Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Aanbeveling van de Raad inzake een alomvattende benadering van het onderwijzen en leren van talen

Talenkennis staat centraal in de ambitieuze visie om een Europese onderwijsruimte te creëren. Kennis van vreemde talen is niet alleen nodig om in het buitenland te kunnen studeren, maar ook om een baan te krijgen op de steeds internationalere arbeidsmarkt. Wie talen leert, leert niet alleen andere culturen kennen, maar verruimt ook zijn eigen blik.

Een van de doelen van de Europese onderwijsruimte is dat elke Europeaan vanaf jonge leeftijd twee vreemde talen zou moeten leren. Toch blijkt uit studies dat niet alle EU-lidstaten op dat vlak voldoende vooruitgang boeken.

De talenkennis van leerlingen aan het eind van hun verplichte onderwijs is over het algemeen zelfs vrij laag, en er zijn grote verschillen tussen de lidstaten. 

Door de toenemende mobiliteit binnen Europa en doordat veel jongeren van buiten de EU in Europa komen studeren, is meertaligheid essentieel voor de toekomst van Europa.

De Commissie heeft een voorstel gedaan voor een totaalaanpak voor het onderwijzen en leren van talen. Het doel is:

  • de talenkennis van leerlingen aan het eind van hun leerplicht te verbeteren door te focussen op specifieke competentieniveaus, gebaseerd op het Gemeenschappelijk Europees referentiekader voor talen (CEFR) van de Raad van Europa
  • taalbewustzijn te integreren in onderwijs en opleiding, met een inclusief kader voor het leren van talen, rekening houdend met ieders individuele taalvaardigheid
  • meer taalleraren de kans te geven om in het buitenland te leren en te studeren
  • innovatieve, inclusieve en meertalige onderwijsmethoden te ontwikkelen, met tools en platforms voor de hele EU, zoals de School Education Gateway en eTwinning

Na onderhandelingen tussen de Commissie en de EU-lidstaten hebben de ministers van Onderwijs in hun vergadering op 22 mei 2019 de definitieve Aanbeveling inzake een alomvattende benadering van het onderwijzen en leren van talen goedgekeurd.