Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Įgūdžių ugdymas

Bendrųjų kompetencijų ugdymo svarba

ES ekonomika nuolat kinta. Reikalingų žinių, įgūdžių ir požiūrio paklausa laikui bėgant keičiasi. Siekiant prisitaikyti prie šių pokyčių, reikia turėti tam tikrų bendrųjų kompetencijų, įskaitant raštingumą, gebėjimą skaičiuoti ir skaitmeninius gebėjimus. Kritinis mąstymas, kūrybiškumas ir gebėjimas dirbti komandoje taip pat svarbūs siekiant tvarios karjeros ir norint tapti aktyviais piliečiais.

Švietimas ir mokymas yra labai svarbūs norint užtikrinti jaunimui galimybę ugdyti šias kompetencijas ir sudaro prielaidas kuo geriau pasirengti tolesniam gyvenimui. 

Kad būtų galima geriau nustatyti, kokių reikia įgyti žinių, įgūdžių ir požiūrių, bei išvengti įgūdžių spragų ir neatitikimų, labai svarbu veiksmingai informuoti švietimo ir mokymo sektorių apie ES ekonomikos poreikius.

Europos iniciatyvos šioje srityje

  • Taryba savo Rekomendacijoje dėl bendrųjų mokymosi visą gyvenimą gebėjimų nustatė 8 visiems reikalingų kompetencijų sritis, kurios turi būti vystomos siekiant užtikrinti asmeninį pasitenkinimą ir vystymąsi, aktyvų pilietiškumą, socialinę įtrauktį ir užimtumą
  • Naujojoje Europos įgūdžių darbotvarkėje nurodyta 10 veiksmų, kuriais siekiama užtikrinti, kad atitinkami mokymai, įgūdžiai ir parama būtų prieinami ES piliečiams
  • Komisijos Skaitmeninio švietimo veiksmų plane nustatyta 11 veiksmų, kaip geriau pasinaudoti skaitmeninėmis technologijomis mokymo, mokymosi ir skaitmeninių kompetencijų ugdymo tikslais
  • Skaitmeninių įgūdžių ir užimtumo koalicija – tai įvairių suinteresuotųjų subjektų partnerystė, sukurta siekiant spręsti IRT įgūdžių trūkumo problemą ir užpildyti tūkstančius laisvų darbo vietų šioje srityje
  • Veiksmų planas „Verslumas 2020“ yra projektas, kuriuo siekiama atskleisti Europos verslo potencialą šalinant esamas kliūtis ir iš esmės keičiant verslumo kultūrą ES
  • ESCO – tai daugiakalbis Europos įgūdžių, gebėjimų, kvalifikacijos ir profesijų klasifikatorius. Jame pateikta standartinė terminija 25 Europos kalbomis ir suklasifikuoti pagrindiniai įgūdžiai, gebėjimai, kvalifikacijos ir profesijos, kurie svarbūs ES darbo rinkai ir švietimui bei mokymui
  • Naudojantis platforma Įgūdžių panorama nuolat stebimi kintantys Europos ekonomikos poreikiai ir įgūdžių įgijimas nacionaliniu ir Europos lygmenimis. Joje pateikiami duomenys apie įgūdžių tendencijas nacionaliniu ir ES lygmeniu.