Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Jakościowe inwestycje w kształcenie i szkolenie

Aby europejski obszar edukacji stał się rzeczywistością do 2025 r., potrzebny jest odpowiedni poziom inwestycji w kształcenie i szkolenie, przy jednoczesnym zapewnieniu ich jakości, skuteczności i wydajności. 

Jak zapowiedziano w komunikacie dotyczącym utworzenia do 2025 r. europejskiego obszaru edukacji proces ten wspierać będzie grupa ekspertów ds. jakościowych inwestycji w kształcenie i szkolenie, pomagając w dalszym skupianiu się na inwestycjach krajowych i regionalnych.

Komisja udzieli specjalnego wsparcia władzom lokalnym, regionalnym i krajowym, aby ułatwić wzajemne uczenie się oraz analizę i wymianę dobrych praktyk w zakresie inwestycji w infrastrukturę edukacyjną.

Inwestycje w kształcenie i szkolenie przyczynią się do transformacji ekologicznej i cyfrowej oraz do trwałej odbudowy po kryzysie związanym z COVID-19. Znaczne środki finansowe dostępne w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności będą stanowiły ważne wsparcie reform i inwestycji w obszarze edukacji i szkoleń, począwszy od infrastruktury i budownictwa po szkolenia, urządzenia cyfrowe i finansowanie na potrzeby otwartych zasobów edukacyjnych.

Komisja będzie promować ekologizację infrastruktury edukacyjnej, aby spełnić obecne normy energetyczne i poprawić otwarte przestrzenie na terenie szkół. To z kolei pomoże zachęcić do interakcji i uczenia się oraz odpowie jednocześnie na zapotrzebowanie na nowe kompetencje i metody pedagogiczne. 

Najnowsze informacje

19 lutego 2021 r. Komisja opublikowała sprawozdanie pt. „Zwiększanie odporności społecznej i gospodarczej w Europie poprzez inwestowanie w edukację”. Ta analiza ekonomiczna skupia się na korzyściach płynących z inwestowania w kształcenie i szkolenie.

Komisja ogłosiła również otwarte zaproszenie do wyrażenia zainteresowania w celu utworzenia grupy ekspertów ds. jakościowych inwestycji w kształcenie i szkolenie. 

Grupa ekspertów przeprowadzi szczegółową analizę istniejących dowodów, aby określić warianty polityki służące poprawie wyników kształcenia i włączeniu społecznemu, przy jednoczesnej poprawie efektywności wydatków.

W ciągu najbliższych siedmiu lat Unia Europejska będzie przeznaczać więcej funduszy na kształcenie i szkolenie. 

Grupa ekspertów pomoże organom krajowym w jak najlepszym wykorzystaniu dostępnych funduszy. Wesprze również rozwój polityki opartej na dowodach poprzez opracowanie wytycznych dla państw członkowskich zawierających rzetelne fakty dotyczące wpływu, kosztów i wyzwań związanych z wdrażaniem kluczowych środków z zakresu polityki.

Grupa ekspertów przeanalizuje głównie te elementy, które odpowiadają za większość wydatków na edukację i mogą mieć istotny wpływ na wyniki kształcenia, w szczególności na:

  • nauczycielach i szkoleniowcach
  • zarządzaniu infrastrukturą edukacyjną oraz powiązanymi zasobami fizycznymi i ludzkimi 
  • edukacji cyfrowej (rozwój infrastruktury i kompetencji).

Każdy obszar powinien obejmować wszystkie poziomy kształcenia i szkolenia – od wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem po kształcenie dorosłych. Będzie mu towarzyszyła analiza kosztów i korzyści oraz analiza skutków budżetowych dla każdego wariantu polityki.

Pierwsze posiedzenie grupy ekspertów odbędzie się wiosną 2021 r. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 20 marca 2021 r.