Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Polityka wielojęzyczności

Znaczenie wielojęzyczności

Kompetencje językowe są centralnym elementem rozwoju europejskiego obszaru edukacji. Są one niezbędnym czynnikiem mobilności, współpracy i wzajemnego zrozumienia ponad granicami.

Współistnienie wielu języków w Europie jest symbolem aspiracji Unii Europejskiej do „zjednoczenia w różnorodności” – idei będącej jednym z kamieni węgielnych projektu integracji europejskiej. Języki nie tylko określają tożsamość jednostki, są także częścią wspólnego dziedzictwa.

UE od dawna wspiera naukę języków obcych w całej Europie. Jest wiele argumentów przemawiających za ambitną polityką nauczania języków:

  • dla jednostki nauka języka stwarza możliwości osobiste i zawodowe
  • dla społeczeństwa – sprzyja świadomości kulturowej, wzajemnemu zrozumieniu i spójności społecznej
  • dla przedsiębiorstw pracownicy posiadający kompetencje językowe i międzykulturowe są ważnym zasobem – pomagają firmom odnosić sukcesy i rozwijać się na rynkach światowych.

Zobacz, jak UE promuje różnorodność językową

Jak UE promuje wielojęzyczność

Program Erasmus+

Oferta programu Erasmus+ obejmuje różne możliwości rozwoju umiejętności językowych przez uczestnictwo w działaniach edukacyjnych, szkoleniowych, młodzieżowych i sportowych w innym kraju europejskim.

Program wspiera naukę języków obcych już od najmłodszych lat – umożliwia uczniom, grupom uczniów i całym klasom w szkołach i innych instytucjach kształcenia i szkolenia zawodowego naukę w szkole przyjmującej lub udział w stażach w innym kraju europejskim.

Szacunkowy budżet programu Erasmus+ na lata 2021–2027 to 26,2 mld euro, czyli prawie dwukrotnie więcej niż w poprzednim okresie programowania.

Poznaj ofertę programu Erasmus+

Projekty finansowane przez UE

Projekt LISTIAC

Od 2019 do 2022 r. UE wspierała projekt LISTIAC  (ang. Linguistically Sensitive Teaching in All Classrooms) poświęcony nauczaniu wszystkich przedmiotów szkolnych z wrażliwością językową, z wykorzystaniem funduszy z programu Erasmus+.

W ramach projektu opracowano i przetestowano oparte na teorii narzędzie refleksji, które ma poprawić wrażliwość językową (przyszłych) nauczycieli, jeśli chodzi o ich przekonania, postawy i działania.

Więcej informacji na temat projektu LISTIAC

Projekt MultiMind

MultiMind to platforma badawcza i szkoleniowa, która ma umożliwić przełomowe zmiany w badaniach nad wielojęzycznością dzięki multidyscyplinarnemu podejściu. Projekt ten został dofinansowany w ramach unijnego działania „Maria Skłodowska-Curie” (MSCA).

Więcej informacji na temat projektu MultiMind

Kształtowanie polityki oparte na dowodach i wzajemne uczenie się

Komisja organizuje różne działania z udziałem ekspertów politycznych i zainteresowanych stron, np. dyskusje panelowe, seminaria i wydarzenia online. Zlecane są również badania naukowe, które mają zachęcić państwa członkowskie do wzajemnego uczenia się i kształtowania polityki w oparciu o dowody na wszystkich szczeblach.

Co roku Komisja publikuje Monitor Kształcenia i Szkolenia. W monitorze gromadzone są dane, które ilustrują ewolucję systemów kształcenia i szkolenia w państwach członkowskich UE.

Komisja współpracuje również z Eurostatem i Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w zakresie gromadzenia i analizy danych dotyczących nauczania i uczenia się języków w całej Europie.

Monitor Kształcenia i Szkolenia

Współpraca z organizacjami międzynarodowymi

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju

Od 2018 r. Komisja współpracuje z OECD w zakresie opracowania modułu oceny języka obcego (Foreign Language Assessment, FLA) w ramach „Programu międzynarodowej oceny umiejętności uczniów” (PISA).

W ramach badania PISA mierzy się zdolność piętnastolatków do wykorzystywania wiedzy i umiejętności w zakresie rozumienia czytanego teksu, matematyki i rozumowania w naukach przyrodniczych w celu rozwiązywania praktycznych problemów.

Informacje o ocenie umiejętności z języka obcego (FLA) w ramach badania PISA

Rada Europy

Komisja współpracuje również z Radą Europy i jej Europejskim Centrum Języków Nowożytnych.

Współpraca ta polega na promowaniu innowacji w nauczaniu języków obcych na dwa sposoby:

 

Materiały na ten temat