Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Monitor Kształcenia i Szkolenia

Czym jest Monitor Kształcenia i Szkolenia?

Monitor Kształcenia i Szkolenia dziesiąty rok z rzędu gromadzi w jednej publikacji dane opisujące zmiany w krajowych systemach kształcenia i szkolenia w całej Unii Europejskiej (UE).

W sprawozdaniu tym dokonuje się pomiaru postępów poszczególnych krajów w realizacji celów strategicznych ram europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia na rzecz europejskiego obszaru edukacji i w szerszej perspektywie (2021–2030).

W monitorze analizowane są najważniejsze wyzwania w dziedzinie edukacji i ostatnie zmiany w polityce na szczeblu unijnym i krajowym. Zwraca się w nim uwagę na środki w zakresu polityki, które mogą lepiej dostosować europejskie systemy edukacji do potrzeb społecznych i potrzeb rynku pracy.

Monitor obejmuje analizę na poziomie UE oraz 27 sprawozdań dla poszczególnych krajów.

Wydanie z 2021 r.

Komisarz UE ds. innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży Marija Gabriel przedstawiła nowe wydanie Monitora Kształcenia i Szkolenia 9 grudnia 2021 r. na czwartym Europejskim Szczycie Edukacji.

W wydaniu z 2021 r. głównym tematem jest dobrostan w edukacji oraz przegląd wsparcia z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności przeznaczonego na modernizację systemów kształcenia i szkolenia w UE.

Publikacje Monitora Kształcenia i Szkolenia z 2021 r., w tym:

  • sprawozdania dla UE i poszczególnych krajów
  • streszczenie
  • zestawienie informacji dotyczących UE
  • infografiki dotyczące UE
  • ulotka na temat celów na szczeblu UE
  • interaktywne zbiory danych Eurostatu 
  • mapy i wykresy 

są dostępne w języku angielskim i odpowiednich językach krajowych w przystępnym formacie html na stronie internetowej Urzędu Publikacji Unii Europejskiej.

Więcej informacji

Aktualne interaktywne dane, mapy i wykresy dotyczące celów na szczeblu UE w dziedzinie kształcenia i szkolenia można znaleźć na stronie Eurostatu.

Sieć Eurydice publikuje informacje na temat krajowych polityk i systemów edukacyjnych w państwach członkowskich UE, a także sprawozdania porównawcze na konkretne tematy, wskaźniki i statystyki (w tym wskaźniki strukturalne dotyczące monitorowania systemów kształcenia i szkolenia w Europie).

Więcej aktualnych informacji można znaleźć na koncie Twitter Erasmus+ z hasztagiem #ETMonitor.

Pytania można przesyłać e-mailem na adres eac-monitor@ec.europa.eu.

Read the Education and Training Monitor 2022

Find out more about the 2022 edition, which includes a cross-EU comparative report of education and training systems, 27 in-depth country reports, and a Monitor Toolbox with all underlying data.

Go to the Education and Training Monitor 2022  

More information

For access to updated and customisable datasets, maps and charts related to the EU-level targets for education and training, check the Eurostat webpage.

The Eurydice network publishes information about national education policies and systems in EU Member States, as well as comparative reports on specific topics, indicators and statistics (including structural indicators for monitoring education and training systems in Europe).

Follow Erasmus+ on Twitter and check #ETMonitor for more updates.

For questions, please contact eac-monitor@ec.europa.eu by email.