Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Sadarbība starp augstskolām un uzņēmumiem

Kālab ir jānostiprina sadarbība starp augstskolām un uzņēmumiem?

Ciešākas saites starp uzņēmumiem un augstskolām var:

  • veicināt zināšanu nodošanu un apmaiņu;
  • radīt ilgtermiņa partnerības un iespējas;
  • sekmēt inovāciju, uzņēmējdarbības garu un radošumu.

Ciešāka sadarbība starp augstskolām un uzņēmumiem arī var palīdzēt absolventiem iegūt prasmes un domāšanu, kas ir pieprasīta darba tirgū, kā arī vajadzīga viņu personiskajai attīstībai. 

Eiropā ir daudz piemēru, kas liecina par auglīgu sadarbību starp akadēmiskajām aprindām un uzņēmumiem. Tomēr šīs sadarbības forma un apmērs dažādās valstīs, augstākās izglītības iestādēs un disciplīnās būtiski atšķiras. Plašāka informācija ir pieejama Komisijas pētījumā “The state of university-business cooperation in Europe” (Augstskolu un uzņēmumu sadarbība Eiropā).

Augstskolu un uzņēmumu forums

Eiropas augstskolu un uzņēmumu forums notiek Briselē ik pēc diviem gadiem kopš 2008. gada; tas piedāvā platformu sakaru veidošanai un ideju un labas prakses apmaiņai, apvienojot:

  • augstākās izglītības iestādes,
  • uzņēmumus,
  • profesionālās apvienības,
  • publiskā sektora iestādes,
  • politkas veidotājus.

Dalībnieki izvērtē augstskolu un uzņēmumu sadarbības situāciju un to, kādas iniciatīvas un programmas ir vajadzīgas, lai atbalstītu šo sadarbību. 

Tematiskos forumus sadarbībā ar dalībvalstīm regulāri rīko, lai izskatītu svarīgus valstu un reģionu līmeņa jautājumus.