Tailor-made

On completing SELFIE, each school receives a tailor-made, interactive report which provides both in-depth data and quick insights into strengths and weaknesses.