Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Europejski obszar edukacji – najważniejsze informacje

Inicjatywa dotycząca europejskiego obszaru edukacji pomaga państwom członkowskim Unii Europejskiej we współpracy na rzecz budowania bardziej odpornych i włączających systemów kształcenia i szkolenia.

Dlaczego tworzymy europejski obszar edukacji?

Edukacja jest podstawą samorealizacji, zdolności do zatrudnienia oraz aktywnego i odpowiedzialnego obywatelstwa. Ma ona zasadnicze znaczenie dla przetrwania europejskiego społeczeństwa i gospodarki. Dostęp do wysokiej jakości i włączającego kształcenia, szkolenia i uczenia się przez całe życie to prawo przysługujące wszystkim obywatelom, które zapisano w Europejskim filarze praw socjalnych.

Pandemia COVID-19 dodatkowo podkreśliła potrzebę zapobiegania sytuacjom, w których obywatele mają utrudniony dostęp do rozwoju umiejętności i uczenia się z uwagi na bariery strukturalne, wpływające na perspektywy zatrudnienia i uczestnictwo w życiu społecznym.

Europejski obszar edukacji będzie współdziałał z europejskim programem na rzecz umiejętności oraz europejską przestrzenią badawczą, aby wykorzystać wiedzę i położyć podwaliny pod odbudowę gospodarki i dobrobytu w UE.

Docelowe obszary współpracy

Komisja Europejska i państwa członkowskie Unii Europejskiej (UE) pracują nad realizacją wspólnej wizji europejskiego obszaru edukacji, koncentrując swoje wysiłki na następujących aspektach:

Zobacz, co robi UE w następujących dziedzinach edukacji:

Wzmocnione podejście do utworzenia europejskiego obszaru edukacji

Pomysł utworzenia europejskiego obszaru edukacji został po raz pierwszy zatwierdzony przez przywódców europejskich na Szczycie Społecznym w Göteborgu w Szwecji w 2017 r. Pierwsze pakiety środków przyjęto w 2018 i 2019 r.

W wyniku trwającej kilkadziesiąt lat bliskiej współpracy poczyniono już znaczne postępy:

  • niemal 95 proc. dzieci uczestniczy we wczesnej edukacji od czwartego roku życia
  • ponad 40 proc. młodych dorosłych uzyskuje kwalifikacje w ramach kształcenia na poziomie wyższym
  • prawie 90 proc. młodych ludzi kończy naukę z wykształceniem średnim II stopnia lub bierze udział w szkoleniach
  • 80 proc. niedawnych absolwentów programu Erasmus+ uzyskuje zatrudnienie w okresie krótszym niż trzy miesiące po ukończeniu studiów.

Wyniki te świadczą o znacznym postępie, jaki się dokonał, jednak nadal potrzebne są dalsze działania, w szczególności w odniesieniu do zwiększenia:

  • odsetka 15-latków o niskich umiejętnościach w zakresie czytania, matematyki i nauk ścisłych
  • uczestnictwa dorosłych w uczeniu się.

Kolejne działania

We wrześniu 2020 r. Komisja opublikowała komunikat, w którym przedstawiła swoją odnowioną wizję europejskiego obszaru edukacji oraz konkretne działania służące jego urzeczywistnieniu.

W odpowiedzi na komunikat w lutym 2021 r. Rada UE przedstawiła rezolucję w sprawie strategicznych ram europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia na lata 2021–2030.

Ramy strategiczne

Strategiczne ramy europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia przyczynią się do utworzenia europejskiego obszaru edukacji poprzez:

  • wspieranie państw członkowskich UE w reformach systemów kształcenia i szkolenia
  • zwiększanie współdziałania z innymi obszarami polityki, takimi jak badania naukowe i innowacje, polityka społeczna, zatrudnienie i młodzież, a także z unijnymi instrumentami finansowania w celu lepszego wspierania reform krajowych
  • określenie celów i wskaźników w celu ukierunkowania prac i monitorowania postępów.

Ramy strategiczne zapewniają zasadniczą strukturę współpracy między państwami członkowskimi a najważniejszymi zainteresowanymi stronami w celu realizacji ich wspólnej wizji.

Treść i struktura systemów kształcenia i szkolenia w państwach członkowskich pozostają w gestii właściwych organów krajowych lub regionalnych.