Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Plan działania w dziedzinie edukacji cyfrowej na lata 2021–2027

Czym jest Plan działania w dziedzinie edukacji cyfrowej?

Plan działania w dziedzinie edukacji cyfrowej na lata 2021–2027 to zaktualizowana strategia polityczna Unii Europejskiej (UE), w której przedstawiono wspólną wizję edukacji cyfrowej w Europie – charakteryzującej się wysoką jakością i dostępnej dla wszystkich. Plan ma wspierać dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia krajów UE do wymogów ery cyfrowej.

Plan działania, przyjęty 30 września 2020 r., zakłada ściślejszą współpracę na szczeblu europejskim w dziedzinie edukacji cyfrowej, aby można było razem reagować na wyzwania i szanse, jakie pojawiły się w związku z pandemią COVID-19. Przewiduje również przedstawienie społeczności edukacyjnej i szkoleniowej (nauczycielom i studentom), politykom, środowiskom akademickim i naukowcom na szczeblu krajowym, unijnym i międzynarodowym ulepszeń, jakie można by wprowadzić.

Plan ma ułatwić realizację priorytetowego celu Komisji, jakim jest Europa na miarę ery cyfrowej, jest także zgodny z założeniami Next Generation EU. Wspiera również realizację celów Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, który służy zbudowaniu bardziej ekologicznej, cyfrowej i odpornej Unii Europejskiej.

Plan działania w dziedzinie edukacji cyfrowej jest ważnym narzędziem umożliwiającym urzeczywistnienie wizji utworzenia do 2025 r. europejskiego obszaru edukacji. Pomaga również osiągnąć cele europejskiego programu na rzecz umiejętności i Planu działania na rzecz Europejskiego filaru praw socjalnych oraz cele przedstawione w komunikacie „Cyfrowy kompas na 2030 r.: europejska droga w cyfrowej dekadzie”.

Przed opracowaniem planu działania, od lipca do września 2020 r. Komisja przeprowadziła otwarte konsultacje publiczne służące zebraniu opinii i opisów doświadczeń od osób prywatnych, instytucji i organizacji.

Co zawiera Plan działania w dziedzinie edukacji cyfrowej?

W Planie działania w dziedzinie edukacji cyfrowej przedstawiono dwa priorytety strategiczne i 14 działań, które wspierają realizację tych priorytetów:

Priorytet 1: Wspieranie rozwoju wysoce efektywnego ekosystemu edukacji cyfrowej

W jaki sposób Komisja Europejska planuje osiągnąć ten cel?

 • Działanie 1: Zorganizowany dialog z państwami członkowskimi na temat edukacji cyfrowej i umiejętności cyfrowych
 • Działanie 2: Zalecenie Rady w sprawie podejść uwzględniających kształcenie mieszane na rzecz wysokiej jakości i włączającego szkolnictwa podstawowego i średniego
 • Działanie 3: Europejskie ramy treści na potrzeby edukacji cyfrowej
 • Działanie 4: Łączność i sprzęt cyfrowy na potrzeby kształcenia i szkolenia
 • Działanie 5: Plany transformacji cyfrowej instytucji kształcenia i szkolenia
 • Działanie 6: Wytyczne dla nauczycieli – etyczne wykorzystanie AI i danych w nauczaniu i uczeniu się

Priorytet 2: Poprawa kompetencji i umiejętności cyfrowych potrzebnych w dobie transformacji cyfrowej

W jaki sposób Komisja Europejska planuje osiągnąć ten cel?

 • Działanie 7: Wspólne wytyczne dla nauczycieli i kadry nauczycielskiej w celu wsparcia rozwoju umiejętności cyfrowych oraz zwalczania dezinformacji poprzez kształcenie i szkolenie
 • Działanie 8: Aktualizacja europejskich ram kompetencji cyfrowych w celu włączenia do nich umiejętności związanych ze sztuczną inteligencją i z danymi
 • Działanie 9: Europejski Certyfikat Umiejętności Cyfrowych (EDSC)
 • Działanie 10: Zalecenie Rady w sprawie poprawy oferty kształcenia i szkolenia w zakresie umiejętności cyfrowych
 • Działanie 11: Gromadzenie danych na skalę międzynarodową i unijny cel w zakresie umiejętności cyfrowych uczniów
 • Działanie 12: Staże „Cyfrowe możliwości”
 • Działanie 13: Zwiększenie udziału kobiet w obszarze nauk przyrodniczych, technologii, inżynierii i matematyki (STEM)
 • Europejska platforma edukacji cyfrowej

Europejska platforma edukacji cyfrowej

Aby wesprzeć realizację celów w obu obszarach priorytetowych, Komisja utworzy również europejską platformę edukacji cyfrowej, która umożliwi ściślejszą współpracę i wymianę informacji w dziedzinie edukacji cyfrowej na poziomie UE.

Dlaczego konieczne jest podjęcie działań?

Transformacja cyfrowa zmienia społeczeństwo i gospodarkę, a jej wpływ na codzienne życie jest coraz większy. Jednocześnie wyraźnie widać potrzebę podniesienia umiejętności cyfrowych na poziomie systemów kształcenia i szkolenia i instytucji oświatowych.

Pandemia COVID-19 przyspieszyła już wcześniej odnotowywaną tendencję do wprowadzania metod uczenia zdalnego i hybrydowego. Odkryto nowe, innowacyjne metody organizowania przez uczniów i nauczycieli nauki i zajęć lekcyjnych oraz porozumiewania się online w sposób elastyczny i dostosowany do indywidualnych potrzeb. Równocześnie wykorzystanie technologii cyfrowych w edukacji ujawniło szereg wyzwań, jak również nierówności między tymi, którzy mają dostęp do technologii cyfrowych, a tymi, którzy go nie mają (w tym uczniami ze środowisk gorzej sytuowanych). Pojawiły się też wyzwania, jeśli chodzi o rozwój potencjału cyfrowego instytucji kształcenia i szkolenia, przeszkolenie nauczycieli i ogólnie poziom umiejętności i kompetencji cyfrowych.

Zmiany te proszą się o zdecydowane i skoordynowane wysiłki na szczeblu UE na rzecz wspierania systemów kształcenia i szkolenia, aby umożliwić im sprostanie wyzwaniom, które pojawiły się lub nasiliły podczas pandemii COVID-19. Wysiłki te powinny jednocześnie służyć opracowaniu dalekosiężnej wizji dalszego rozwoju europejskiej edukacji cyfrowej.

Liczby mówią same za siebie:

 • badanie Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) z 2018 r. wykazało, że średnio niecałe 40 proc. nauczycieli w całej UE uważa się za gotowych do korzystania z technologii cyfrowych w nauczaniu, przy czym występują duże różnice między poszczególnymi państwami członkowskimi UE
 • ponad jedna trzecia uczniów w wieku 13–14 lat, którzy wzięli udział w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Komputerowych i Informacyjnych (ICILS) w 2018 r., miała umiejętności cyfrowe na poziomie niższym niż najbardziej podstawowy
 • co czwarta rodzina o niskich dochodach nie ma dostępu do komputerów ani szerokopasmowego internetu, a zróżnicowana sytuacja w UE wynika w pewnej mierze z różnic w poziomie dochodów gospodarstw domowych (Eurostat 2019).
 • 95 proc. respondentów biorących udział w otwartych konsultacjach publicznych dotyczących Planu działania w dziedzinie edukacji cyfrowej uważa, że pandemia COVID-19 stanowi punkt zwrotny dla wykorzystania technologii w kształceniu i szkoleniu (Plan działania w dziedzinie edukacji cyfrowej, Otwarte konsultacje publiczne, 2020 r.).

Pierwszy Plan działania w dziedzinie edukacji cyfrowej

Plan działania w dziedzinie edukacji cyfrowej na lata 2021–2027 powstał w oparciu o pierwszy Plan działania w dziedzinie edukacji cyfrowej na lata 2018–2020.

Skontaktuj się z nami

Za Plan działania w dziedzinie edukacji cyfrowej odpowiada Dział ds. Edukacji Cyfrowej w Dyrekcji Generalnej ds. Edukacji, Młodzieży, Sportu i Kultury (DG EAC).

Aby dowiedzieć się więcej na temat Planu działania w dziedzinie edukacji cyfrowej, skontaktuj się z nami, wysyłając wiadomość na adres e-mail:
EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu.

Policy documents