Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Strona w trakcie tłumaczenia. W międzyczasie dostępna jest jej najnowsza wersja w j. angielskim.

Monitor Kształcenia i Szkolenia

Monitor Kształcenia i Szkolenia to sporządzana co roku przez Komisję Europejską analiza zmian zachodzących w systemach kształcenia i szkolenia w całej UE.

Monitor zawiera najnowsze dostępne dane obrazujące zmiany w systemach kształcenia i szkolenia oraz aktualne informacje o krajowych strategiach politycznych w tej dziedzinie. Pozwala na monitorowanie strategicznych ram europejskiego obszaru edukacji. Edycja z 2022 r. wchodzi w skład sprawozdania z postępu prac nad europejskim obszarem edukacji.

Monitor Kształcenia i Szkolenia składa się z następujących części:

Sprawozdanie porównawcze: postępy w realizacji celów na poziomie UE

Sprawozdanie porównawcze umożliwia śledzenie w skali UE postępów w osiąganiu celów uzgodnionych w ramach strategicznych europejskiego obszaru edukacji. Ustanowiono siedem takich celów, a sprawozdanie uzupełnia je licznymi wskaźnikami pomocniczymi, aby ukazać kontekst i środki z zakresu polityki, które mogą przyczynić się do ich realizacji.

Edycja z 2022 r. wprowadza nowy wskaźnik na poziomie UE, którego można użyć do mierzenia sprawiedliwości systemów kształcenia i szkolenia w UE.

Sprawozdania krajowe: Twój kraj

Sprawozdania krajowe obrazują rozwój polityki dotyczącej wszystkich poziomów kształcenia w 27 krajach UE. Zapewniają one czytelnikowi lepszy wgląd w wyniki państw i porównują je z celami na poziomie UE uzgodnionymi w ramach strategicznych europejskiego obszaru edukacji.

Sprawozdania krajowe opierają się na najbardziej aktualnych dostępnych danych ilościowych i jakościowych.

Zestaw narzędzi: kluczowe wskaźniki

Podstawowymi narzędziami wykorzystywanymi w Monitorze Kształcenia i Szkolenia są kluczowe wskaźniki. Dzięki wskaźnikom można zrozumieć kontekst celów na poziomie UE. Pozwalają one także porównać sytuację systemów kształcenia i szkolenia w poszczególnych krajach i rozwijać wiedzę na ten temat. Te narzędzia zapewniają również wgląd w analizę porównawczą Komisji Europejskiej.

Education and Training Monitor 2023

The edition presents the European Commission's latest analysis of how education and training systems evolve across the EU.

Read the Education and Training Monitor  

Więcej informacji

Aktualne, szczegółowe dane, mapy i wykresy dotyczące celów unijnych w dziedzinie kształcenia i szkolenia można znaleźć na stronie Eurostatu.

Sieć Eurydice publikuje informacje na temat krajowych polityk i systemów edukacyjnych w państwach członkowskich UE, a także sprawozdania porównawcze na konkretne tematy, wskaźniki i statystyki (w tym wskaźniki strukturalne dotyczące monitorowania systemów kształcenia i szkolenia w Europie).

Więcej aktualnych informacji można znaleźć na koncie Twitter Erasmus+ z hasztagiem #ETMonitor.

Pytania można przesyłać e-mailem na adres eac-monitor@ec.europa.eu.