Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Hello, a quick survey is waiting for you.

Help us improve this site by taking our quick survey. It won't take more than a few minutes.

Kalbų įvairovė

Apžvalga

Kalbos – ne tik asmens tapatybės, bet ir bendro paveldo dalis. Jos tiesia tiltus į kitas tautas ir kultūras, padeda suprasti vieniems kitus, kuria bendrą Europos tapatybės jausmą.

Veiksminga daugiakalbystės politika ir iniciatyvos piliečiams gali atverti daugiau galimybių. Kalbų žinios taip pat gali padėti lengviau įsidarbinti, naudotis paslaugomis ir teisėmis ir per aktyvesnį kultūrų dialogą bei socialinę sanglaudą stiprinti solidarumą.

ES dabar naudojamos trys abėcėlės ir vartojamos 24 oficialiosios kalbos. Dar maždaug 60 kalbų vartojama tam tikruose regionuose ar jomis kalba tam tikroms grupėms priklausantys žmonės. Dėl imigracijos ES atsirado daugybė papildomų kalbų. Manoma, kad dabar ES gyvena bent 175 tautybių atstovai.

Kalbų įvairovė įtvirtinta Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 22 straipsnyje. Pagarba mažumoms priklausančių asmenų teisėms yra vienas pagrindinių chartijos elementų. Ja draudžiama mažumoms priklausančių asmenų diskriminacija ir reikalaujama visoje Sąjungoje gerbti kultūrų, religijų ir kalbų įvairovę. Komisija užtikrina, kad įgyvendinant ES teisę būtų gerbiamos pagrindinės teisės, ypač – teisė į nediskriminavimą.

Tačiau valstybės narės turi išimtinę teisę apibrėžti arba pripažinti nacionalines mažumas savo teritorijose, įskaitant mažumų grupių apsisprendimo teises (kaip išdėstyta Europos Tarybos Europos regioninių arba mažumų kalbų chartijoje ir Tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvencijoje). Ši teisė taikoma ir nacionalinėms arba regioninėms mažumų kalboms.

Įvairiose šalyse kalbų įvairovė nevienoda ir jos skirtingai tą įvairovę valdo. Dvikalbiuose regionuose ir daugiakalbėse klasėse visoje Europoje taikoma daugybė įdomių pedagoginių metodų. Europos Sąjungos nacionalinių švietimo analizės padalinių, esančių visose programos „Erasmus+“ šalyse, tinklas „Eurydice“ į 2017 m. „Pagrindinių duomenų apie kalbų mokymą Europos mokyklose“ leidimą įtraukė regioninių arba mažumų kalbų mokymo paramos priemones. Naujesniame tinklo „Eurydice“ leidinyje pateikiama konkreti priemonių, kurių švietimo institucijos ėmėsi regioninių ir mažumų kalbų mokymui mokyklose remti, apžvalga.

Kaip ES skatina kalbų įvairovę?

Kasmet rugsėjo 26-ąją, Europos kalbų dieną, ES kartu su Europos Taryba, Europos šiuolaikinių kalbų centru, Europoje veikiančiomis kalbų įstaigomis ir piliečiais skatina kalbų įvairovę ir kalbų mokymąsi. Įgyvendinant šią iniciatyvą per įvairius renginius įvertinama kalbų įvairovė.

Įgyvendinant ES švietimo ir kultūros programas bus tęsiama tradicija remti kalbų mokymosi projektus. Vykdydama tokias finansavimo programas kaip „Erasmus+“ ir „Kūrybiška Europa“ Europos Sąjunga remia kalbų mokymąsi ir kalbų įvairovę, pavyzdžiui, judumo programomis, bendradarbiavimo projektais ir parama Europos kultūros sostinių iniciatyvai. Įgyvendinant šias programas daugybe sėkmingų projektų skatinama mokytis regioninių ir mažumų kalbų ir didinti jų matomumą Europoje. Keletas pavyzdžių pateikiama tinklo „Eurydice“ suvestinėje, skirtoje regioninių ar mažumų kalbų mokymui Europos mokyklose.

Pagal programą „Kūrybiška Europa“ taip pat remiamas literatūros kūrinių vertimas, kad reikšmingi literatūros kūriniai pasiektų daugiau skaitytojų ir būtų puoselėjama ES kalbų įvairovė.