Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Nauka języków od najmłodszych lat

Informacje ogólne

Kontakt z językami obcymi już w bardzo młodym wieku może sprawić, że dzieci będą się szybciej uczyć języków obcych, lepiej władać językiem ojczystym i osiągać lepsze wyniki w nauce innych przedmiotów. Dlatego ministrowie edukacji państw UE propagują ideę rozpoczynania nauki co najmniej dwóch języków obcych już w bardzo młodym wieku.

Dlaczego jest to potrzebne?

Nauka języków obcych od najmłodszych lat nie tylko pomaga budować podstawy procesu uczenia się w kolejnych latach, lecz może również wpływać na stosunek do innych języków i kultur. Na tym założeniu opierają się różne inicjatywy Komisji, które mają na celu promowanie nauki języków obcych od najmłodszych lat i wspieranie dalszych badań w tej dziedzinie.

Co udało się osiągnąć do tej pory?

W ramach Komisji działa grupa, w której skład wchodzą eksperci krajowi ds. nauczania języków obcych na etapie przedszkolnym. Grupa ta zapewnia wymianę informacji na temat sytuacji w różnych krajach, a także opracowuje zalecenia i wytyczne dotyczące sposobu ich wdrożenia. Wyniki prac i dyskusji grupy opublikowano w Podręczniku strategicznym w 2011 r.

W maju 2018 r. Komisja Europejska przyjęła wniosek dotyczący zalecenia Rady w sprawie wysokiej jakości systemów wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem. Jest on oparty na wcześniejszych pracach w tej dziedzinie, a w szczególności na kluczowych zasadach ram jakości wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem, zaproponowanych przez grupę roboczą ekspertów krajowych w 2014 r.

Dalsze działania

Program Erasmus+ oferuje nowe możliwości pod względem budowania strategicznych partnerstw w dziedzinie wczesnej nauki języków.

Kwestia nauki języków obcych od najmłodszych jest też tematem dyskusji w ramach bardziej ogólnej strategii Komisji Europejskiej dotyczącej wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem.