Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Talen leren op jonge leeftijd

Waar gaat het om?

Als kinderen al op heel jonge leeftijd in contact komen met vreemde talen, leren ze niet alleen sneller vreemde talen, maar leren ze hun moedertaal ook beter en presteren ze bovendien beter op andere gebieden. Daarom zijn de EU-ministers van onderwijs voorstander van het aanleren van ten minste twee vreemde talen vanaf zeer jonge leeftijd.

Waarom is dat nodig?

Het leren van talen op jonge leeftijd legt de basis voor leren op latere leeftijd en kan een positieve houding kweken ten aanzien van andere talen en culturen. Dat is de belangrijkste beweegreden achter diverse initiatieven van de Europese Commissie ter bevordering van het vroegtijdig leren van talen en verder onderzoek op dit gebied.

Wat is er al gedaan?

Bij de Commissie is een werkgroep opgericht van nationale deskundigen voor vroeg talenonderwijs (vóór de basisschool). Deze werkgroep wisselt informatie uit over de situatie in de diverse landen, doet beleidsaanbevelingen en stelt uitvoeringsrichtsnoeren op. In de loop van 2011 heeft de werkgroep de resultaten en discussies gebundeld tot een beleidshandboek.

In mei 2018 heeft de Europese Commissie een voorstel goedgekeurd voor een aanbeveling van de Raad over opvang en onderwijs voor jonge kinderen van hoge kwaliteit. Dit voorstel is gebaseerd op eerdere werkzaamheden op dit gebied, met name de door een werkgroep van nationale deskundigen in 2014 voorgestelde “Key Principles of a Quality Framework for Early Childhood Education and Care”.

Wat zijn de volgende stappen?

Het Erasmus+-programma biedt nieuwe kansen op het gebied van strategische partnerschappen voor vroeg talenonderwijs.

Vroeg talenonderwijs komt ook aan de orde in het kader van de bredere strategie voor Onderwijs en opvang voor jonge kinderen.