Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Eiropas studenta kartes iniciatīva

Kas ir Eiropas studenta kartes iniciatīva?

Lai veicinātu studentu mobilitāti Eiropā, ir būtiski nodrošināt, ka studentiem pieejamas viegli saprotamas un drošas tiešsaistes administratīvās procedūras un ērti pieejama informācija. Ir būtiski arī veicināt studentu dalību izglītības un kultūras pasākumos saskaņā ar redzējumu par Eiropas izglītības telpas izveidi līdz 2025. gadam.

Eiropas studenta kartes iniciatīvas ietvaros tiks izveidots vienots tiešsaistes kontaktpunkts, lai studenti visus sava mobilitātes perioda administratīvos jautājumus varētu nokārtot “Erasmus+” mobilajā lietotnē pirms un pēc uzturēšanās ārzemēs vai šī perioda laikā. Šī lietotne studentiem dod iespēju atrast visu nepieciešamo informāciju, lai no savas mobilitātes pieredzes ārzemēs iegūtu pēc iespējas vairāk.

Ir izvirzīts mērķis iniciatīvu pilnībā izvērst 2021. gadā. Paredzams, ka līdz minētajam laikam augstākās izglītības iestādes, kas piedalīsies nākamajā “Erasmus+” programmā, attiecībā uz studentu mobilitātes datu apmaiņu jau būs pārgājušas uz “Erasmus” bezpapīru darbplūsmas tīklu. “Erasmus” bezpapīra darbplūsmas tīkla izmantošana šīm iestādēm būs obligāta, un ieviešanai jānotiek saskaņā ar šādu grafiku:

  • 2021. gads — mācību līgumu elektroniska pārvaldība;
  • 2022. gads — starpiestāžu līgumu elektroniska pārvaldība;
  • 2023. gads — elektroniska apmaiņa ar datiem par izvirzītajiem un uzņemtajiem studentiem, kā arī ar sekmju izrakstiem, kas saistīti ar studentu mobilitāti.

Iesaistītajām iestādēm vajadzēs popularizēt “Erasmus+” mobilās lietotnes izmantošanu, lai nodrošinātu, ka iestādes un “Erasmus+” studenti gūst labumu no efektīvākām administratīvajām procedūrām. Līdz 2025. gadam visiem studentiem Eiropā vajadzētu būt iespējai izmantot priekšrocības, ko sniedz Eiropas studenta kartes iniciatīva. Lai uzzinātu vairāk, piedalieties mūsu tīmekļseminārā — Erasmus Goes Digital!

Kādi ir ieguvumi no Eiropas studenta kartes iniciatīvas?

Karte, kas pilnā mērā atbilst ES tiesību aktiem persondatu aizsardzības jomā, garantēs studentu informācijas drošu apmaiņu un atvieglinās pāreju no vienas augstākās izglītības iestādes uz citu. Tā arī sniegs studentiem iespēju piekļūt tiešsaistes kursiem un pakalpojumiem, ko sniedz citas augstākās izglītības iestādes. 

Tādējādi tiks gan sekmēta ne virtuālā mobilitāte un jaukta tipa mācīšanās, gan arī piedāvāta studentiem lielāka izvēle attiecībā uz mācību programmām. Laika gaitā karte ļaus studentiem par pazeminātām cenām piedalīties kultūras pasākumos visā Eiropā. 

Ieguvumi no iniciatīvas nav tikai studentiem, jo, pateicoties kartei, tiks vienkāršotas administratīvās procedūras un samazināts administratīvais slogs augstākās izglītības iestādēs, tajā pašā laikā veicinot mobilitāti visiem. 

No 2019. gada ar finansiālu atbalstu no programmas “Erasmus+” un Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta digitālie projekti — “Erasmus” bezpapīra darbplūsmas tīkls, EMREX un Eiropas studenta karte — tiks paplašināti.

Eiropas studenta kartes iniciatīva tiks sasaistīta ar ES noteikumiem par elektronisko identifikāciju (eIDAS regula), lai panāktu uzticēšanos, kas nepieciešama studentu autentificēšanā un ļautu viņiem izmantot savas tiesības tiešsaistē. 

Tāpēc iniciatīva ir solis uz priekšu pārejā uz digitālo Eiropas sabiedrību un īstenu Eiropas izglītības telpu, kurā mācības ārzemēs ir ierasta prakse un augsti sasniegumi izglītībā ir realitāte visiem.

Ieguvumi no Eiropas studenta kartes iniciatīvas

Studentiem: 

  • Ērta piekļuve mācību materiāliem pirms mobilitātes, reģistrēšanās kursiem tiešsaistē un ECTS kredītpunktu automātiska atzīšana.
  • Tūlītēja piekļuve uzņemošās universitātes pakalpojumiem, tādiem kā bibliotēka, transports un izmitināšana.
  • Atlaides visā ES rīkotiem kultūras pasākumiem.

Augstākās izglītības iestādēm: 

  • Visa mobilitātes procesa ērta pārvaldība tiešsaistē — no studentu izvēles līdz ECTS kredītpunktu atzīšanai.
  • Studentu identificēšana tiešsaistē, vienkāršota un droša studentu datu, tostarp akadēmisko izziņu, apmaiņa starp augstākās izglītības iestādēm. 
  • Samazināts administratīvais slogs, kas saistīts ar studentu mobilitāti.