Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Suplement do dyplomu

Co to jest suplement do dyplomu?

Suplement do dyplomu jest wydawany przez instytucje szkolnictwa wyższego zgodnie z normami uzgodnionymi przez Komisję, Radę Europy oraz Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO). Jest również elementem narzędzi Europass służących przejrzystości

Suplement do dyplomu ma pomagać w uznawaniu kwalifikacji akademickich. Jest to ważne narzędzie dla absolwentów w europejskim obszarze szkolnictwa wyższego – dzięki niemu uzyskane dyplomy są uznawane przez instytucje szkolnictwa wyższego, organy publiczne i pracodawców w kraju pochodzenia i za granicą. Nie jest to jednak Curriculum Vitae ani nie zastępuje oryginału potwierdzenia uzyskanych kwalifikacji.

Suplement do dyplomu składa się z ośmiu części, w których zawarto następujące informacje: 

Absolwenci, którzy ukończyli studia w jednym z krajów uczestniczących w procesie bolońskim, są uprawnieni do otrzymania dyplomu bezpłatnie i w dowolnym powszechnie używanym w Europie języku. 

Jakie są korzyści? 

Suplement do dyplomu ułatwia studentom porównanie kwalifikacji i programów studiów w różnych krajach Europy. Zawiera szczegółowy opis ukończonych studiów i określa kompetencje nabyte w związku z ukończeniem danego programu. 

Suplement może również ułatwić jego posiadaczom dostęp do zatrudnienia i dalsze możliwości studiowania za granicą. Poprawia on uznawanie w skali międzynarodowej kwalifikacji akademickich przez instytucje szkolnictwa wyższego i pracodawców.

Dla instytucji szkolnictwa wyższego suplement oznacza poprawę uznawania przyznawanych przez nie kwalifikacji akademickich. Poprawia również widoczność danej instytucji względem innych instytucji szkolnictwa wyższego i względem pracodawców. Suplement pomaga również w ochronie instytucjonalnej autonomii instytucji szkolnictwa wyższego poprzez zapewnienie wspólnych ram uznawania kwalifikacji akademickich. Wielu instytucjom pomaga również w ograniczeniu obciążeń administracyjnych.