Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Edukazzjoni għolja ta’ kwalità għolja u rilevanti

Għaliex hu importanti li niżguraw ir-rilevanza u l-kwalità tal-edukazzjoni għolja?

L-Unjoni Ewropea (UE) qed tiffaċċja nuqqas ta’ ħiliet, b’mod partikolari fl-oqsma ta’ studju tal-iSTEM – ix-xjenza, it-teknoloġija, l-inġinerija u l-matematika – u tal-ICT. In-nisa huma partikolarment sottorappreżentati f’dawn l-oqsma ta’ studju. 

Barra minn hekk, qed jitfaċċaw ħtiġijiet ġodda ta’ ħiliet fit-tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali tas-soċjetà tal-UE. Jeħtieġ li l-UE taġixxi jekk trid tiżgura l-iżvilupp kontinwu tal-ħiliet meħtieġa biex tibqa’ ekonomikament kompetittiva fil-livell globali. 

Jenħtieġ li aktar ċittadini jiġu mħeġġa jistudjaw suġġetti li fihom jeżistu nuqqasijiet ta’ ħiliet u domanda għall-ħaddiema. L-istudenti kollha jridu jiksbu ħiliet trasversali avvanzati, bħall-ħsieb kritiku u s-soluzzjoni tal-problemi, u kompetenzi ewlenin, bħan-numeriżmu u l-ħiliet diġitali, li jippermettulhom jirnexxu wara li jiggradwaw.

X’qed tagħmel l-UE biex tiżgura r-rilevanza u l-kwalità tal-edukazzjoni għolja?

Il-promozzjoni tal-approċċ STEAM

Il-Kummissjoni Ewropea qed tippromwovi l-iżvilupp ta’ programmi ta’ edukazzjoni għolja tal-iSTEM u tat-teknoloġija tal-informazzjoni u tal-komunikazzjoni (ICT) aktar adatti għall-iskop tagħhom, ibbażati fuq l-approċċ STEAM – ix-xjenza, it-teknoloġija, l-inġinerija, l-arti u l-matematika – għall-edukazzjoni.

STEAM huwa sett multidixxiplinari ta’ approċċi għall-edukazzjoni li jneħħu l-ostakli tradizzjonali bejn is-suġġetti u d-dixxiplini biex jgħaqqdu l-edukazzjoni STEM u ICT mal-arti, l-istudji umanistiċi u x-xjenzi soċjali. 

Dan l-approċċ jiffaċilita t-taħlit tal-għarfien bejn l-oqsma ta’ studju STEM u mhux STEM u jintegra t-tagħlim esperjenzali. L-approċċ STEAM irawwem kuntestwalizzazzjoni aħjar tas-suġġetti STEM f’termini politiċi, ambjentali, soċjoekonomiċi u kulturali. 

L-approċċ STEAM jgħin biex jiġu indirizzati kemm nuqqasijiet kruċjali ta’ ħiliet kif ukoll biex jitħeġġeġ l-iżvilupp ta’ ħiliet trasversali li jixprunaw l-intraprenditorija, l-innovazzjoni u l-kreattività. Din il-ħidma hija appoġġjata mill-Koalizzjoni STEM tal-UE ffinanzjata mill-programm Erasmus+ u l-azzjonijiet deskritti fl-Aġenda Ewropea għall-Ħiliet.

L-Inizjattiva Ewropea tal-Monitoraġġ tal-Gradwati

L-UE qed tħeġġeġ lill-Istati Membri biex itejbu l-kwalità u r-rilevanza tal-edukazzjoni għolja u tal-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali (ETV) tagħhom billi jimmonitorjaw b'mod regolari lill-gradwati bħala parti mill-Inizjattiva Ewropea tal-Monitoraġġ tal-Gradwati. 

L-għan ta’ dan huwa li jiġi vvalutat jekk l-għarfien, il-ħiliet u l-kompetenzi tal-gradwati humiex ta’ kwalità u rilevanza suffiċjenti biex ikunu jistgħu jirnexxu fid-dinja tax-xogħol tal-lum u dik tal-futur.

Dawn l-isforzi biex titjieb il-komparabbiltà tad-data dwar l-eżiti tal-gradwati fil-livell Ewropew se jikkontribwixxu għat-twettiq ta’ Żona Ewropea tal-Edukazzjoni reali sal-2025. B’mod partikolari, l-Inizjattiva Ewropea tal-Monitoraġġ tal-Gradwati se tappoġġja l-ħolqien konġunt ta’ aġenda ta’ trasformazzjoni għall-edukazzjoni għolja fl-2021.

L-inizjattiva se tipprovdi għarfien ewlieni lil dawk li jfasslu l-politika li se jippermettilhom jindirizzaw diversi sfidi transnazzjonali fl-edukazzjoni u l-ħiliet bl-użu ta’ approċċ ibbażat fuq l-evidenza.

Barra minn hekk, il-monitoraġġ tal-gradwati jgħin:

  • fit-titjib tal-esperjenzi tal-istudenti u fl-identifikazzjoni ta’ opportunitajiet biex itejbu l-effettività tat-tagħlim u l-apprendiment 
  • fid-determinazzjoni tal-inugwaljanzi fl-edukazzjoni u l-modi kif jistgħu jiġu indirizzati
  • fit-tisħiħ tal-impjegabbiltà tal-gradwati reċenti permezz tat-titjib tal-ippjanar tal-ħiliet u t-tlaqqigħ mal-ħtiġijiet tal-impjegaturi, it-tfassil tal-kurrikuli u l-gwida għall-karriera
  • fl-għoti tal-għarfien dwar ix-xejriet tal-mobbiltà transfruntiera, inklużi eċċessi reġjonali emerġenti u defiċits fil-ħiliet – l-hekk imsejħa “eżodu ta’ mħuħ” u “kisba ta’ mħuħ”
  • fl-immirar b’mod effiċjenti tal-investiment fl-edukazzjoni ta’ kwalità għolja mfassla għall-ħtiġijiet tas-soċjetà
  • fl-identifikazzjoni ta’ prattiki li jippreparaw bl-aħjar mod lill-gradwati għaċ-ċittadinanza attiva 

X'għamlet l-UE s'issa?

B’segwitu għall-Aġenda Mġedda għall-Edukazzjoni Għolja u l-Aġenda Ewropea għall-Ħiliet il-Ġdida, il-Kunsill adotta Rakkomandazzjoni dwar il-monitoraġġ tal-perkors fil-karriera tal-gradwati f’Novembru 2017. 

F’din ir-Rakkomandazzjoni, l-Istati Membri tal-UE (bl-appoġġ tal-Kummissjoni), ħadu l-impenn li jiġbru informazzjoni komparabbli dwar il-monitoraġġ tal-gradwati fl-edukazzjoni għolja u fil-VET. Fl-2020, il-Kummissjoni ppubblikat studju ta’ valutazzjoni komparattiva li jimmappja l-istat tal-politiki u l-prattiki ta’ monitoraġġ tal-gradwati fl-Istati Membri tal-UE u l-pajjiżi taż-ŻEE kontra ħames dimensjonijiet ewlenin identifikati fir-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill.

Bejn l-2018 u tmiem il-mandat tiegħu fl-2020, il-Grupp ta’ esperti dwar il-monitoraġġ tal-gradwati serva bħala forum għall-kooperazzjoni u l-iskambju. L-attivitajiet tiegħu laħqu l-qofol tagħhom fil-pubblikazzjoni ta’ Rapport Finali li fih rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar il-futur tal-inizjattiva Ewropea tal-monitoraġġ tal-gradwati.

Fl-2020, il-Kummissjoni wettqet Stħarriġ Pilota tal-Eurograduate ta’ gradwati fi 8 pajjiżi pilota – l-Awstrija, iċ-Ċekja, il-Ġermanja, il-Greċja, il-Kroazja, il-Litwanja, Malta u n-Norveġja – li jevalwa d-data fil-livell nazzjonali u jwettaq tqabbil bejn l-Istati Membri. Din id-data se tipprovdi bażi ta’ evidenza utli għal dawk li jfasslu l-politika u għall-professjonisti tal-edukazzjoni għolja li jiżviluppaw il-kurrikuli.

Bejn l-2020 u l-2021, il-Kummissjoni nediet ukoll attivitajiet ta’ bini tal-kapaċità mfassla apposta f’kull Stat Membru tal-UE biex l-amministrazzjoni nazzjonali u t-timijiet ta’ riċerka fl-Istati Membri jkunu lesti għal mekkaniżmu Ewropew koordinat tal-monitoraġġ tal-gradwati. Dawn l-attivitajiet jinkludu l-bini tas-sjieda tal-proġett tal-monitoraġġ tal-gradwati fost il-partijiet ikkonċernati, it-tisħiħ tal-kapaċità tal-IT u tal-istatistika u oħrajn.

X’inhuma l-passi li jmiss?

Abbażi tal-iskambji u tar-rakkomandazzjonijiet tal-Grupp ta’ esperti, il-Kummissjoni qed tagħmel progress fil-ħidma dwar il-monitoraġġ tal-gradwati billi:

  • tiżgura skambju kontinwu fost il-pajjiżi u aktar armonizzazzjoni tal-isforzi ta’ monitoraġġ tal-gradwati permezz tal-istabbiliment ta’ network ta’ esperti nazzjonali minn kull Stat Membru biex jidderieġi l-isforzi nazzjonali dwar il-monitoraġġ tal-gradwati u biex jiffaċilita l-kollegament mal-kontropartijiet Ewropej
  • tesplora modi kif jista’ jitmexxa ’l quddiem l-approċċ għall-ġbir tad-data dwar il-gradwati permezz tal-estrazzjoni ta’ informazzjoni minn bażijiet ta’ data amministrattivi nazzjonali eżistenti f’kollaborazzjoni man-network ta’ esperti nazzjonali
  • tespandi aktar l-istħarriġ Ewropew dwar il-gradwati permezz tat-tieni fażi tal-istħarriġ pilota Ewropew tal-gradwati tal-edukazzjoni għolja, li se jsir fl-2022 f’16-18-il pajjiż, u ttejjeb il-kwalità tiegħu
  • torganizza aktar studji u attivitajiet ta’ tagħlim bejn il-pari biex tittejjeb il-bażi tal-evidenza dwar il-prattika tal-monitoraġġ tal-gradwati u biex isir użu aħjar tad-data

Fl-2022, il-Kummissjoni se tqis il-progress li sar fl-implimentazzjoni tar-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill, bl-aspettattiva li jkun hemm użu ta’ 80% fost l-Istati Membri sa tmiem l-2024. 

Il-Kummissjoni qed tistenna li tikseb implimentazzjoni fl-Ewropa kollha tal-monitoraġġ tal-gradwati sal-2025.