Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Rozwój umiejętności

Znaczenie rozwoju kompetencji kluczowych

W unijnej gospodarce zachodzą ciągłe zmiany. Z biegiem czasu zmianie również ulega zapotrzebowanie na odpowiednią wiedzę, odpowiednie umiejętności i postawy. Aby poradzić sobie z tymi zmianami, każdy musi posiadać różnego rodzaju kompetencje, takie jak umiejętności czytania, pisania i rozumowania matematycznego oraz umiejętności cyfrowe. Równie ważne są krytyczne myślenie, kreatywność i umiejętność pracy w zespole, aby zapewnić sobie stabilną ścieżkę zawodową i aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym.

Zwłaszcza kształcenie i szkolenie odgrywają kluczową rolę w umożliwieniu młodym ludziom rozwijania tych kompetencji i tym samym w zapewnieniu im warunków dla możliwie najlepszego startu życiowego. 

Skuteczne informowanie sektora edukacji o potrzebach gospodarki UE ma zasadnicze znaczenie dla lepszego określenia wymaganej wiedzy, wymaganych umiejętności i postaw i zarządzania nimi oraz dla zapobiegania nagłym sytuacjom niedoboru wykwalifikowanych pracowników i niedopasowania umiejętności do potrzeb na rynku pracy.

Europejskie inicjatywy w tej dziedzinie

  • W swoim zaleceniu w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie Rada określiła zestaw ośmiu kompetencji, których wszyscy potrzebują do samorealizacji i rozwoju osobistego, aktywnej postawy obywatelskiej, integracji społecznej i uzyskania zatrudnienia.
  • Nowy europejski program na rzecz umiejętności obejmuje dziesięć działań służących udostępnieniu obywatelom UE odpowiednich szkoleń, umożliwieniu im nabycia odpowiednich umiejętności i udzieleniu im odpowiedniego wsparcia w tym zakresie.
  • Opracowany przez Komisję Plan działania w dziedzinie edukacji cyfrowej zawiera 11 działań służących lepszemu wykorzystaniu technologii cyfrowej w nauczaniu i uczeniu się oraz w rozwijaniu kompetencji cyfrowych.
  • Koalicja na rzecz umiejętności cyfrowych i zatrudnienia to wielostronne partnerstwo, którego celem jest przeciwdziałanie brakowi umiejętności ICT, aby pomóc obsadzić tysiące wolnych stanowisk w tym sektorze.
  • Plan działania na rzecz przedsiębiorczości do roku 2020 to wytyczne dotyczące działań na rzecz odblokowania europejskiego potencjału przedsiębiorczości poprzez dążenie do usunięcia przeszkód w tej dziedzinie, co zaowocuje zrewolucjonizowaniem kultury przedsiębiorczości w UE.
  • ESCO to wielojęzyczna europejska klasyfikacja umiejętności/kompetencji, kwalifikacji i zawodów. Wprowadzono w niej znormalizowaną terminologię w 25 językach europejskich oraz sklasyfikowano podstawowe umiejętności, kompetencje, kwalifikacje i zawody istotne dla unijnej gospodarki oraz dla placówek edukacyjnych w UE.
  • Za pomocą unijnej panoramy umiejętności regularnie monitoruje się zmieniające się zapotrzebowanie europejskiej gospodarki i nabywane umiejętności na poziomie krajowym i europejskim. Panorama dostarcza informacji i danych analitycznych dotyczących trendów w zakresie umiejętności na szczeblu krajowym i unijnym.