Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Kokybiškos investicijos į švietimą ir mokymą

Norint, kad iki 2025 m. Europos švietimo erdvė taptų tikrove, reikalingos tinkamo lygio investicijos į švietimą ir mokymą, kartu užtikrinant jų kokybę, veiksmingumą ir efektyvumą. 

Kaip paskelbta Komunikate dėl Europos švietimo erdvės sukūrimo iki 2025 m., šį procesą rems ekspertų grupė kokybiškų investicijų į švietimą ir mokymą klausimais, padėdama išlaikyti dėmesį sutelktą į nacionalines ir regionines investicijas.

Komisija teiks konkrečią paramą vietos, regionų ir nacionalinėms valdžios institucijoms, kad palengvintų tarpusavio mokymąsi, analizę ir dalijimąsi gerąja patirtimi investicijų į švietimo infrastruktūrą srityje.

Investicijos į švietimą ir mokymą prisidės prie perėjimo prie žaliosios ir skaitmeninės pertvarkos ir ilgalaikio atsigavimo nuo COVID-19 krizės. Didelis finansavimas, skiriamas pagal ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonę, labai padės įgyvendinant reformas ir investicijas į švietimą ir mokymą – nuo infrastruktūros ir statybos iki mokymų, skaitmeninių įtaisų ir atvirųjų švietimo išteklių finansavimo.

Komisija skatins švietimo infrastruktūros ekologiškumą, kad ji atitiktų dabartinius energetikos standartus ir kad mokyklų teritorijose būtų daugiau žaliųjų erdvių. Tai savo ruožtu padės paskatinti bendravimą ir mokymąsi, kartu reaguojant į naujų kompetencijų ir pedagogikos paklausą. 

Naujausia informacija

2021 m. vasario 19 d. Komisija paskelbė ataskaitą „Socialinio ir ekonominio atsparumo Europoje didinimas investuojant į švietimą“. Šiame dokumente ekonomikos klausimais daug dėmesio skiriama investicijoms į švietimą ir mokymą.

Komisija, siekdama sudaryti ekspertų grupę kokybiškų investicijų į švietimą ir mokymą klausimais, taip pat paskelbė atvirą kvietimą pareikšti susidomėjimą

Ši ekspertų grupė vykdys išsamią turimų duomenų analizę, kad nustatytų, kokios politikos priemonės galėtų padidinti švietimo rezultatus ir įtraukumą, kartu didinant išlaidų veiksmingumą.

Per ateinančius septynerius metus Europos Sąjunga (ES) švietimui ir mokymui skirs daugiau lėšų nei bet kada anksčiau. 

Ši ekspertų grupė padės nacionalinėms valdžios institucijoms kuo geriau panaudoti turimas lėšas ir rems įrodymais paremtos politikos formavimą, parengdama valstybėms narėms skirtą rekomendacinį dokumentą, kuriame bus pateikti patikimi įrodymai apie pagrindinių politikos priemonių įgyvendinimo poveikį, sąnaudas ir kylančius sunkumus.

Ekspertų grupės analizėje daug dėmesio bus skiriama toms sritims, kurios sudaro didžiąją švietimo išlaidų dalį ir gali turėti didelį poveikį švietimo rezultatams. Visų pirma tai:

  • mokytojai ir profesijos mokytojai;
  • švietimo infrastruktūros bei susijusių fizinių ir žmogiškųjų išteklių valdymas; 
  • skaitmeninis švietimas (infrastruktūra ir kompetencijų ugdymas).

Kiekviena sritis turėtų apimti visus švietimo ir mokymo lygmenis, pradedant ikimokykliniu ugdymu ir priežiūra ir baigiant suaugusiųjų švietimu; prie jų turėtų būti pateikiama sąnaudų ir naudos analizė ir kiekvienos politikos priemonės poveikio biudžetui tyrimas.

Pirmasis ekspertų grupės posėdis įvyks 2021 m. pavasarį. Paraiškų pateikimo terminas – 2021 m. kovo 20 d.